.

 

07 Februarie 2010

contabilitateafirmei.ro

Intocmirea situatiilor financiare - bilant - la 31.12.2009

Manual politici și proceduri contabile - personalizat, editabil

Versiune nouă - actualizat Ianuarie 2019

7 domenii de activitate + versiune simplificată

Plasează o comandă ...

(Ordin 1752 / 2005)

 

Principalele aspecte cu privire la intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2009 pentru entitatile care intocmesc situatii financiare anuale potrivit Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1752/2005, cu modificarile si completarile ulterioare

I. Situatiile financiare pentru exercitiul financiar 2009 se intocmesc conform reglementarilor contabile aplicabile, astfel:

1. Persoanele juridice prevazute la art. 1 alin. (1) din Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata, cu exceptia celor mentionate la pct. I.2. de mai jos, intocmesc situatii financiare pentru exercitiul financiar 2009 in conformitate cu Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, parte componenta a Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1752/2005, cu modificarile si completarile ulterioare.


Persoanele juridice fara scop patrimonial prevazute la art. 1 alin. (1) din Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata, intocmesc situatii financiare pentru exercitiul financiar 2009 in conformitate cu Reglementarile contabile pentru persoanele juridice fara scop patrimonial, aprobate prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 1969/2007, utilizand programului de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor Publice, pentru aceste acestea.

2. Institutiile de credit, institutiile financiare nebancare, Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar, entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, societatile de asigurare, de asigurare-reasigurare si de reasigurare, brokerii de asigurare si/sau de reasigurare si entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, intocmesc situatiile financiare la 31 decembrie 2009 in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile acestora, potrivit art. 4 alin. (3) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata.
Situatiile financiare anuale vor fi insotite de formularul ˝Date informative˝ (cod 30) si formularul ˝Situatia activelor imobilizate˝ (cod 40).

3. Potrivit prevederilor art. 28, alin. (1) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, persoanele prevazute la art. 1 din lege au obligatia sa intocmeasca situatii financiare anuale, inclusiv in situatia fuziunii, divizarii sau incetarii activitatii acestora, in conditiile legii.

4. Persoanele juridice prevazute la art. 1 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, indiferent de forma de organizare, forma de proprietate si de reglementarile contabile aplicabile, au obligatia sa depuna situatii financiare anuale la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, cu exceptia societatilor comerciale, care depun spre publicare situatiile financiare anuale numai la oficiile Registrului Comertului potrivit art. 185 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Situatiile financiare anuale depuse la oficiile Registrului Comertului, respectiv la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, vor fi insotite de formularul ˝Date informative˝ (cod 30) si formularul ˝Situatia activelor imobilizate˝ (cod 40).

II. Aspecte legate de intocmirea si depunerea de catre persoanele juridice prevazute la pct. I.1 a situatiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar 2009

1. Persoanele juridice care la data bilantului depasesc limitele a doua din cele 3 criterii de marime prevazute la art. 3, alin. (1) din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1752/2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, si anume:
- total active: 3.650.000 Euro
- cifra de afaceri neta: 7.300.000 Euro
- numar mediu salariati: 50
intocmesc situatii financiare anuale care cuprind:
1. bilant (cod 10);
2. cont de profit si pierdere (cod 20);
3. situatia modificarilor capitalului propriu;
4. situatia fluxurilor de trezorerie;
5. note explicative la situatiile financiare anuale.
Acestea vor fi insotite de formularul "Date informative" (cod 30) si formularul "Situatia activelor imobilizate" (cod 40).

2. Societatile comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, astfel cum este definita de legislatia in vigoare privind piata de capital, intocmesc situatii financiare anuale cuprinzand cele cinci componente prevazute la pct. II. 1, chiar daca nu depasesc limitele a doua din cele trei criterii de marime prevazute de reglementari. Acestea vor fi insotite de formularul "Date informative" (cod 30) si formularul "Situatia activelor imobilizate" (cod 40).

3. Persoanele juridice care la data bilantului nu depasesc limitele a doua dintre criteriile de marime prevazute la art. 3, alin. (1) din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1752/2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene intocmesc situatii financiare anuale simplificate care cuprind:
1. bilant prescurtat (cod 10);
2. cont de profit si pierdere (cod 20);
3. note explicative la situatiile financiare anuale simplificate.
Optional, ele pot intocmi situatia modificarilor capitalului propriu si/sau situatia fluxurilor de trezorerie.
Acestea vor fi insotite de formularul "Date informative" (cod 30) si formularul "Situatia activelor imobilizate" (cod 40).


