.

 

14 Aprilie 2010

contabilitateafirmei.ro

Aspecte referitoare la intocmirea raportarilor anuale

(M. Of. nr. 229 din 12/04/2010)

Manual politici și proceduri contabile - personalizat, editabil

Versiune nouă - actualizat Ianuarie 2019

7 domenii de activitate + versiune simplificată

Plasează o comandă ...

Ordin nr. 864 din 29/03/2010 privind unele aspecte referitoare la intocmirea raportarilor anuale si a situatiilor financiare anuale

 

Ministerul Finantelor Publice
Ordin nr. 864 din 29/03/2010 privind unele aspecte referitoare la intocmirea raportarilor anuale si a situatiilor financiare anuale
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 229 din 12/04/2010

In baza art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul prevederilor art. 4, art. 28 si art. 37 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata,

ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

Art. 1. - (1) Pentru asigurarea informatiilor destinate sistemului institutional al statului, potrivit prevederilor art. 37 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, se aproba Sistemul de raportare anuala la 31 decembrie 2009 pentru entitatile care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) din aceeasi lege, prevazut in anexa ce face parte integranta din prezentul ordin.
(2) Pentru scopuri contabile, exercitiul financiar poate fi diferit de anul calendaristic, in cazurile prevazute la art. 27 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicata.
Art. 2. - (1) Sistemul de raportare anuala mentionat la art. 1 alin. (1) se aplica societatilor comerciale si sucursalelor care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicata, si care au aplicat in anul 2009 Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, parte componenta a Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.752/2005*), cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Societatile comerciale si sucursalele care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicata, sunt denumite in intelesul prezentului ordin entitati.
___________
*) Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.752/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, a fost abrogat prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene.

