.

FISA DE POST

DIRECTOR ADJUNCT SUCURSALA ASIGURARI

Modele fise de post

 

Vreau sa primesc ultimele noutati prin e-mail

 

Toata lista fise de post

 

<< Fisa de post anterioara   /   Fisa de post urmatoare >>

Manual politici și proceduri contabile - personalizat, editabil

Versiune noua - actualizat Ianuarie 2019

7 domenii de activitate + versiune simplificata

Plaseaza o comanda ...


FISA DE POST DIRECTOR ADJUNCT SUCURSALA ASIGURARI


1

1. Denumirea compartimentului:
management

2. Denumirea postului:
Director adjunct sucursala

3. Numele si prenumele salariatului:
NUME SI PRENUME SALARIAT

4. Se subordoneaza:
Directorului sucursalei

5. Numele sefului ierarhic:
NUME SI PRENUME SEF IERARHIC

6. Subordoneaza:
- Directori de agentie;
- Biroul Asigurari;
- Biroul Daune

 

7. Drept de semnatura:
Intern:
Extern:

8. Relatii functionale:
Cu intreg personalul din sucursala in probleme de asigurari - daune
Colaboreaza cu personalul din compartimentele asigurari, daune, metodologie, statistica, contabilitate, personal, control si revizie din administratia centrala.

9. Pregatirea si experienta:
a) studii superioare economice sau tehnice;
b) vechime: minimum 3 ani in asigurari;
c) alte cerinte specifice profesionale:

- competenta profesionala;
- capacitate de organizare a activitatii;
- abilitate de comunicare cu sefii ierarhici superiori si cu colaboratorii din subordine;
- capacitate de analiza si sinteza.

10. Autoritate si libertate organizatorica:

Daca este cazul

11. Responsabilitati si sarcini:
Specifice:
a) Inlocuieste Directorul Sucursalei in perioadele in care acesta lipseste din societate;
b) Analizeaza propunerile de diversificare a portofoliului de asigurari primite din teritoriu si intocmeste rapoarte privind oportunitatea introducerii de noi asigurari;
c) In baza datelor, informatiilor, precum si a datelor statistice detinute si coroborate, intocmeste proiecte de strategii de dezvoltare a produselor, pe care le supune spre aprobare Directorului Sucursalei si face propuneri de pachete de produse;

d) Identifica cauzele pentru care unele produse nu aduc rezultatele asteptate si le evidentiaza in rapoarte pe care le inainteaza directorului sucursalei;
e) Analizeaza din punct de vedere tehnic si calitativ activitatea sucursalei si face propuneri de imbunatatire a calitatii acesteia ;

f) Desfasoara in mod sistematic actiuni de prospectare a pietei locale de asigurare in vederea cunoasterii temeinice a potentialului asigurabil din zona, urmarind marirea gradului de cuprindere in asigurare a bunurilor si persoanelor;

