.

 

15 Februarie 2010

contabilitateafirmei.ro

Situatii financiare pentru societatile din domeniul asigurarilor

(M. Of. nr. 89 din 10/02/2010)

Manual politici și proceduri contabile - personalizat, editabil

Versiune nouă - actualizat Ianuarie 2019

7 domenii de activitate + versiune simplificată

Plasează o comandă ...

Ordin nr. 1 din 03/02/2010 pentru aprobarea Normelor privind incheierea exercitiului financiar 2009 pentru societatile din domeniul asigurarilor

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor a aprobat Normele privind incheierea exercitiului financiar 2009 pentru societatile din domeniul asigurarilor.

 

Redam mai jos normele privind incheierea exercitiului financiar 2009 pentru societatile din domeniul asigurarilor

1. Prezentele norme se aplica asiguratorilor persoane juridice romane, sucursalelor sau filialelor unui asigurator dintr-un stat tert, precum si sucursalelor unei societati de asigurare sau ale unei societati mutuale dintr-un stat membru, care a primit o autorizatie de la autoritatea competenta a statului membru de origine, reasiguratorilor, persoane juridice autorizate in conditiile legii de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor sau de autoritatea competenta a statului membru de origine, brokerilor de asigurare si/sau reasigurare, persoane juridice romane, precum si intermediarilor dintr-un stat membru care desfasoara activitati de intermediere pe teritoriul Romaniei, societati comerciale autorizate in conditiile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare, care au obligatia sa intocmeasca si sa depuna situatii financiare anuale la Comisia de Supraveghere a Asigurarilor si la oficiile registrului comertului.
Situatiile financiare anuale vor fi intocmite in conformitate cu prevederile reglementarilor contabile conforme cu directivele europene specifice domeniului asigurarilor, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 3.129/2005, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.187 si 1.187 bis din 29 decembrie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, care se aplica impreuna cu prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata.
2. Asiguratorii si reasiguratorii vor intocmi si vor depune situatii financiare anuale individuale avand in vedere urmatoarele formate:
a) Bilant (cod 01);
b) Contul de profit si pierdere, compus din:
- Contul tehnic al asigurarii generale (cod 02);
- Contul tehnic al asigurarii de viata (cod 03);
- Contul netehnic (cod 04);
c) Situatia modificarilor capitalului propriu, conform formatului prevazut la cap. V sectiunea 4 din reglementarile contabile mentionate la pct. 1;
d) Situatia fluxurilor de trezorerie, conform formatului prevazut la cap. V sectiunea 3 din reglementarile contabile mentionate la pct. 1;
e) Note explicative la situatiile financiare anuale, conform prevederilor cap. II sectiunea 8 pct. 269-307 din reglementarile contabile mentionate la pct. 1.
Situatiile financiare anuale vor fi insotite si de formularele:
f) Date informative (cod 05);
g) Situatia activelor imobilizate (cod 06).
Asiguratorii care administreaza fonduri de pensii facultative vor intocmi si vor prezenta si situatiile prevazute la cap. V pct. 2 "Situatii prezentate de asiguratorii care administreaza fonduri de pensii facultative" din reglementarile contabile conforme cu directivele europene specifice domeniului asigurarilor, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 3.129/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel:
A. Situatia activelor, pasivelor si capitalurilor proprii;
B. Situatia veniturilor si cheltuielilor.
3. Brokerii de asigurare si/sau reasigurare vor intocmi si vor depune situatii financiare individuale care cuprind urmatoarele formulare:
a) Bilant (cod 01);
b) Contul de profit si pierdere (cod 02);
c) Situatia modificarilor capitalului propriu, conform formatului prevazut la cap. VI sectiunea 4 din reglementarile contabile mentionate la pct. 1;
d) Situatia fluxurilor de trezorerie, conform formatului prevazut la cap. VI sectiunea 3 din reglementarile contabile mentionate la pct. 1;
e) Note explicative la situatiile financiare anuale, conform prevederilor cap. II sectiunea 8 pct. 269-307 din reglementarile contabile mentionate la pct. 1.
Brokerii de asigurare si/sau reasigurare vor intocmi si urmatoarele situatii:
f) Date informative (cod 03);
g) Situatia activelor imobilizate (cod 04).
