.

 

23 Noiembrie 2009

contabilitateafirmei.ro

Noi reglementari contabile incepand cu 2010

(M. Of. nr. 766 din 10/11/2009)

Manual politici și proceduri contabile - personalizat, editabil

Versiune nouă - actualizat Ianuarie 2019

7 domenii de activitate + versiune simplificată

Plasează o comandă ...

Ordin nr. 3055 din 29/10/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene (M. Of. nr. 766 din 10/11/2009)

 

Incepand cu 1 Ianuarie 2010, potrivit Ordinului 3055/2009, vor fi valabile noi reglementari contabile, fiind anulat astfel Ordinul 1752 / 2005. Prezentam mai jos continului ordinului de mosificare a reglementarilor contabile valabile de la inceputul anului viitor.

In temeiul prevederilor art. 2 alin. (2) lit. a) si ale art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare, in baza prevederilor art. 4 alin. (1) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata,

ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aproba Reglementarile contabile conforme cu directivele europene, cuprinse in anexa*) ce face parte integranta din prezentul ordin.
(2) Reglementarile prevazute la alin. (1) cuprind Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si Reglementarile contabile conforme cu Directiva a VII-a a Comunitatilor Economice Europene.
___________
*) Anexa se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 766 bis din 10 noiembrie 2009, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

