.

 

06 Noiembrie 2009

contabilitateafirmei.ro

Declaratii fiscale: declaratia 101 s-a modificat

(M. Of. nr. 757 din 05/11/2009)

Manual politici și proceduri contabile - personalizat, editabil

Versiune nouă - actualizat Ianuarie 2019

7 domenii de activitate + versiune simplificată

Plasează o comandă ...

Ordin nr. 1607 din 26/10/2009 pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 101/2008 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa

 

Declaratii fiscale: declaratia 101 - declaratie privind impozitul pe profit s-a modificat. Va punem la dispozitie noul model al declaratiei precum si instructiunile de completare.

Fisier atasat: Declaratia 101 - Declaratie privind impozitul pe profit

INSTRUCTIUNI de completare a formularului 101 "Declaratie privind impozitul pe profit", cod 14.13.01.04

I. Depunerea declaratiei
1. Declaratia privind impozitul pe profit se completeaza si se depune anual de catre platitorii de impozit pe profit pana la data de 25 aprilie inclusiv a anului urmator.
Contribuabilii prevazuti la art. 34 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, care definitiveaza pana la data de 25 februarie inchiderea exercitiului financiar anterior, organizatiile nonprofit, precum si contribuabilii care obtin venituri majoritare din cultura cerealelor si a plantelor tehnice, din pomicultura si viticultura au obligatia sa completeze si sa depuna declaratia privind impozitul pe profit pana la data de 25 februarie inclusiv a anului urmator celui pentru care se calculeaza impozitul.
Contribuabilii prevazuti la art. 34 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, si care au definitivat inchiderea exercitiului financiar anterior pana la data de 25 februarie inclusiv a anului urmator celui de raportare depun declaratia anuala de impozit pe profit fara a depune formularul 100 pentru impozitul pe profit pentru trimestrul IV al anului de raportare.
In cazul asocierilor fara personalitate juridica, pentru impozitul pe profit datorat de catre contribuabilii prevazuti la art. 13 lit. c) si e) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, si retinut de persoana juridica responsabila nu se completeaza si nu se depune declaratia anuala de impozit pe profit.
Contribuabilii care inceteaza sa existe in cursul anului fiscal au obligatia sa completeze si sa depuna declaratia privind impozitul pe profit pana la data depunerii situatiilor financiare la registrul comertului.
La completarea formularului se au in vedere prevederile Legii nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Hotararii Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si deciziile Comisiei fiscale centrale constituite la nivelul Ministerului Finantelor Publice si cele ale Comisiei de proceduri fiscale din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
In ceea ce priveste aplicarea dispozitiilor referitoare la impozitul minim, se vor avea in vedere prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale, aprobata prin Legea nr. 227/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Hotararii Guvernului nr. 488/2009 pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004.
In cazul in care platitorul corecteaza declaratia depusa, declaratia rectificativa se intocmeste pe acelasi model de formular, inscriind "X" in spatiul special prevazut in acest scop.
2. Declaratia privind impozitul pe profit se completeaza cu ajutorul programului de asistenta.
Formularul se depune in format hartie, semnat si stampilat conform legii, cu codificarea informatiei prin cod de bare sau prin mijloace electronice de transmitere la distanta, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.