4. Notele explicative cuprinse in sectiunea 8 din reglementarile contabile mentionate la pct. 1 nu sunt limitative, acestea urmand sa contina informatiile cerute de aceasta sectiune.
Brokerii de asigurare si/sau reasigurare care intermediaza, in conformitate cu legislatia specifica in vigoare, si produse ale fondurilor de pensii facultative vor prezenta in notele explicative o situatie a comisioanelor obtinute din aceasta activitate.
5. In "Situatia activelor imobilizate" (cod 06, respectiv cod 04) informatiile sunt inscrise la costul istoric sau la valoarea reevaluata a imobilizarilor, dupa caz.
6. Situatiile financiare anuale sunt semnate de persoanele in drept prevazute la art. 10 din Legea nr. 82/1991, republicata, si cuprind si numele in clar al acestora.
Randul corespunzator calitatii persoanei care a intocmit situatiile financiare se completeaza astfel:
- directorul economic, contabilul-sef sau alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie, potrivit legii;
- persoanele fizice sau juridice cu care s-au incheiat contracte de prestari servicii, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania.
7. Forma de proprietate se va inscrie conform nomenclatorului prevazut in anexa care face parte integranta din prezentele norme.
Asiguratorii si reasiguratorii, precum si brokerii de asigurare si/sau reasigurare vor completa codul privind activitatea desfasurata, potrivit Clasificarii activitatilor din economia nationala - CAEN, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 656/1997, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 301 si 301 bis din 5 noiembrie 1997, cu actualizarile ulterioare.
8. Potrivit art. 30 din Legea nr. 82/1991, republicata, situatiile financiare anuale vor fi insotite de o declaratie scrisa a persoanelor prevazute la art. 10 alin. (1) din aceeasi lege, prin care isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale si confirma ca:
a) politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;
b) situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata;
c) persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.
Potrivit art. 29 din Legea nr. 82/1991, republicata, situatiile financiare anuale vor fi insotite si de propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile.
9. Situatiile financiare anuale la 31 decembrie 2009 se intocmesc in lei. Aceasta unitate de masura se va trece pe fiecare formular.
10. Potrivit prevederilor art. 20 alin. (3) lit. g) din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, si, respectiv, ale cap. II sectiunea 10 din reglementarile contabile conforme cu directivele europene specifice domeniului asigurarilor, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 3.129/2005, situatiile financiare anuale ale asiguratorilor si reasiguratorilor vor fi auditate de auditori statutari, persoane juridice autorizate, potrivit legii, si aprobate de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor in conformitate cu prevederile Ordinului presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 22/2008 pentru aprobarea Normelor privind cerintele de informare si de raportare referitoare la auditul statutar al situatiilor financiare ale societatilor de asigurare/reasigurare.
In aplicarea prevederilor art. 21 din Normele privind cerintele de informare si de raportare referitoare la auditul statutar al situatiilor financiare ale societatilor de asigurare/reasigurare, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 22/2008, vor transmite odata cu situatiile financiare anuale declaratia cu privire la datele si informatiile referitoare la firma de audit completata si semnata de una dintre persoanele semnificative ale societatii de asigurare/reasigurare, in forma prezentata in anexa nr. 3 la normele mentionate.
11. Verificarea situatiilor financiare ale brokerilor de asigurare si/sau reasigurare care nu indeplinesc criteriile de marime prevazute la art. 4 alin. (1) din Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 3.129/2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene specifice domeniului asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare, se va efectua astfel:
- de catre cenzori, pentru brokerii de asigurare si/sau reasigurare care au in actul constitutiv obligatia numirii comisiei de cenzori;
- de catre un expert contabil independent (pentru brokerii de asigurare si/sau reasigurare la care nu se aplica prevederile mai sus mentionate), conform prevederilor art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati, republicata. Expertul contabil independent este o alta persoana decat cea care intocmeste/semneaza situatiile financiare.