Art. 2. - (1) Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene se aplica de entitatile prevazute la pct. 1 alin. (3) din reglementari.
(2) Subunitatile fara personalitate juridica, cu sediul in strainatate, care apartin persoanelor juridice cu sediul sau domiciliul in Romania, precum si subunitatile din Romania care apartin unor persoane juridice cu sediul ori domiciliul in strainatate au obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitatea proprie, potrivit reglementarilor mentionate la alin. (1).
Art. 3. - (1) Persoanele juridice care la data bilantului depasesc limitele a doua dintre urmatoarele 3 criterii, denumite in continuare criterii de marime:
- total active: 3.650.000 euro;
- cifra de afaceri neta: 7.300.000 euro;
- numar mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 50 intocmesc situatii financiare anuale care cuprind:
- bilant;
- cont de profit si pierdere;
- situatia modificarilor capitalului propriu;
- situatia fluxurilor de numerar;
- note explicative la situatiile financiare anuale.
(2) Persoanele juridice care la data bilantului nu depasesc limitele a doua dintre criteriile de marime prevazute la alin. (1) intocmesc situatii financiare anuale simplificate care cuprind:
- bilant prescurtat;
- cont de profit si pierdere;
- note explicative la situatiile financiare anuale simplificate. Optional, ele pot intocmi situatia modificarilor capitalului propriu si/sau situatia fluxurilor de numerar.
(3) Potrivit legii contabilitatii, situatiile financiare anuale trebuie insotite de o declaratie scrisa de asumare a raspunderii conducerii persoanei juridice pentru intocmirea situatiilor financiare anuale in conformitate cu Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene.
(4) Persoanele juridice care au intocmit situatii financiare anuale simplificate intocmesc situatiile financiare anuale prevazute la alin. (1) numai daca in doua exercitii financiare consecutive depasesc limitele a doua dintre cele 3 criterii de marime prevazute la alin. (1). Persoanele juridice care au intocmit situatiile financiare anuale prevazute la alin. (1) intocmesc situatii financiare anuale simplificate numai daca in doua exercitii financiare consecutive nu depasesc limitele a doua dintre cele 3 criterii de marime prevazute la alin. (1).
(5) In cazul entitatilor nou-infiintate, acestea pot intocmi pentru primul exercitiu de raportare situatii financiare anuale simplificate sau situatii financiare anuale cu 5 componente. Pentru al doilea an de raportare, aceste entitati analizeaza indicatorii determinati din situatiile financiare ale anului precedent si indicatorii determinati pe baza datelor din contabilitate si a balantei de verificare incheiate la sfarsitul exercitiului financiar curent, intocmind situatii financiare anuale in functie de criteriile de marime inregistrate.
Art. 4. - In cazul entitatilor administrate in sistem dualist, potrivit legii, referirile din reglementarile prevazute la art. 1 la "administratori" se vor citi ca referiri la "membrii directoratului".
Art. 5. - (1) Situatiile financiare anuale intocmite de persoanele juridice prevazute la art. 3 alin. (1) sunt auditate, potrivit legii.
(2) Fac obiectul auditului statutar si situatiile financiare anuale intocmite de persoanele juridice de interes public, astfel cum sunt definite potrivit legii.
(3) Situatiile financiare anuale simplificate sunt verificate potrivit legii.
Art. 6. - Societatile comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, astfel cum este definita de legislatia in vigoare privind piata de capital, intocmesc situatii financiare anuale cu 5 componente, asa cum acestea sunt prevazute la art. 3 alin. (1), indiferent de totalul activelor, cifra de afaceri neta sau numarul mediu de salariati.
Art. 7. - (1) Subunitatile fara personalitate juridica, care apartin persoanelor juridice cu sediul sau domiciliul in Romania, organizeaza si conduc evidenta contabila proprie, astfel incat aceasta sa permita determinarea informatiilor si a obligatiilor prevazute de lege, iar persoanele juridice carora le apartin sa poata intocmi situatii financiare anuale.
(2) Activitatea desfasurata in strainatate de subunitatile fara personalitate juridica, care apartin persoanelor juridice cu sediul sau domiciliul in Romania, se include in situatiile financiare ale persoanei juridice romane si se raporteaza pe teritoriul Romaniei, cu respectarea prevederilor Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene.
(3) In intelesul prezentului ordin, prin subunitati fara personalitate juridica, care apartin persoanelor juridice cu sediul sau domiciliul in Romania, se intelege sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica, infiintate potrivit legii.
(4) Persoanele desemnate ca reprezentant/imputernicit fiscal, potrivit Codului fiscal si Codului de procedura fiscala, tin contabilitatea proprie in functie de statutul lor de persoane fizice sau juridice, dupa caz. In cazul in care sunt persoane juridice, acestea intocmesc situatii financiare anuale si raportari contabile, potrivit Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata.
(5) Din punct de vedere contabil, sediile permanente din Romania care apartin unor persoane juridice cu sediul in strainatate reprezinta subunitati fara personalitate juridica ce apartin acestor persoane juridice si au obligatia intocmirii situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile cerute de Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata.
Art. 8. - (1) In cazul asocierilor in participatie incheiate intre o persoana juridica romana si o persoana juridica straina, contabilitatea se tine de catre persoana desemnata de asociati, care raspunde potrivit legii.
(2) La organizarea si conducerea contabilitatii asocierii in participatie trebuie avute in vedere atat Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, cat si cerintele care rezulta din alte prevederi legale.
(3) Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene se aplica, de asemenea, asocierilor in participatie intre persoane juridice straine (nerezidente), inregistrate in Romania. Pentru acestea, asociatul desemnat prin contractul de asociere sa indeplineasca obligatiile fiscale organizeaza si conduce evidenta contabila a asocierii, astfel incat sa se poata determina informatiile si obligatiile prevazute de lege, fara a intocmi situatii financiare anuale.