II. Completarea declaratiei
1. Perioada de raportare
In rubrica "Anul" se inscrie cu cifre arabe anul pentru care se completeaza declaratia (de exemplu: 2009).
2. Sectiunea A "Date de identificare a platitorului"
In caseta "Cod de identificare fiscala" se completeaza codul de identificare fiscala atribuit conform legii, inscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.
In situatia in care declaratia se completeaza de catre imputernicit/reprezentant fiscal, desemnat potrivit legii, se inscriu codul de identificare fiscala atribuit de organul fiscal competent persoanei ale carei obligatii sunt indeplinite, precum si datele de identificare a acesteia, iar la rubrica "Functia/Calitatea" din formular se inscrie "Imputernicit".
In prima casuta se inscrie prefixul RO, in cazul in care contribuabilul este inregistrat in scopuri de taxa pe valoarea adaugata.
In rubrica "Denumire" se inscrie denumirea platitorului.
Rubricile privind adresa se completeaza cu datele privind adresa domiciliului fiscal al platitorului.
3. Sectiunea B "Date privind impozitul pe profit"
Randurile 1-10 - se completeaza cu datele corespunzatoare, inregistrate in evidenta contabila a contribuabililor. La randul 2, "Cheltuieli de exploatare" se inscriu si cheltuiala cu impozitul pe profit, precum si cheltuiala cu impozitul pe veniturile microintreprinderilor, in cazul contribuabililor care in cursul anului fiscal devin platitori de impozit pe profit potrivit art. 1071 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
In cazul in care se inregistreaza un rezultat negativ (pierdere), acesta se va inregistra cu semnul "-" (minus).
Randul 11 - se completeaza cu sumele reprezentand diferente favorabile de curs valutar, rezultate in urma evaluarii creantelor si datoriilor in valuta, inregistrate in contabilitate la data schimbarii sistemului contabil in contul "Rezultatul reportat", ca urmare a retratarii sau transpunerii, si care devin impozabile la data incasarii/platii acestora, pentru perioada retratata sau transpusa. De asemenea, se completeaza si cu sumele reprezentand rezervele care au fost deductibile la determinarea profitului impozabil, devenite impozabile in conformitate cu prevederile art. 22 alin. (5), alin. (51) si alin. (6) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
Totodata, acest rand se completeaza si cu sumele reprezentand veniturile care se iau in calcul la determinarea profitului impozabil, conform art. 19 alin. (3) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit prevederilor legale in vigoare pana la data de 30 aprilie 2005 inclusiv.
Randul 12 - se completeaza cu sumele reprezentand diferente nefavorabile de curs valutar rezultate in urma evaluarii creantelor si datoriilor in valuta, inregistrate in contabilitate la data schimbarii sistemului contabil in contul "Rezultatul reportat", ca urmare a retratarii sau transpunerii la data incasarii/platii acestora, pentru perioada retratata sau transpusa. Se completeaza si cu cheltuielile de administrare capitalizate in valoarea stocurilor (la data scaderii din gestiune a stocului respectiv), valoarea cheltuielilor de cercetare-dezvoltare si valoarea mijloacelor fixe de natura obiectelor de inventar ramase de recuperat, corespunzator duratei initiale de amortizare, dupa caz. De asemenea, acest rand se completeaza cu sumele reprezentand cheltuielile care se iau in calcul la determinarea profitului impozabil, conform art. 19 alin. (3) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit prevederilor legale in vigoare pana la data de 30 aprilie 2005 inclusiv.
Randul 14 - se completeaza cu suma reprezentand amortizarea fiscala determinata conform prevederilor art. 24 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
Randul 15 - se completeaza cu sumele reprezentand cheltuielile cu dobanzile si diferentele de curs valutar, care sunt reportate din anii fiscali anteriori, conform prevederilor art. 23 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare. Aceste sume vor fi preluate de la randul 32 din declaratia privind impozitul pe profit depusa pentru anul anterior.
Randul 16 - se completeaza cu valoarea reprezentand constituirea sau cresterea neta a rezervei legale in perioada de raportare, in conformitate cu prevederile art. 22 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
Randul 17 - se inscriu din punct de vedere fiscal provizioanele constituite potrivit art. 22 din titlul II din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, altele decat cele care sunt inregistrate pe cheltuieli de exploatare la randul 2 din formular.