Art. 3. - (1) Entitatile prevazute la art. 2 alin. (1) au urmatoarele obligatii:
a) sa intocmeasca si sa depuna raportari anuale la 31 decembrie 2009 la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, in conditiile prevazute de prezentul ordin;
b) sa instiinteze in scris unitatea teritoriala a Ministerului Finantelor Publice despre exercitiul financiar ales, potrivit art. 27 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicata, pana la termenele prevazute la alin. (3) si (4);
c) pentru primul exercitiu financiar incheiat in conditiile art. 27 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicata, sa intocmeasca situatii financiare anuale in conditiile prevazute la art. 10 din prezentul ordin;
d) sa calculeze si sa declare obligatiile fiscale potrivit legislatiei in domeniu.
(2) Cu exceptia cazului in care persoana juridica straina sau societatea-mama straina isi schimba data de raportare ori au loc operatiuni de reorganizare, potrivit legii, data aleasa pentru intocmirea de situatii financiare anuale in conditiile prevazute la art. 27 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicata, nu poate fi modificata de la un exercitiu financiar la altul.
(3) Instiintarea in scris a unitatii teritoriale a Ministerului Finantelor Publice despre exercitiul financiar ales se face cu cel putin 30 de zile calendaristice inainte de inceputul exercitiului financiar ales, in conditiile art. 27 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicata.
(4) Entitatile care la data intrarii in vigoare a prezentului ordin au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic instiinteaza in scris unitatea teritoriala a Ministerului Finantelor Publice despre exercitiul financiar ales, in termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la publicarea prezentului ordin in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Art. 4. - Entitatile prevazute la art. 2 alin. (1) intocmesc raportari anuale la 31 decembrie 2009 distinct de situatiile financiare anuale incheiate la data aleasa pentru acestea.
Art. 5. - Entitatile care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic si care nu au desfasurat activitate de la data infiintarii pana la 31 decembrie 2009 nu intocmesc raportari anuale la 31 decembrie 2009, urmand sa depuna in acest sens o declaratie pe propria raspundere a persoanei care are obligatia gestionarii entitatii, la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, in termenul prevazut la pct. 3 din anexa la prezentul ordin.
Art. 6. - (1) Raportarile anuale la 31 decembrie 2009 sunt semnate de persoanele in drept, cuprinzand: numele si prenumele persoanei care le-a intocmit, inscrise in clar, calitatea acesteia (directorul economic, contabilul-sef sau alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie, potrivit legii, persoana autorizata potrivit legii, membra a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania) si numarul de inregistrare in organismul profesional, daca este cazul.
(2) Prin alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie se intelege orice persoana angajata, potrivit legii, care indeplineste conditiile prevazute de Legea nr. 82/1991, republicata.
Art. 7. - (1) In scopul intocmirii raportarilor anuale la 31 decembrie 2009, entitatile care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic efectueaza evaluarea elementelor monetare in valuta (disponibilitati banesti si alte elemente asimilate, cum sunt acreditivele si depozitele bancare, creante si datorii in valuta) si a celor exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute, cu reflectarea in contabilitate a diferentelor rezultate, respectand aceleasi reguli aplicabile pentru acestea la intocmirea situatiilor financiare anuale, conform reglementarilor contabile aplicabile.
(2) Cursul de schimb utilizat pentru evaluarea elementelor monetare in valuta la 31 decembrie 2009 este cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, din data de 31 decembrie 2009 (de exemplu, pentru evaluarea elementelor monetare exprimate in euro, cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, din data de 31 decembrie 2009, este 4,2282 lei/euro).
Art. 8. - (1) Cursul de schimb utilizat pentru evaluarea lunara efectuata incepand cu 1 ianuarie 2010, potrivit Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, parte componenta a Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, este cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, din ultima zi bancara a lunii in cauza.
(2) Potrivit pct. 185 alin. (5) din Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, parte componenta a Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cursul de schimb utilizat pentru evidentierea in contabilitate a tranzactiilor in valuta este cursul de schimb de la data efectuarii operatiunii respective. In vederea asigurarii unui tratament contabil unitar, prin curs de schimb de la data efectuarii operatiunii se intelege cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, din ultima zi bancara anterioara operatiunii, disponibil ca informatie la momentul efectuarii operatiunii (incasare, plata, emitere de documente).
(3) Pentru ultima zi a lunii se efectueaza atat contabilizarea tranzactiilor in valuta, cat si evaluarea lunara la cursul Bancii Nationale a Romaniei, utilizandu-se:
a) pentru contabilizarea tranzactiilor efectuate in ultima zi a lunii, cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, din ultima zi bancara anterioara operatiunii, potrivit alin. (2);