4. In cazul entitatilor nou-infiintate, acestea pot intocmi pentru primul exercitiu de raportare situatii financiare anuale simplificate sau situatii financiare anuale cu 5 componente. Pentru al doilea exercitiu financiar de raportare, aceste entitati analizeaza indicatorii determinati din situatiile financiare anuale ale exercitiului financiar precedent si indicatorii determinati pe baza datelor din contabilitate si a balantei de verificare incheiate la sfarsitul exercitiului financiar curent, intocmind situatii financiare anuale in functie de criteriile de marime inregistrate.

5. Pentru intocmirea situatiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2009, incadrarea in criteriile de marime prevazute la art. 3 alin. (1) din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1752/2005 se efectueaza la sfarsitul exercitiului financiar, pe baza indicatorilor determinati din situatiile financiare anuale aferente exercitiului financiar 2008 si a indicatorilor determinati pe baza datelor din contabilitate si a balantei de verificare incheiate pentru sfarsitul exercitiului financiar 2009, utilizandu-se cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil la data incheierii exercitiului financiar.

6. Prevederile de mai sus referitoare la componentele situatiilor financiare anuale, se aplica si subunitatilor inregistrate in Romania, care apartin unor persoane juridice cu sediul in strainatate.
In cazul acestor subunitati, in scopul intocmirii situatiilor financiare anuale, soldul conturilor 481 ˝Decontari intre unitate si subunitati˝ si 482 ˝Decontari intre subunitati˝ se transfera in contul 461 ˝Debitori diversi˝/analitic distinct sau 462 ˝Creditori diversi˝/analitic distinct, dupa caz, urmand ca, la inceputul exercitiului financiar urmator, sa se repuna in conturile din care au provenit.

7. Notele explicative cuprinse in Sectiunea 8 din Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, nu sunt limitative, acestea urmand sa contina cel putin informatiile cerute de aceasta sectiune.

8. In vederea raportarii unitare a informatiilor, bilantul va purta simbolul cod 10, iar contul de profit si pierdere – simbolul cod 20.
Pentru formularele "Bilant" (cod 10) se vor avea in vedere formatele prevazute in Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 2374/2007 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1752/2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene.

9. Situatiile financiare anuale sunt semnate de persoanele in drept, cuprinzand si numele in clar al acestora.
Randul corespunzator calitatii persoanei care a intocmit situatiile financiare se completeaza astfel:
- directorul economic, contabilul-sef sau alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie, potrivit legii;
- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania;
Prin alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie se intelege orice persoana angajata, potrivit legii, care indeplineste conditiile prevazute de Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata.

10. Persoanele juridice vor completa datele de identificare (denumirea unitatii, adresa, telefonul si numarul de inmatriculare la registrul comertului), precum si datele referitoare la incadrarea corecta in forma de proprietate si codul unic de inregistrare, citet, fara a se folosi prescurtari sau initiale. In casute se vor trece codurile care delimiteaza incadrarea operatorului economic.
Persoanele juridice completeaza codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activitati), potrivit Clasificarii Activitatilor din Economia Nationala - CAEN, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 656/1997 publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 301 si 301 bis din 5 noiembrie 1997, cu actualizarile ulterioare.

11. Persoanele juridice inscriu in formularul "Contul de profit si pierdere", la randul 16 "Salarii si indemnizatii", toate cheltuielile reprezentand drepturi salariale.
La acelasi rand se va cuprinde si contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor in baza prevederilor Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa, cu completarile ulterioare.
Aceste informatii sunt prezentate, de asemenea, la rd. 30 din formularul "Date informative" (cod 30).

12. Persoanele juridice prevazute la art. 1 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, indiferent de forma de organizare, forma de proprietate si de reglementarile contabile aplicabile au obligatia sa depuna situatii financiare anuale la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, cu exceptia societatilor comerciale.

