.

 

17 Ianuarie 2011

contabilitateafirmei.ro

Declaratia 010 pentru anul 2011 - declaratia de mentiuni

(Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 21 din 10/01/2011)

Manual politici și proceduri contabile - personalizat, editabil

Versiune nouă - actualizat Ianuarie 2019

7 domenii de activitate + versiune simplificată

Plasează o comandă ...

Ordin nr. 34 din 05/01/2011 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 262/2007 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscala a contribuabililor

 

Declaratia de mentiuni - formular 101 a fost modificat urmare a modificarilor intervenite la sfarsitul anului.

Impozitul pe veniturile microintreprinderilor este reintrodus in categoriile de obligatii fiscale de declarare care se inscriu in vectorul fiscal

Formularul "Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica (010)", cod 14.13.01.10.11/1, se modifica si se inlocuieste cu formularul cuprins in anexa nr. 1 din acest ordin.

Model formular 010 - declaratia de mentiuni pentru 2011

INSTRUCTIUNI de completare a formularului "Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica (010)"

I. Depunerea declaratiei
Declaratia de inregistrare fiscala/Declaratia de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica, denumita in continuare declaratie, se completeaza si se depune de catre persoanele juridice, asocierile si alte entitati fara personalitate juridica.
Declaratia de inregistrare se completeaza cu ocazia primei inregistrari fiscale, de regula cu ocazia infiintarii, iar declaratia de mentiuni se completeaza ori de cate ori se modifica datele declarate anterior.
Declaratia se depune, direct sau prin imputernicit/reprezentant legal/reprezentant fiscal, la registratura organului fiscal competent ori la posta prin scrisoare recomandata, la termenele stabilite de legislatia in vigoare.
Organul fiscal competent este:
- pentru contribuabilii care se inregistreaza direct, prin imputernicit sau reprezentant legal, organul fiscal in a carui raza teritoriala isi are domiciliul fiscal contribuabilul sau, in cazul depunerii declaratiei de mentiuni, organul fiscal in a carui evidenta este inregistrat;
- pentru contribuabilii care se inregistreaza prin reprezentant fiscal, organul fiscal competent pentru administrarea persoanei impozabile care are calitatea de reprezentant fiscal.
Formularul se completeaza in doua exemplare, inscriindu-se cu majuscule, citet si corect, toate datele prevazute. Un exemplar se pastreaza de contribuabil, iar celalalt exemplar se depune la organul fiscal competent.
 

A. FELUL DECLARATIEI
Se marcheaza cu "X" pct. 1 sau 2, dupa caz.
Atentie! In cazul declaratiei de mentiuni se completeaza toate rubricile formularului cu datele valabile la momentul declararii, indiferent daca acestea au mai fost declarate.


B. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI
Randul 1. Cod de identificare fiscala
Nu se completeaza la inregistrarea initiala.
In cazul in care declaratia de mentiuni este completata de catre imputernicitul/reprezentantul legal, se va inscrie codul de identificare fiscala al contribuabilului pe care il reprezinta.
In cazul in care declaratia de mentiuni este completata de reprezentantul fiscal, se va inscrie codul de inregistrare in scopuri de TVA atribuit persoanei impozabile straine.
 

Randul 2. Denumire
Se completeaza cu denumirea contribuabilului.
 

Randul 3. Domiciliu fiscal
Se completeaza cu adresa domiciliului fiscal al contribuabilului.
Atentie! In cazul in care declaratia este completata de catre imputernicitul/reprezentantul legal/reprezentantul fiscal al contribuabilului, se vor trece datele de identificare ale contribuabilului pe care il reprezinta.
In cazul in care declaratia se completeaza pentru inregistrarea fiscala a unui sediu permanent sau sediu fix, la acest capitol se vor inscrie datele de identificare ale sediului permanent sau sediului fix.
 

Randul 4. Forma de organizare
Se marcheaza cu "X" de catre contribuabil, in functie de forma de organizare a activitatii.
 

C. ALTE DATE PRIVIND CONTRIBUABILUL
Randul 1. Numar autorizatie de functionare/Numar act legal de infiintare
Se vor inscrie, dupa caz, numarul si data autorizatiei de functionare emise de organul competent, numarul si data actului normativ prin care s-a infiintat contribuabilul, numarul si data hotararii judecatoresti de infiintare sau altele asemenea.