Randul 18 - se completeaza cu valoarea altor deduceri la calculul profitului impozabil, conform dispozitiilor Legii nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
Randul 20 - se completeaza cu veniturile financiare reprezentand dividendele pe care contribuabilul le-a primit de la o alta persoana juridica romana.
Randul 21 - se completeaza cu valorile corespunzatoare veniturilor neimpozabile, altele decat cele inregistrate la randul 20, prevazute la art. 20 si 201 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
Randul 24 - se completeaza cu sumele reprezentand cheltuielile cu impozitul pe profit inregistrate in evidenta contabila. In cazul contribuabililor care in cursul anului fiscal devin platitori de impozit pe profit potrivit art. 1071 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, la acest rand se inscriu si sumele reprezentand cheltuielile cu impozitul pe veniturile microintreprinderilor inregistrate in evidenta contabila.
Randul 25 - se completeaza cu cheltuielile cu impozitul pe profitul/veniturile realizat/realizate in strainatate, reflectate drept cheltuiala in evidenta contabila.
Randul 26 - se inscriu valorile reprezentand cheltuielile reglementate de art. 21 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
Randul 27 - se inscrie valoarea cheltuielilor de protocol care depaseste limita prevazuta la art. 21 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
Randul 28 - se inscrie valoarea cheltuielilor de sponsorizare si/sau mecenat si cu bursele private, efectuate potrivit legii si inregistrate in contabilitate.
Randul 29 - se inscrie valoarea cheltuielilor cu amortizarea inregistrata in contabilitate.
Randul 30 - se inscriu toate sumele inregistrate drept cheltuieli in contabilitate, angajate pentru constituirea sau majorarea provizioanelor si a rezervelor, peste limitele sau in alte conditii decat cele prevazute la art. 22 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
Randul 31 - reprezinta valoarea cheltuielilor cu dobanzile nedeductibile fiscal, care nu sunt reportate pentru perioada urmatoare, in conformitate cu prevederile art. 23 alin. (5) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
Randul 32 - reprezinta valoarea cheltuielilor cu dobanzile si cu diferentele de curs valutar aferente anului fiscal de raportare, nedeductibile fiscal pentru anul fiscal curent, dar care sunt reportate pentru perioada urmatoare, potrivit prevederilor art. 23 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
Randul 33 - se completeaza cu valoarea cheltuielilor efectuate in scopul realizarii de venituri neimpozabile, cu exceptia celor prevazute la art. 20 lit. c) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
Randul 34 - se completeaza cu sumele reprezentand alte cheltuieli nedeductibile, cum sunt:
- depasirile limitelor admisibile, stabilite prin dispozitiile art. 21 alin. (3) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia celor mentionate la lit. a), g), h), i);
- cheltuielile prevazute la art. 21 alin. (4) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia celor mentionate la lit. a), b), i) si p);
- alte cheltuieli care nu sunt efectuate in scopul realizarii de venituri impozabile.
Randul 37 - se completeaza cu sumele reprezentand pierderile inregistrate in perioada curenta, de reportat pentru perioada urmatoare, conform prevederilor art. 32 alin. (2) si art. 33 alin. (3) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru tranzactiile efectuate pana la data de 30 aprilie 2005 inclusiv.
Randul 38 - se completeaza cu valoarea pierderilor fiscale de recuperat din perioadele anterioare atat din activitatile din Romania, cat si din cele din surse externe. Nu se includ la acest rand pierderile fiscale din anii anteriori, reglementate de art. 32 alin. (2) si art. 33 alin. (3) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru tranzactiile efectuate pana la data de 30 aprilie 2005 inclusiv, nerecuperabile din profitul impozabil al anului de raportare.
Randul 40.1 - se inscrie suma rezultata din aplicarea cotei de 16% asupra profitului impozabil care se impune cu aceasta cota.
Randul 40.2 - se completeaza cu suma reprezentand impozitul de 5% aplicat asupra veniturilor din activitati de natura barurilor de noapte, cluburilor de noapte, discotecilor, cazinourilor sau pariurilor sportive, in conditiile reglementate de art. 18 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