13. Persoanele juridice prevazute la art. 1 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu exceptia societatilor comerciale, pot depune situatiile financiare anuale la registratura unitatilor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice sau la oficiile postale, prin scrisori cu valoare declarata, potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 627/1995 privind imbunatatirea disciplinei depunerii bilanturilor contabile si a altor documente cu caracter financiar-contabil si fiscal, de catre agentii economici si alti contribuabili, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 226 din 2 octombrie 1995. De asemenea, la depunerea situatiilor financiare se vor avea in vedere si prevederile Hotararii Guvernului nr. 1085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, referitoare la implementarea Sistemului Electronic National, cu modificarile si completarile ulterioare.

14. Persoanele juridice care nu au desfasurat activitate de la data infiintarii pana la sfarsitul exercitiului financiar nu intocmesc situatii financiare anuale, urmand sa depuna o declaratie in acest sens, pe proprie raspundere, la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, respectiv la oficiile Registrului Comertului, care sa cuprinda toate datele de identificare a entitatii:
- denumirea completa (conform certificatului de inmatriculare);
- adresa si numarul de telefon;
- numarul de inregistrare la Registrul comertului;
- codul fiscal/codul unic de inregistrare;
- capitalul social.

15. Conform prevederilor art. 36 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata:
(1) Termenele pentru intocmirea situatiilor financiare anuale sunt urmatoarele:
a) pentru societatile comerciale, societatile/companiile nationale, regiile autonome, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, 150 de zile de la incheierea exercitiului financiar;
b) pentru celelalte persoane prevazute la art. 1 din legea contabilitatii, 120 de zile de la incheierea exercitiului financiar.
(2) Termenele pentru depunerea situatiilor financiare anuale la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice sunt:
a) 150 de zile de la incheierea exercitiului financiar, pentru persoanele prevazute la alin. (1) lit. a) de mai sus, cu exceptia societatilor comerciale;
b) 120 de zile de la incheierea exercitiului financiar, pentru persoanele prevazute la alin. (1) lit. b) de mai sus.
(3) Subunitatile inregistrate in Romania, care apartin unor persoane juridice cu sediul in strainatate, depun situatii financiare anuale aferente exercitiului financiar 2009 la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice in termen de 150 de zile de la incheierea exercitiului financiar.
Potrivit prevederilor art. 24, alin. (3) lit. d) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, subunitatile inregistrate in Romania, care apartin unor persoane juridice cu sediul in strainatate, vor depune la registrul comertului de la sediul sucursalei anual, situatia financiara a comerciantului din strainatate, aprobata, verificata si publicata potrivit legislatiei statului in care comerciantul are domiciliul/sediul social, care va fi supusa acelorasi formalitati de publicitate prevazute pentru situatiile financiare ale societatilor comerciale romanesti.

16. (1) Persoanele juridice, cu exceptia societatilor comerciale, vor depune la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice pe suport magnetic, situatiile financiare ale anului 2009, impreuna cu situatiile financiare anuale, listate cu ajutorul programului de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor Publice, semnate si stampilate, potrivit legii.
(2) Situatiile financiare anuale depuse la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice vor fi insotite de formularul ˝Date informative˝ (cod 30) si formularul ˝Situatia activelor imobilizate˝ (cod 40).

17. Persoanele care de la constituire nu au desfasurat activitate, cu exceptia societatilor comerciale, precum si cele aflate in lichidare, potrivit legii, vor depune o declaratie in acest sens, in termen de 60 de zile de la incheierea exercitiului financiar, la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.

18. (1) Conform art. 185 si 201 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, incepand cu exercitiul financiar 2009 societatile comerciale vor depune situatiile financiare anuale numai la oficiile Registrului Comertului.
Potrivit prevederilor art. 185 alin. (4) din aceeasi lege, datele cuprinse in situatiile financiare anuale sunt transmise in forma electronica de catre oficiile Registrului Comertului catre Ministerul Finantelor Publice, in conditiile stabilite in acest sens.
(2) Situatiile financiare anuale depuse la oficiile Registrului Comertului vor fi insotite de formularul ˝Date informative˝ (cod 30) si formularul ˝Situatia activelor imobilizate˝ (cod 40).