Randul 2. Cod CAEN al obiectului principal de activitate
Se va inscrie codul CAEN al obiectului principal de activitate, astfel cum a fost declarat cu ocazia infiintarii sau autorizarii.


Randul 3. Felul sediului
Se marcheaza cu "X" felul sediului pentru care se solicita inregistrarea, dupa caz.
Codul de identificare fiscala a unitatii infiintatoare se completeaza numai in cazul declaratiilor de mentiuni depuse de sucursale.


Randul 4. Codul de identificare fiscala a unitatii divizate
Se completeaza in cazul in care infiintarea contribuabilului se face prin divizare.


Randul 5. Forma juridica
Se inscrie forma juridica conform nomenclatorului existent la sediul organului fiscal si pe site-ul de internet al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, la adresa www.anaf.ro/Asistenta contribuabili/Nomenclatorul formelor juridice.


Randul 6. Forma de proprietate
Se inscrie forma de proprietate conform nomenclatorului existent la sediul organului fiscal si pe site-ul de internet al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, la adresa www.anaf.ro/Asistenta contribuabili/Nomenclatorul formelor de proprietate.


Randul 7. Platitor de impozit pe venitul din investitii, conform art. 67 alin. (3) lit. b) din Codul fiscal
Se marcheaza cu "X" in cazul contribuabililor care au obligatia sa declare acest impozit, conform art. 67 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Codul fiscal. In acest caz, nu se completeaza lit. E "Date privind vectorul fiscal" si, prin urmare, aceasta obligatie nu se inscrie in vectorul fiscal.


D. REPREZENTARE PRIN:
Se marcheaza cu "X" in cazul in care, in relatiile cu organul fiscal, contribuabilul este reprezentat prin imputernicit/reprezentant legal/reprezentant fiscal si se inscriu numarul si data inregistrarii la organul fiscal, de catre imputernicit, a actului de imputernicire, in forma autentica si in conditiile prevazute de lege, sau numarul si data inregistrarii deciziei de aprobare a calitatii de reprezentant fiscal, dupa caz.


Date de identificare
Se completeaza cu datele de identificare ale imputernicitului reprezentantului legal/reprezentantului fiscal.


E. DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL
Randul 1. Taxa pe valoarea adaugata

Se marcheaza cu "X" de catre contribuabilii care solicita inregistrarea ca persoana impozabila in scopuri de TVA.
La infiintare
Randul 1.1. Se estimeaza cifra de afaceri pe care contribuabilul preconizeaza sa o realizeze in perioada ramasa pana la sfarsitul anului calendaristic, din operatiuni taxabile si/sau scutite cu drept de deducere, incluzand si operatiunile scutite fara drept de deducere prevazute la art. 141 alin. (2) lit. a), b), e) si f) din Codul fiscal, daca acestea nu sunt accesorii activitatii principale, cu exceptia urmatoarelor:
- livrarile de active fixe corporale sau necorporale, astfel cum sunt definite la art. 1251 alin. (1) pct. 3 din Codul fiscal;
- livrarile intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal.

 
Randul 1.2 se marcheaza cu "X" in cazul contribuabililor care opteaza pentru aplicarea regimului normal de TVA, desi estimeaza ca vor realiza o cifra de afaceri inferioara plafonului de scutire prevazut la art. 152 alin. (1) din Codul fiscal, constituita din operatiuni taxabile si/sau scutite cu drept de deducere, incluzand si operatiunile scutite fara drept de deducere prevazute la art. 141 alin. (2) lit. a), b), e) si f) din Codul fiscal, daca acestea nu sunt accesorii activitatii principale, cu exceptia urmatoarelor:
- livrarile de active fixe corporale sau necorporale, astfel cum sunt definite la art. 1251 alin. (1) pct. 3 din Codul fiscal;
- livrarile intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal.
Plafonul de scutire prevazut la art. 152 alin. (1) din Codul fiscal se determina proportional cu perioada ramasa de la infiintare si pana la sfarsitul anului, fractiunea de luna considerandu-se o luna calendaristica intreaga.
 