b) cursul de schimb al pietei valutare comunicat de Banca Nationala a Romaniei din ultima zi bancara a lunii in cauza, pentru evaluarea creantelor si datoriilor in valuta, a disponibilitatilor in valuta si a altor valori de trezorerie, cum sunt titlurile de stat in valuta, acreditivele si depozitele in valuta, existente in sold la sfarsitul lunii, potrivit alin. (1). De exemplu, o societate comerciala care in data de 31 martie 2010 vinde la export marfuri in valoare de 10.000 euro, evidentiaza in contabilitate venituri din vanzarea marfurilor in suma de 10.000 euro x 4,1600 lei/euro (cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei in data de 30 martie 2010, ultima zi bancara anterioara operatiunii de vanzare din data de 31 martie 2010), reprezentand 41.600 lei. Creanta nedecontata la finele lunii martie 2010, in suma de 10.000 euro, este evaluata in contabilitate la cursul de 4,1900 lei/euro (cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei in data de 31 martie 2010, ultima zi bancara a lunii in cauza), reprezentand 41.900 lei. Astfel, din evaluarea creantei la 31 martie 2010 rezulta diferente favorabile in suma de 300 lei, recunoscute in contabilitate ca venituri din diferente de curs valutar. Mentionam ca in acest exemplu informatiile referitoare la cursul de schimb al pietei valutare sunt luate cu titlu exemplificativ.
(4) Prevederile alin. (3) se aplica si pentru creantele si datoriile exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute. In acest caz, diferentele inregistrate se recunosc in contabilitate la alte venituri financiare sau alte cheltuieli financiare, dupa caz.
Art. 9. - (1) Formularele "Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii", respectiv "Situatia prescurtata a activelor, datoriilor si capitalurilor proprii", "Situatia veniturilor si cheltuielilor", "Date informative" si "Situatia activelor imobilizate", cuprinse in raportarea anuala la 31 decembrie 2009, sunt intocmite pe baza balantei de verificare a conturilor sintetice la data de 31 decembrie 2009, intocmite dupa efectuarea evaluarilor prevazute la art. 7 alin. (1), calcularea si inregistrarea in contabilitate a impozitelor, potrivit legii.
(2) In scopul intocmirii raportarilor anuale la 31 decembrie 2009, pentru coloana aferenta datei de 1 ianuarie 2009, respectiv perioadei 2008, se preiau informatiile din situatiile financiare anuale depuse de entitati pentru 31 decembrie 2008.
Art. 10. - (1) In scopul intocmirii situatiilor financiare anuale, entitatile care opteaza pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicata, pentru primul exercitiu financiar diferit de anul calendaristic au urmatoarele obligatii:
a) sa intocmeasca, sa aprobe si sa depuna la oficiile registrului comertului, potrivit legii, situatii financiare anuale incheiate la data stabilita in conditiile prevazute la art. 27 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicata;
b) sa asigure comparabilitatea informatiilor referitoare la solduri, rulaje si alte informatii cuprinse in situatiile financiare anuale intocmite pentru primul exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicata. In acest scop, informatiile respective trebuie sa acopere intotdeauna o perioada de 12 luni, respectiv 365 de zile, cu exceptia entitatilor infiintate in cursul anului de raportare. De asemenea, la intocmirea bilantului, pe langa sumele corespunzatoare celor doua perioade consecutive, se vor inscrie si soldurile la data de 1 ianuarie a exercitiului financiar precedent celui la care se refera situatiile financiare anuale.
De exemplu, o entitate care a ales ca data de raportare pentru situatiile financiare anuale 30 septembrie 2010:
- bilantul care este parte componenta a situatiilor financiare anuale incheiate la 30 septembrie 2010 cuprinde 3 coloane cu solduri referitoare la urmatoarele date: 1 ianuarie 2009, 1 octombrie 2009 si 30 septembrie 2010;
- contul de profit si pierdere care este parte componenta a situatiilor financiare anuale incheiate la 30 septembrie 2010 cuprinde doua coloane cu rulaje corespunzatoare perioadelor 1 octombrie 2008 - 30 septembrie 2009 si 1 octombrie 2009 - 30 septembrie 2010.
(2) Prevederile art. 27 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicata, se aplica pentru situatii financiare anuale facute publice incepand cu 1 ianuarie 2010. In acest sens, ultima coloana din bilant, respectiv contul de profit si pierdere, poate cuprinde numai informatii corespunzatoare unei date, respectiv perioade de raportare, ulterioare datei de 1 ianuarie 2010, respectiv unei perioade de raportare care se incheie ulterior acestei date.
Art. 11. - Potrivit prevederilor art. 37 din Legea nr. 82/1991, republicata, entitatile care opteaza pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicata, au obligatia sa depuna la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice raportari anuale la 31 decembrie 2009 insotite de dovada predarii la oficiul registrului comertului a situatiilor financiare anuale pentru publicare. Fac exceptie de la obligatia depunerii acestei dovezi entitatile care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicata, si nu au aprobate situatiile financiare anuale in termen de 150 de zile calendaristice de la incheierea anului calendaristic 2009.
Art. 12. - Raspunderea pentru aplicarea corespunzatoare a prevederilor prezentului ordin revine administratorului sau altei persoane care are obligatia gestionarii entitatii.
Art. 13. - Prezentul ordin intra in vigoare la data publicarii si se aplica incepand cu raportarea anuala la 31 decembrie 2009.
Art. 14. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul finantelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu

Bucuresti, 29 martie 2010.
Nr. 864.

Categorii: contabilitate | fiscalitate | formulare
Cuvinte cheie: situatii financiare anuale | bilant 2009 | situatii financiare 2009

 

 
 
.

  Ultimele discutii in forum 

RUSU IULIU DOREL
10 Nov - 17:27
Olimpia
4 Dec - 16:11
Claudia
13 Feb - 13:05
viorel55
26 Nov - 12:31

viorel55
19 Nov - 20:13

viorel55
21 Oct - 11:44
viorel55
13 Oct - 09:41
ungur diana
25 Oct - 15:22

..


        Top

 


Google analytics