Randul 41.1 - se completeaza cu valoarea cea mai mica dintre urmatoarele doua valori, pe fiecare stat din care se obtin venituri prin intermediul unui sediu permanent sau venituri supuse impozitului cu retinere la sursa, venituri impuse atat in Romania, cat si in statul strain, respectiv:
1. suma impozitelor platite direct sau indirect prin retinere la sursa si virate de o alta persoana catre acel stat strain, pentru profiturile sediilor permanente din acel stat sau pentru alte venituri provenite din acel stat, confirmate de documentele ce atesta plata acestora;
2. suma egala cu impozitul pe profit calculat prin aplicarea cotei prevazute la art. 17 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, la:
- profiturile impozabile obtinute de sediile permanente din acel stat strain, profituri calculate in conformitate cu prevederile titlului II din Codul fiscal;
- celelalte venituri obtinute in acel stat strain.
Randul 41.2 - se inscrie suma ce reprezinta scutirea de la plata a impozitului pe profit realizat din activitatea desfasurata pe durata de existenta a zonei defavorizate etc.
Randul 41.3 - se inscriu sumele ce reprezinta reduceri ale impozitului pe profit, calculate potrivit legislatiei in vigoare, exclusiv deducerea privind sponsorizarea si/sau mecenatul si cu bursele private, efectuate potrivit legii.
Randul 43 - se inscriu sumele reprezentand cheltuieli cu sponsorizarea si/sau mecenatul in limitele si in conditiile prevazute la art. 21 alin. (4) lit. p) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu bursele private, potrivit legii.
4. Sectiunea C "Date privind definitivarea impozitului pe profit anual"
4.1. Punctul I se completeaza de catre contribuabilii prevazuti la art. 34 alin. (1) lit. a), alin. (4) si (5) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa cum urmeaza:
Randul 1 - se preia suma inscrisa la randul 44, reprezentand impozitul pe profit anual.
Randul 2 - se inscrie suma reprezentand impozitul minim anual, prevazut la art. 18 alin. (2) si (3) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, de catre contribuabilii obligati la plata acestuia in conformitate cu prevederile legale mai sus invocate. Pentru anul 2009 se va recalcula corespunzator perioadei 1 mai-31 decembrie 2009.
Contribuabilii prevazuti la art. 34 alin. (4) din Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, nu completeaza acest rand, avand in vedere faptul ca, in conformitate cu prevederile art. 18 alin. (2) din acelasi act normativ, acestia nu datoreaza impozit minim.
Randul 3 - se compara suma inscrisa la randul 1 cu suma inscrisa la randul 2 si se inscrie suma reprezentand impozitul pe profit datorat la nivelul sumei celei mai mari.
La compararea sumelor se vor avea in vedere dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2009, aprobata prin Legea nr. 227/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit carora, contribuabilii prevazuti la art. 34 alin. (1) lit. a) si alin. (5) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru definitivarea impozitului pe profit anual, aplica prevederile art. 18 alin. (2) din aceeasi lege prin compararea impozitului pe profit datorat la sfarsitul anului fiscal cu impozitul minim anual, prevazut la art. 18 alin. (3) din Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. Pentru anul 2009, contribuabilii prevazuti la art. 34 alin. (1) lit. a) si alin. (5) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, efectueaza comparatia impozitului pe profit anual cu impozitul minim anual, prevazut la art. 18 alin. (3) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, determinat in mod corespunzator pentru perioada impozabila respectiva.
Randul 4 - se inscrie suma reprezentand diferenta de impozit pe profit stabilita de organele de inspectie fiscala pentru anul fiscal de raportare si care se regaseste in indicatorii din formular.
Randul 5 - se inscriu sumele reprezentand plati anticipate in contul impozitului pe profit, declarate trimestrial prin formularul 100. In situatia in care in anul fiscal de raportare sumele au fost corectate prin depunerea unei declaratii rectificative (formularul 710 "Declaratie rectificativa"), se vor avea in vedere sumele corectate.
4.2. Punctul II se completeaza de catre contribuabilii prevazuti la art. 34 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa cum urmeaza:
Randul 1 - se preia suma inscrisa la randul 44, reprezentand impozitul pe profit anual.