Randul 1.3 se marcheaza cu "X" de catre persoanele impozabile care realizeaza in exclusivitate operatiuni care nu dau drept de deducere a TVA-ului.
 

Randul 1.4 se marcheaza cu "X" in cazul contribuabililor care efectueaza operatiuni in afara Romaniei care dau drept de deducere a TVA-ului, conform art. 145 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal.


Randul 1.5 se marcheaza cu "X" in cazul contribuabililor care opteaza pentru taxarea operatiunilor scutite, conform art. 141 alin. (3) din Codul fiscal.
 

Ulterior inregistrarii fiscale
Randurile 1.6-1.9 se completeaza numai in cazul in care s-a bifat casuta 2 de la lit. A.
Se marcheaza cu "X" in functie de tipul inregistrarii ca persoana impozabila in scopuri de TVA: inregistrare prin depasirea plafonului de scutire sau prin optiune.
 

Randul 1.10 se completeaza in cazul in care s-a bifat casuta 2 de la lit. A si numai daca, ca urmare a stabilirii cifrei de afaceri realizate in anul precedent, se modifica perioada fiscala.
 

Randul 1.11. Perioada fiscala
Se marcheaza cu "X" perioada fiscala valabila la data solicitarii inregistrarii sau ulterior inregistrarii in scopuri de TVA.
Persoana impozabila care se inregistreaza in cursul anului declara cu ocazia inregistrarii cifra de afaceri pe care preconizeaza sa o realizeze in perioada ramasa pana la sfarsitul anului calendaristic. Daca cifra de afaceri estimata nu depaseste plafonul prevazut la art. 1561 alin. (2) din Codul fiscal, recalculat corespunzator numarului de luni ramase pana la sfarsitul anului calendaristic, persoana impozabila va depune deconturi trimestriale in anul inregistrarii.
Intreprinderile mici care se inregistreaza in scopuri de TVA in cursul anului declara, cu ocazia inregistrarii, cifra de afaceri realizata, recalculata in baza activitatii corespunzatoare unui an calendaristic intreg. Daca aceasta cifra depaseste plafonul prevazut la art. 1561 alin. (2) din Codul fiscal, in anul respectiv, perioada fiscala va fi luna calendaristica. Daca aceasta cifra de afaceri recalculata nu depaseste plafonul prevazut la art. 1561 alin. (2) din Codul fiscal, persoana impozabila va utiliza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala.
In cazul in care contribuabilul foloseste, ca perioada fiscala, semestrul sau anul calendaristic, se va inscrie numarul actului prin care organul fiscal a aprobat utilizarea acestei perioade fiscale.
Scoaterea din evidenta ca persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA
 

Randurile 1.12 si 1.13 se completeaza numai in cazul in care s-a bifat casuta 2 de la lit. A.
Se marcheaza cu "X" in functie de tipul scoaterii din evidenta ca persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA.
Data scoaterii din evidenta se stabileste conform prevederilor titlului VI "Taxa pe valoarea adaugata" din Codul fiscal.
 

Randul 2. Impozit pe profit
La inregistrarea initiala se marcheaza cu "X" numai de catre contribuabilii care, potrivit legii, au obligatia sa declare acest impozit.
Randurile 2.1 si 2.2 se marcheaza cu "X", dupa caz, in functie de tipul modificarii: luare in evidenta sau scoatere din evidenta, ulterior inregistrarii fiscale, daca s-a bifat casuta 2 de la lit. A.
Atentie! Data solicitarii scoaterii din evidenta ca platitor de impozit pe profit se completeaza numai cu o data ulterioara celei de depunere a declaratiei de mentiuni.
Randurile 2.3.1 si 2.3.2. Se marcheaza cu "X" perioada fiscala valabila la data solicitarii inregistrarii sau ulterior inregistrarii.
 