g) Monitorizeaza in permanenta activitatea concurentei si utilizeaza benchmarking-ul in scopul cresterii calitatii serviciilor oferite;
h) Desfasoara activitate de promovare si popularizare a produselor de asigurare pe care compania le vinde si difuzeaza in teritoriu materialele promotionale repartizate de catre centrala;
i) Efectueaza sau urmareste efectuarea inspectiilor de risc pentru riscurile asigurabile importante, in conformitate cu normele de lucru;
j) Organizeaza si verifica activitatea de constatare a evenimentelor asigurate, evaluarea pagubelor, stabilire si plata a despagubirilor de catre Biroul daune din cadrul sucursalei;
k) In cazul solicitarii agentiilor participa efectiv la constatarea pagubelor produse de evenimente asigurate;
l) In cazul pagubelor la care stabilirea realitatii, datei, locului, cauzelor si a cuantumului acestora prezinta dificultati tehnice deosebite, da acordul, cu aprobarea prealabila a conducerii sucursalei, pentru efectuarea de expertize tehnice, de catre experti tehnici autorizati;
m) Rezolva dosarele de dauna in cazurile de raspundere civila cand sunt pagubite persoane straine si poarta corespondenta cu firmele de regularizare care rezolva aceste cazuri, dupa caz;
n) Asigura consultanta permanenta in cazul dosarelor de dauna cu aspecte deosebite, atat din punct de vedere tehnic cat si a modului de incadrare in conditiile de asigurare si a Legii 136/1996;
o) Urmareste rezolvarea in termen util a sesizarilor si reclamatiilor adresate sucursalei cu privire la solutionarea dosarelor de dauna si a modului de lucru al inspectorilor de daune din teritoriu;
p) Intocmeste situatii centralizatoare cu privire la numarul daunelor avizate si situatia valorica a daunelor pe forme de asigurari practicate, pentru informarea conducerii sucursalei cu privire la nivelul despagubirilor si pentru constituirea rezervei de daune;
q) Urmareste cresterea eficientei activitatii in domeniul lichidarii daunelor, prin analiza unor indicatori care reflecta rezultatele activitatii, pe forme de asigurare: rata daunei, rata fizica a daunei, durata medie de lichidare a daunelor, gradul de acoperire al daunei sau rata despagubirii, dauna medie, etc.
r) Analizeaza evolutia despagubirilor pe categorii de bunuri, pe categorii de asigurati si pe sucursale;
s) Colaboreaza cu informaticienii societatii pentru realizarea sistemului informational pentru evidenta datelor referitoare la activitatea de daune din cadrul sucursalei;
t) Colaboreaza cu controlul financiar intern pentru sesizarea si rezolvarea aspectelor aparute in activitatea de lichidare a dosarelor de dauna;
u) Urmareste realizarea dreptului de regres, pe cale administrativa, in cazurile prevazute de dispozitiile in vigoare, la despagubirile platite, obtinand in acest scop avizarea din punct de vedere juridic;
v) Asigura respectarea legislatiei in vigoare, in activitatea sucursalei;
w) Asigura perfectionarea pregatirii profesionale proprii si a lucratorilor din subordine prin:
- studierea actelor normative emise de CSA si a materialelor teoretice puse la dispozitie de administratia centrala,
- participarea la instructaje, aplicatii practice si schimburi de experienta organizate de administratia centrala,
- organizarea de instructaje cu lucratorii din subordine privind noutatile, puse la dispozitie de conducerea operativa;
x) Avizeaza planul anual de instruire a personalului de specialitate din subordine si-l supune spre aprobare directorului sucursalei;
y) Solicita aprobare pentru efectuarea de cheltuieli administrativ gospodaresti si actioneaza pentru reducerea ratei cheltuielilor administrativ gospodaresti;
z) Urmareste modul de realizare a indicatorilor inscrisi in bugetul de venituri si cheltuieli, in vederea evitarii unor eventuale lipsuri de lichiditati banesti si realizarii sarcinilor de profit;
aa) Intretine si utilizeaza sistemele stabilite pentru circulatia informatiei, atat intern cat si a celor care ies din sucursala;
bb) Promoveaza metode de munca adecvate, relatii directe si operative, stabilind solutii corespunzatoare pentru elaborarea lucrarilor si realizarea sarcinilor la timp si in bune conditii;
cc) Urmareste aplicarea intocmai a dispozitiilor legale privind depozitarea, pastrarea, conservarea si manipularea materialelor, bunurilor, valorilor, a imprimatelor cu regim special, a mijloacelor banesti si asigura securitatea lor, luand masuri de paza si siguranta, precum si masuri de prevenire a incendiilor;
dd) Stabileste, implementeaza si verifica sistemul de evidenta a documentelor utilizate (dosare de daune, registru de daune, fise de evidenta a imprimatelor cu regim special, etc.);
ee) Ia masuri pentru arhivarea corespunzatoare a tuturor documentelor descrise in nomenclatorul de arhivare;
ff) Asigura respectarea prevederilor legale si a normelor proprii privind pastrarea secretului de serviciu;
gg) Urmareste aplicarea, in cadrul sucursalei si a agentiilor, a prevederilor Contractului Colectiv de Munca si a Regulamentului de Organizare si Functionare a societatii, luand sau propunand conducerii sucursalei masurile ce se impun;
hh) Asigura aplicarea si respectarea normelor de tehnica a securitatii muncii si prevenirea incendiilor, paza sediului, securitatea imprimatelor cu regim special, respectarea normelor legale privind disciplina in munca;
ii) Asigura folosirea integrala a timpului de munca;
jj) Duce la indeplinire orice alte masuri dispuse de conducerea sucursalei.
 

Generale:
a) Organizarea activitatii proprii;
b) Perfectionarea activitatii profesionale;
c) Aplicarea si respectarea prevederilor legislatiei;
d) Stabileste, pentru salariatii din subordine, relatiile ierarhice, atributiile si responsabilitatile ce le revin;
e) Stabileste si asigura respectarea traseelor de circulatie a informatiei;
f) Asigura aplicarea prevederilor Regulamentului de Organizare si Functionare; a Regulamentului de Ordine Interioara si a Regulamentului intern pe anul 2003 (nr.
69/21.04.2003) emis in baza Legii nr.53/2003;
g) Manifestarea unei conduite profesionale (ce include obligatoriu politete, solicitudine) in relatiile cu colegii, cu toate persoanele cu care intra in contact;
h) Aplicarea si respectarea normelor, procedurilor cu privire la elaborarea, avizarea, aprobarea, evidenta, difuzarea, modificarea, arhivarea tuturor documentelor ce se utilizeaza;
i) Respectarea normelor de tehnica securitatii muncii si a normelor de prevenire si stingere a incendiilor, a celor privind paza securitatii sediului; asigura securitatea documentelor aflate asupra sa si respectarea normelor legale privind disciplina in munca;
j) Respectarea prevederilor legale si a normelor proprii privind pastrarea secretului de serviciu.

12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora:

Daca este cazul

13. Semnaturi:

14. Data semnarii:

  

Cuvinte cheie: Modele fise de post | Fise de post gratuite

 
 

 

  Ultimele discutii in forum 

RUSU IULIU DOREL
10 Nov - 17:27
Olimpia
4 Dec - 16:11
statiarosiori
6 May - 14:26
viorel55
26 Nov - 12:31

viorel55
19 Nov - 20:13

viorel55
21 Oct - 11:44
viorel55
13 Oct - 09:41
ungur diana
25 Oct - 15:22
 
 
 
 
 

        Top

 


Google analytics