Randul 2 - se inscrie suma reprezentand diferenta de impozit pe profit stabilita de organele de inspectie fiscala pentru anul fiscal de raportare si care se regaseste in indicatorii din formular.
Randul 3 - se inscriu sumele reprezentand impozitul pe profit datorat, declarate prin formularul 100, pentru trimestrele I, II si III, in anul fiscal de raportare (se vor prelua sumele inscrise la rd. 1, respectiv la rd. 2 din formularul 100). Acest rand se completeaza in situatia in care, pentru trimestrele I, II si III, in anul fiscal de raportare nu se datoreaza impozit minim (rd. 1.1 din formularul 100 nu este completat). In situatia in care sumele au fost corectate prin depunerea unei declaratii rectificative (formularul 710 "Declaratie rectificativa"), se vor avea in vedere sumele corectate.
Randul 4 - se inscrie suma reprezentand impozitul pe profit, declarata prin formularul 100, pentru trimestrul IV, de catre contribuabilii care definitiveaza inchiderea exercitiului financiar anterior pana la data de 25 aprilie inclusiv a anului urmator celui de raportare. In situatia in care suma a fost corectata prin depunerea unei declaratii rectificative (formularul 710 "Declaratie rectificativa"), se va inscrie suma corectata.
Randul 5 - se inscriu sumele reprezentand impozitul minim, declarate trimestrial prin formularul 100 de catre contribuabilii obligati la plata acestuia, in conformitate cu prevederile art. 18 alin. (2) si (3) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare (se vor prelua sumele inscrise la rd. 1.1, respectiv la rd. 2 din formularul 100). In situatia in care sumele au fost corectate prin depunerea unei declaratii rectificative (formularul 710 "Declaratie rectificativa"), se vor avea in vedere sumele corectate.
Randul 6 - se inscriu sumele reprezentand impozitul pe veniturile microintreprinderilor declarat pentru anul de raportare prin formularul 100 de catre microintreprinderile care in cursul anului fiscal devin platitoare de impozit pe profit, potrivit art. 1071 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare (se vor prelua sumele inscrise la rd. 1, respectiv la rd. 2 din formularul 100). Acest rand se completeaza in situatia in care, pentru trimestrele I, II si III, in anul fiscal de raportare nu se datoreaza impozit minim (rd. 1.1 din formularul 100 nu este completat). In situatia in care sumele au fost corectate prin depunerea unei declaratii rectificative (formularul 710 "Declaratie rectificativa"), se vor avea in vedere sumele corectate.
Randul 7 - se inscriu, pentru anul de raportare, sumele reprezentand impozitul minim, declarate trimestrial prin formularul 100 de catre microintreprinderile obligate la plata acestuia in conformitate cu prevederile art. 107 alin. (2) si (3) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, si care in cursul anului fiscal devin platitoare de impozit pe profit, potrivit art. 1071 din acelasi act normativ. In situatia in care sumele au fost corectate prin depunerea unei declaratii rectificative (formularul 710 "Declaratie rectificativa"), se vor avea in vedere sumele corectate.
Randul 9 - se completeaza cu impozitul minim aferent trimestrului IV, prevazut la art. 18 alin. (2) si (3) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare. Suma inscrisa la rd. 8 "Diferenta de impozit pe profit" se compara cu suma inscrisa la rd. 9 "Impozit minim pentru trimestrul IV". In functie de rezultatul compararii, suma mai mare se preia la randul 10 sau 11, dupa caz.
Randul 10 - se inscrie suma de la randul 8, in situatia in care se datoreaza impozit pe profit stabilit in conformitate cu dispozitiile titlului II din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv daca suma inscrisa la randul 8 este mai mare decat suma inscrisa la randul 9.
Randul 11 - se preia suma de la randul 9, in situatia in care suma inscrisa la randul 8 este mai mica decat suma inscrisa la randul 9, suma reprezentand impozitul minim aferent trimestrului IV.
 

Fisier atasat: Declaratia 101 - Declaratie privind impozitul pe profit

Categorii: contabilitate | fiscalitate | impozit pe profit
Cuvinte cheie: declaratii fiscale | impozit forfetar | declaratia 101

 

 
 
.

  Ultimele discutii in forum 

RUSU IULIU DOREL
10 Nov - 17:27
Olimpia
4 Dec - 16:11
Claudia
13 Feb - 13:05
viorel55
26 Nov - 12:31

viorel55
19 Nov - 20:13

viorel55
21 Oct - 11:44
viorel55
13 Oct - 09:41
ungur diana
25 Oct - 15:22

..


        Top

 


Google analytics