Pentru intocmirea situatiilor financiare ale exercitiului financiar 2009, incadrarea in criteriile de marime prevazute la art. 4 alin. (1) din Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 3.129/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, se efectueaza la sfarsitul exercitiului financiar, pe baza indicatorilor determinati din situatiile financiare ale anului 2008 si a indicatorilor determinati pe baza datelor din contabilitate si a balantei de verificare incheiate la 31 decembrie 2009.
12. (1) Asiguratorii, reasiguratorii si brokerii de asigurare si/sau reasigurare vor depune, pana la data de 15 aprilie 2010, la Comisia de Supraveghere a Asigurarilor situatiile financiare anuale listate, semnate si stampilate, impreuna cu:
a) o copie a codului unic de inregistrare;
b) raportul administratorului;
c) declaratia scrisa a persoanelor raspunzatoare pentru organizarea si conducerea contabilitatii;
d) raportul de audit statutar (pentru situatiile financiare pentru care auditarea este obligatorie);
e) raportul cenzorilor sau al expertului contabil, dupa caz;
f) o copie a procesului-verbal al adunarii generale a actionarilor sau asociatilor;
g) propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile;
h) o copie a balantei de verificare a conturilor sintetice si analitice;
i) asiguratorii care practica cele doua categorii de asigurari (asigurari de viata si asigurari generale) vor depune la Comisia de Supraveghere a Asigurarilor atat balantele analitice si sintetice aferente fiecarei categorii de asigurari, cat si cele centralizate;
j) asiguratorii care administreaza fonduri de pensii facultative vor depune si balantele analitice specifice activitatii de administrare de fonduri de pensii facultative;
k) declaratia in forma prezentata in anexa nr. 3 la Normele privind cerintele de informare si de raportare referitoare la auditul statutar al situatiilor financiare ale societatilor de asigurare/reasigurare, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 22/2008.
(2) Asiguratorii, reasiguratorii si brokerii de asigurare si/sau reasigurare vor depune la Comisia de Supraveghere a Asigurarilor situatiile financiare anuale astfel:
- in format electronic prin incarcarea datelor in aplicatia CSA-EWS;
- pe suport hartie, semnate si stampilate, conform legii, impreuna cu toate documentele prevazute mai sus.
Asiguratorii, reasiguratorii si brokerii de asigurare si/sau reasigurare, societati comerciale care nu au desfasurat activitate de la data primirii autorizatiei de functionare si pana la finele exercitiului financiar al anului 2009, au obligatia depunerii situatiilor financiare anuale auditate prevazute la pct. 12 alin. (1).
Situatiile financiare anuale auditate vor fi prezentate Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor si in situatia transferului de portofoliu de asigurari in conformitate cu prevederile art. 23 din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, a fuziunii, a divizarii sau lichidarii societatii comerciale.
Asiguratorii, reasiguratorii si brokerii de asigurare si/sau reasigurare pot depune situatiile financiare anuale la registratura Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor sau la oficiile postale, prin scrisori cu valoare declarata, potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 627/1995 privind imbunatatirea disciplinei depunerii bilanturilor contabile si a altor documente cu caracter financiar-contabil si fiscal, de catre agentii economici si alti contribuabili, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 226 din 2 octombrie 1995. De asemenea, la depunerea situatiilor financiare se vor avea in vedere si prevederile Hotararii Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, referitoare la implementarea Sistemului Electronic National, cu modificarile si completarile ulterioare.
13. Conform art. 185 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, consiliul de administratie, respectiv directoratul este obligat ca, in termen de 15 zile de la data adunarii generale, sa depuna la registrul comertului copii pe suport hartie si in forma electronica ale situatiilor financiare anuale, insotite de raportul lor, raportul cenzorilor sau raportul auditorilor statutari, cat si de procesul-verbal al adunarii generale.