Randul 3. Impozit pe veniturile microintreprinderilor
La inregistrarea initiala se marcheaza cu "X" de catre contribuabilii care devin platitori de impozit pe veniturile microintreprinderilor potrivit prevederilor art. 1128 alin. (1) din Codul fiscal.
Randurile 3.1 si 3.2 se marcheaza cu "X", dupa caz, in functie de tipul modificarii: luare in evidenta sau scoatere din evidenta, ulterior inregistrarii fiscale, daca s-a bifat casuta 2 de la lit. A.
Atentie! Data solicitarii scoaterii din evidenta ca platitor de impozit pe veniturile microintreprinderilor se completeaza numai cu o data ulterioara celei de depunere a declaratiei de mentiuni.


Randul 4. Accize
La inregistrarea initiala se marcheaza cu "X" de catre contribuabilii care, conform legilor in vigoare, devin platitori de accize.
Randurile 4.1 si 4.2 se marcheaza cu "X", dupa caz, in functie de tipul modificarii: luare in evidenta sau scoatere din evidenta, ulterior inregistrarii fiscale, daca s-a bifat casuta 2 de la lit. A.
Atentie! Data solicitarii scoaterii din evidenta ca platitor de accize se completeaza numai cu o data ulterioara celei de depunere a declaratiei de mentiuni.


Randul 5. Impozit la titeiul din productia interna
La inregistrarea initiala se marcheaza cu "X" numai de contribuabilii care, potrivit legii, au obligatia sa declare acest impozit.
Randurile 5.1 si 5.2 se marcheaza cu "X", dupa caz, in functie de tipul modificarii: luare in evidenta sau scoatere din evidenta, ulterior inregistrarii fiscale, daca s-a bifat casuta 2 de la lit. A.
Atentie! Data solicitarii scoaterii din evidenta ca platitor de impozit la titeiul din productia interna se completeaza numai cu o data ulterioara celei de depunere a declaratiei de mentiuni.
 

Randul 6. Impozit pe venitul din salarii si pe venituri asimilate salariilor
La inregistrarea initiala se marcheaza cu "X" numai de contribuabilii care, potrivit legii, au obligatia sa declare acest impozit.
Randurile 6.1 si 6.2 se marcheaza cu "X", dupa caz, in functie de tipul modificarii: luare in evidenta sau scoatere din evidenta, ulterior inregistrarii fiscale, daca s-a bifat casuta 2 de la lit. A.
Atentie! Data solicitarii scoaterii din evidenta ca platitor de impozit pe venitul din salarii si pe venituri asimilate salariilor se completeaza numai cu o data ulterioara celei de depunere a declaratiei de mentiuni.


Randul 7. Contributia pentru asigurari sociale de sanatate
La inregistrarea initiala se marcheaza cu "X" numai de contribuabilii care au obligatia sa declare aceasta contributie, potrivit Codului fiscal si Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare.
Randurile 7.1 si 7.2 se marcheaza cu "X", dupa caz, in functie de tipul modificarii: luare in evidenta sau scoatere din evidenta, ulterior inregistrarii fiscale, daca s-a bifat casuta 2 de la lit. A.
Data luarii in evidenta sau scoaterii din evidenta se stabileste conform reglementarilor legale in materie.
 

Randul 8. Contributia de asigurari pentru somaj
La inregistrarea initiala se marcheaza cu "X" numai de contribuabilii care au obligatia sa declare aceasta contributie, potrivit Codului fiscal si Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare.
Randurile 8.1 si 8.2 se marcheaza cu "X", dupa caz, in functie de tipul modificarii: luare in evidenta sau scoatere din evidenta, ulterior inregistrarii fiscale, daca s-a bifat casuta 2 de la lit. A.
Data luarii in evidenta sau scoaterii din evidenta se stabileste conform reglementarilor legale in materie.


Randul 9. Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale
La inregistrarea initiala se marcheaza cu "X" numai de contribuabilii care au obligatia sa declare aceasta contributie, potrivit Codului fiscal si Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Randurile 9.1 si 9.2 se marcheaza cu "X", dupa caz, in functie de tipul modificarii: luare in evidenta sau scoatere din evidenta, ulterior inregistrarii fiscale, daca s-a bifat casuta 2 de la lit. A.
Data luarii in evidenta sau scoaterii din evidenta se stabileste conform reglementarilor legale in materie.
 