Art. 9. - Ministerul Finantelor Publice si alte autoritati de reglementare pot solicita prezentarea in situatiile financiare anuale a unor informatii suplimentare fata de cele care trebuie prezentate in concordanta cu reglementarile prevazute la art. 1.
Art. 10. - In aplicarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, entitatile trebuie sa dezvolte politici contabile proprii care se aproba de administratori, potrivit legii. In cazul entitatilor care nu au administratori, politicile contabile se aproba de persoanele care au obligatia gestionarii entitatii respective.
Art. 11. - (1) Situatiile financiare anuale consolidate sunt elaborate in conformitate cu Reglementarile contabile conforme cu Directiva a VII-a a Comunitatilor Economice Europene.
(2) O societate-mama trebuie sa intocmeasca situatii financiare anuale consolidate daca aceasta face parte dintr-un grup de societati si indeplineste una dintre urmatoarele conditii:
a) detine majoritatea drepturilor de vot ale actionarilor sau asociatilor intr-o alta societate denumita filiala;
b) este actionar sau asociat al unei societati si majoritatea membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere ale societatii in cauza (filiala), care au indeplinit aceste functii in cursul exercitiului financiar, in cursul exercitiului financiar precedent si pana in momentul intocmirii situatiilor financiare anuale consolidate, au fost numiti doar ca rezultat al exercitarii drepturilor lor de vot;
c) este actionar sau asociat al unei societati si detine singura controlul asupra majoritatii drepturilor de vot ale actionarilor ori asociatilor societatii, ca urmare a unui acord cu alti actionari sau asociati;
d) este actionar sau asociat si are dreptul de a exercita o influenta dominanta asupra filialei, in temeiul unui contract incheiat cu societatea comerciala in cauza ori al unei clauze din actul constitutiv sau statut, daca legislatia aplicabila filialei permite astfel de contracte ori clauze;
e) societatea-mama detine puterea de a exercita sau exercita efectiv o influenta dominanta ori control asupra unei filiale;
f) este actionar sau asociat si are dreptul de a numi ori de a revoca majoritatea membrilor organelor de administratie, conducere sau de supraveghere ale filialei; sau
g) societatea-mama si filiala sunt conduse pe o baza unificata de catre societatea-mama.
Art. 12. - (1) O societate-mama este scutita de la intocmirea situatiilor financiare anuale consolidate daca, la data bilantului consolidat, societatile comerciale care urmeaza sa fie consolidate nu depasesc impreuna, pe baza celor mai recente situatii financiare anuale ale acestora, limitele a doua dintre urmatoarele 3 criterii:
- total active: 17.520.000 euro;
- cifra de afaceri neta: 35.040.000 euro;
- numar mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 250.
(2) Scutirea prevazuta la alin. (1) nu se aplica daca una dintre filialele care urmeaza sa fie consolidate este o societate comerciala ale carei valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, in conformitate cu legislatia in vigoare privind piata de capital.
(3) Conditiile in care o societate-mama este scutita de la obligatia intocmirii situatiilor financiare anuale consolidate sunt prevazute in Reglementarile contabile conforme cu Directiva a VII-a a Comunitatilor Economice Europene.
(4) Criteriile de marime prevazute la alin. (1) se stabilesc pe baza situatiilor financiare anuale ale societatii-mama si ale filialelor sale.
Art. 13. - Sanctiunile aplicabile pentru incalcarea prevederilor reglementarilor contabile conforme cu directivele europene sunt cele prevazute de Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata.
Art. 14. - (1) Entitatile care fac parte din categoria persoanelor juridice de interes public, potrivit art. 34 alin. (2) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu exceptia societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, a institutiilor de credit si institutiilor financiare nebancare, definite potrivit reglementarilor legale, inscrise in Registrul general, a societatilor de asigurare, de asigurare-reasigurare si de reasigurare, a societatilor de pensii, a societatilor de servicii de investitii financiare, societatilor de administrare a investitiilor si organismelor de plasament colectiv, si care au obligatia sa intocmeasca situatii financiare anuale consolidate pot intocmi aceste situatii fie potrivit Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a VII-a a Comunitatilor Economice Europene, fie in baza Standardelor Internationale de Raportare Financiara.
(2) Prevederile alin. (1) se aplica si persoanelor juridice, altele decat cele de interes public, care au obligatia, potrivit legii, sa intocmeasca situatii financiare anuale consolidate.
(3) Persoanele juridice care au optat, potrivit prevederilor de mai sus, pentru aplicarea Standardelor Internationale de Raportare Financiara la intocmirea situatiilor financiare anuale consolidate au obligatia sa asigure continuitatea aplicarii acestora.
Art. 15. - Prezentul ordin intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2010.
Art. 16. - La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.752/2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.080 si nr. 1.080 bis din 30 noiembrie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 17. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

p. Ministrul finantelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

Bucuresti, 29 octombrie 2009.
Nr. 3.055

 

Categorii: contabilitate | declaratii fiscale | monografii contabile
Cuvinte cheie: reglementari contabile | directive europene | criterii de marime bilant

 

 
 
.

  Ultimele discutii in forum 

RUSU IULIU DOREL
10 Nov - 17:27
Olimpia
4 Dec - 16:11
Claudia
13 Feb - 13:05
viorel55
26 Nov - 12:31

viorel55
19 Nov - 20:13

viorel55
21 Oct - 11:44
viorel55
13 Oct - 09:41
ungur diana
25 Oct - 15:22

..


        Top

 


Google analytics