Potrivit prevederilor art. 24 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, subunitatile inregistrate in Romania care apartin unor persoane juridice cu sediul in strainatate vor depune anual la registrul comertului de la sediul sucursalei "situatia financiara a comerciantului din strainatate, aprobata, verificata si publicata potrivit legislatiei statului in care comerciantul are domiciliul/sediul social, care va fi supusa acelorasi formalitati de publicitate prevazute pentru situatiile financiare ale societatilor comerciale romanesti".
14. Nedepunerea situatiilor financiare anuale, a declaratiilor si a celorlalte informatii solicitate la termenul prevazut in prezentele norme, prezentarea unor situatii financiare anuale care contin date eronate, necorelate sau care nu respecta unitatea de masura inscrisa la fiecare formular/rand se sanctioneaza conform prevederilor Legii nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Legii nr. 82/1991, republicata.
15. Intocmirea situatiilor financiare consolidate
15. (1) Entitatile care indeplinesc conditiile specificate in reglementarile contabile conforme cu directivele europene privind situatiile financiare consolidate ale societatilor din domeniul asigurarilor, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 3.129/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, au obligatia de a intocmi situatii financiare anuale consolidate si raportul consolidat al administratorilor.
(2) Situatiile financiare anuale consolidate, aprobate de consiliul de administratie al societatii-mama, semnate in numele consiliului de presedintele acestuia, se depun la Comisia de Supraveghere a Asigurarilor pana la data de 30 septembrie 2010, documentatia cuprinzand:
a) bilantul consolidat;
b) contul de profit si pierdere consolidat;
c) note la situatiile financiare consolidate;
d) raportul consolidat al administratorilor;
e) raportul de audit al situatiilor financiare consolidate, intocmit in conformitate cu prevederile Ordinului presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 22/2008 pentru aprobarea Normelor privind cerintele de informare si de raportare referitoare la auditul statutar al situatiilor financiare ale societatilor de asigurare/reasigurare;
f) declaratia scrisa a administratorului societatii-mama, prin care acesta isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale consolidate si confirma ca:
- politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale consolidate sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;
- situatiile financiare anuale consolidate ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, a performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea grupului.
Conform prevederilor art. 185 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare: "Consiliul de administratie, respectiv directoratul societatii-mama, definite astfel de reglementarile contabile aplicabile, este obligat ca, in termen de 15 zile de la data aprobarii acestora, sa depuna la oficiul registrului comertului copii ale situatiilor financiare anuale consolidate."
(3) Nedepunerea situatiilor financiare consolidate se sanctioneaza conform prevederilor Legii nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Cod Denumire
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
20 Proprietate mixta (cu capital de stat si privat)
Proprietate mixta (cu capital de stat sub 50%)
21 Societati comerciale cu capital de stat autohton si de stat strain
22 Societati comerciale cu capital de stat si privat autohton si strain
23 Societati comerciale cu capital de stat si privat autohton
24 Societati comerciale cu capital de stat si privat strain
Proprietate mixta (cu capital de stat 50% si peste 50%)
25 Societati comerciale cu capital de stat autohton si de stat strain
26 Societati comerciale cu capital de stat si privat autohton si strain
27 Societati comerciale cu capital de stat si privat autohton
28 Societati comerciale cu capital de stat si privat strain
30 Proprietate individuala - privata (cu capital: privat autohton, privat autohton si strain, privat strain)
34 Societati comerciale pe actiuni
35 Societati comerciale cu raspundere limitata
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 

Categorii: contabilitate | fiscalitate | situatii financiare
Cuvinte cheie: situatii financiare asigurari | situatii financiare | bilant asigurari

 

 
 
.

  Ultimele discutii in forum 

RUSU IULIU DOREL
10 Nov - 17:27
Olimpia
4 Dec - 16:11
Claudia
13 Feb - 13:05
viorel55
26 Nov - 12:31

viorel55
19 Nov - 20:13

viorel55
21 Oct - 11:44
viorel55
13 Oct - 09:41
ungur diana
25 Oct - 15:22

..


        Top

 


Google analytics