Randul 10. Contributia de asigurari sociale
La inregistrarea initiala se marcheaza cu "X" numai de contribuabilii care au obligatia sa declare aceasta contributie, potrivit Codului fiscal si Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
Randurile 10.1 si 10.2 se marcheaza cu "X", dupa caz, in functie de tipul modificarii: luare in evidenta sau scoatere din evidenta, ulterior inregistrarii fiscale, daca s-a bifat casuta 2 de la lit. A.
Data luarii in evidenta sau scoaterii din evidenta se stabileste conform reglementarilor legale in materie.
 

Randul 11. Contributia la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale
La inregistrarea initiala se marcheaza cu "X" numai de contribuabilii care au obligatia sa declare aceasta contributie, potrivit Codului fiscal si Legii nr. 200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale, cu modificarile si completarile ulterioare.
Randurile 11.1 si 11.2 se marcheaza cu "X", dupa caz, in functie de tipul modificarii: luare in evidenta sau scoatere din evidenta, ulterior inregistrarii fiscale, daca s-a bifat casuta 2 de la lit. A.
Data luarii in evidenta sau scoaterii din evidenta se stabileste conform reglementarilor legale in materie.


Randul 12. Contributia pentru concedii si indemnizatii
La inregistrarea initiala se marcheaza cu "X" de contribuabilii care au obligatia sa declare aceasta contributie, potrivit Codului fiscal si Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Randurile 12.1 si 12.2 se marcheaza cu "X", dupa caz, in functie de tipul modificarii: luare in evidenta sau scoatere din evidenta, ulterior inregistrarii fiscale, daca s-a bifat casuta 2 de la lit. A.
Data luarii in evidenta sau scoaterii din evidenta se stabileste conform reglementarilor legale in materie.


Randul 13. Redevente miniere
La inregistrarea initiala se marcheaza cu "X" numai de contribuabilii care, potrivit legii, au obligatia sa declare aceasta taxa.
Randurile 13.1 si 13.2 se marcheaza cu "X", dupa caz, in functie de tipul modificarii: luare in evidenta sau scoatere din evidenta, ulterior inregistrarii fiscale, daca s-a bifat casuta 2 de la lit. A.


Randul 14. Redevente petroliere
La inregistrarea initiala se marcheaza cu "X" numai de contribuabilii care, potrivit legii, au obligatia sa declare aceasta taxa.
Randurile 14.1 si 14.2. Se marcheaza cu "X", dupa caz, in functie de tipul modificarii: luare in evidenta sau scoatere din evidenta, ulterior inregistrarii fiscale, daca s-a bifat casuta 2 de la lit. A.


F. DATE PRIVIND STAREA CONTRIBUABILULUI
Se completeaza numai in cazul in care s-a bifat casuta 2 de la lit. A.


Randul 1. Dizolvare cu lichidare
Se marcheaza cu "X" in cazul in care se declara inceperea procedurii de lichidare, respectiv incheierea acesteia si radierea societatii din registrul comertului.
Se completeaza data inceperii procedurii de dizolvare stabilita conform dispozitiilor legale in materie, respectiv data radierii din registrul comertului.


Randul 2. Dizolvare fara lichidare
Se marcheaza cu "X" numai in cazul dizolvarii fara lichidare.
Se completeaza data la care a avut loc fuziunea sau divizarea, potrivit dispozitiilor legale.
In cazul in care fuziunea are loc prin contopire, se va completa si codul de identificare fiscala al unitatii rezultate in urma fuziunii.


Randul 3. Radiere
Se marcheaza cu "X" si se inscrie data cu care s-a efectuat radierea.

Categorii: contabilitate | fiscalitate | formulare
Cuvinte cheie: declaratia 010 pentru 2011 | declaratia de mentiuni - formular 010 | declaratia de mentiuni pentru 2011

 

 
 
.

  Ultimele discutii in forum 

RUSU IULIU DOREL
10 Nov - 17:27
Olimpia
4 Dec - 16:11
Claudia
13 Feb - 13:05
viorel55
26 Nov - 12:31

viorel55
19 Nov - 20:13

viorel55
21 Oct - 11:44
viorel55
13 Oct - 09:41
ungur diana
25 Oct - 15:22

..


        Top

 


Google analytics