19. Societatile comerciale care de la constituire nu au desfasurat activitate, precum si cele aflate in lichidare, potrivit legii, vor depune o declaratie in acest sens, pe suport electronic si listate, cu semnaturile corespunzatoare, in termen de 60 de zile de la incheierea exercitiului financiar, la oficiile Registrului Comertului.

20. Potrivit art. 29 si 30 din Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata, "Situatiile financiare anuale vor fi insotite de raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, dupa caz, si de propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile.
Situatiile financiare vor fi insotite de o declaratie scrisa a persoanelor prevazute la art. 10 alin. (1) prin care isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale si confirma ca:
a) politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;
b) situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata;
c) persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.”

21. Situatiile financiare anuale aferente exercitiului financiar 2009 se intocmesc in lei. Aceasta unitate de masura se va trece pe fiecare formular in parte.

22. In "Situatia activelor imobilizate" (cod 40), informatiile sunt inscrise la costul istoric sau la valoarea reevaluata a imobilizarilor, dupa caz.

23. In formularul "Date informative", la randurile 01 si 02 coloana 1, persoanele juridice care au in subordine subunitati vor inscrie cifra 1, indiferent de numarul acestora.
La randurile privind platile restante se inscriu sumele de la sfarsitul exercitiului financiar, care au depasit termenele de plata prevazute in contracte sau acte normative.

III. NOMENCLATOR - forme de proprietate
__________________________________________________________________
Codul Denumirea
__________________________________________________________________
10 PROPRIETATE DE STAT
11 Regii autonome
12 Societati comerciale cu capital integral de stat
13 Alte unitati economice de stat netransformate in societati comerciale sau regii autonome
14 Companii si societati nationale

20 PROPRIETATE MIXTA (cu capital de stat si privat) PROPRIETATE MIXTA (cu capital de stat - sub 50%)
21 Societati comerciale cu capital de stat autohton si de stat strain
22 Societati comerciale cu capital de stat si privat autohton si strain
23 Societati comerciale cu capital de stat si privat autohton
24 Societati comerciale cu capital de stat si privat strain

PROPRIETATE MIXTA (cu capital de stat - 50% si peste 50%)
25 Societati comerciale cu capital de stat autohton si de stat strain
26 Societati comerciale cu capital de stat si privat autohton si strain
27 Societati comerciale cu capital de stat si privat autohton
28 Societati comerciale cu capital de stat si privat strain


30 PROPRIETATE INDIVIDUALA - PRIVATA (cu capital: privat autohton, privat autohton si strain, privat strain, societati agricole)
31 Societati comerciale in nume colectiv
32 Societati comerciale in comandita simpla
33 Societati comerciale in comandita pe actiuni
34 Societati comerciale pe actiuni
35 Societati comerciale cu raspundere limitata
36 Societati agricole
37 Societati comerciale cu capital de stat, privatizate in cursul anului curent

40 PROPRIETATE COOPERATISTA
41 Cooperative de consum
42 Cooperative mestesugaresti
43 Cooperative si asociatii agricole netransformate
44 Cooperative de credit

50 PROPRIETATE OBSTEASCA (societati comerciale apartinand organizatiilor si institutiilor politice si obstesti)

IV. Formatul electronic al situatiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2009, continand formularistica necesara si programul de verificare cu documentatia de utilizare aferenta, se obtine prin folosirea programului de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor Publice.
Programul de asistenta este pus la dispozitia operatorilor economici gratuit de unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice sau poate fi descarcat de pe serverul de web al Ministerului Finantelor Publice, la adresa www.mfinante.gov.ro.

V. Pentru societatile comerciale, respectiv sucursalele care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, programul de asistenta in vederea intocmirii situatiilor financiare anuale va fi elaborat ulterior.

Categorii: contabilitate | formulare | situatii financiare
Cuvinte cheie: bilant 31.12.2009 | situatii financiare 31.12.2009 | program bilant 2009

 

 
 
.

  Ultimele discutii in forum 

RUSU IULIU DOREL
10 Nov - 17:27
Olimpia
4 Dec - 16:11
Claudia
13 Feb - 13:05
viorel55
26 Nov - 12:31

viorel55
19 Nov - 20:13

viorel55
21 Oct - 11:44
viorel55
13 Oct - 09:41
ungur diana
25 Oct - 15:22

..


        Top

 


Google analytics