.

 

06 Iulie 2009

contabilitateafirmei.ro

ANAF a modificat Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat

(M. Of. nr. 452 din 01/07/2009)

Manual politici și proceduri contabile - personalizat, editabil

Versiune nouă - actualizat Ianuarie 2019

7 domenii de activitate + versiune simplificată

Plasează o comandă ...

Ordin nr. 1290 din 26/06/2009 pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 101/2008 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa

 

Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat in principal datorita nevoii implementarii prevederilor referitoare la impozitul minim.

Actul normativ introduce asadar un nou model al formularului 100 "Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat" si, totodata, aproba noi Instructiuni de completare a formularului 100. Potrivit actului normativ, noul formular si instructiunile de completare se vor aplica incepand cu obligatiile aferente trimestrului II 2009.

Noul program pentru Declaratii fiscale 2009 (decl. 100, 101, 102, 103, 104, 120, 130, 300, 710)  poate fi descarcat aici: ... descarca program declaratii fiscale

Astfel, potrivit instructiunilor de completare, incluse in ordinul nr. 1290/2009, in formularul 100 se va inscrie suma reprezentand impozitul minim datorat pentru perioada de raportare, daca impozitul pe profit sau impozitul pe veniturile microintreprinderilor este mai mic decat suma impozitului minim datorat, asa cum a fost stabilit prin OUG nr. 34/2009.

Prevederilor in vigoare, Declaratia 100 se depune trimestrial, printre altele, si pentru obligatiile de plata reprezentand:
a) plati anticipate, in contul impozitului pe profit anual, datorate de societati comerciale bancare, persoane juridice romane si sucursalele din Romania ale bancilor, persoane juridice straine;
b) impozit pe profit, datorat de persoane juridice romane, altele decat cele prevazute la lit. a);
c) impozit pe profit din asociere, datorat de persoane fizice;
d) impozit pe profit datorat de persoane juridice straine, altele decat cele prevazute la lit. a): impozit pe profit datorat de persoane juridice straine care desfasoara activitate prin intermediul unui sediu permanent in Romania, impozit pe profit din asociere fara personalitate juridica, impozit pe profit datorat de persoane juridice straine care vand/cesioneaza proprietati imobiliare situate in Romania sau titluri de participare detinute la o persoana juridica romana, conform art. 13 lit. b), c) si d) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
e) impozit pe veniturile microintreprinderilor;
f) impozit pe veniturile microintreprinderilor din asociere, datorat de persoane fizice.

Principalele modificari fac asadar referire la impozitul minim insa prezentam in continuare intregul set privind instructiunile de completare a declaratiei.

INSTRUCTIUNI de completare a formularului 100 "Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat", cod 14.13.01.99/bs

I. Depunerea declaratiei
Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat se completeaza si se depune de catre contribuabilii carora le revin, potrivit legislatiei in vigoare, obligatiile declarative si de plata pentru impozitele si taxele cuprinse in Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat, prevazut in anexa nr. 15.
1. Termenul de depunere a declaratiei:
- pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare perioadei de raportare, potrivit pct. 1.1-1.3;
- la alte termene, astfel cum este prevazut pentru obligatiile de plata de la pct. 1.4 lit. a)-d).
1.1. Lunar, pentru obligatiile de plata reprezentand:
a) impozit retinut la sursa, conform legislatiei specifice privind impozitul pe venitul persoanelor fizice: impozit pe veniturile din salarii [cu exceptiile prevazute la pct. 1.2 lit. g) si pct. 1.3], impozit pe veniturile din drepturi de proprietate intelectuala, impozit pe veniturile din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara, impozit pe veniturile din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil, cu exceptiile prevazute la pct. 1.2 lit. g) si pct. 1.3, impozit pe veniturile din vanzarea bunurilor in regim de consignatie, impozit pe veniturile din activitati desfasurate in baza contractelor de agent, comision sau mandat comercial, impozit pe veniturile din dividende distribuite persoanelor fizice, impozit pe veniturile din dobanzi, impozit pe castigul din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, impozit pe castigul din operatiuni de vanzare- cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si din orice alte operatiuni de acest gen, altele decat cele cu instrumente financiare tranzactionate pe piete autorizate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, impozit pe veniturile din pensii, impozit pe veniturile din premii si din jocuri de noroc, impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal, impozit pe veniturile din activitati agricole, impozit pe alte venituri ale persoanelor fizice;
b) impozit la titeiul din productia interna;
c) impozit pe dividende distribuite persoanelor juridice;
d) impozit pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti, persoane fizice/juridice, conform titlului V din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, sau conform conventiilor de evitare a dublei impuneri, incheiate de Romania cu alte state;
e) varsaminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neincadrate, conform Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
f) taxa de timbru social asupra jocurilor de noroc.
1.2. Trimestrial, pentru obligatiile de plata reprezentand:
a) plati anticipate, in contul impozitului pe profit anual, datorate de societati comerciale bancare, persoane juridice romane, si sucursalele din Romania ale bancilor, persoane juridice straine;
b) impozit pe profit, datorat de persoane juridice romane, altele decat cele prevazute la lit. a);
c) impozit pe profit din asociere, datorat de persoane fizice;
d) impozit pe profit datorat de persoane juridice straine, altele decat cele prevazute la lit. a): impozit pe profit datorat de persoane juridice straine care desfasoara activitate prin intermediul unui sediu permanent in Romania, impozit pe profit din asociere fara personalitate juridica, impozit pe profit datorat de persoane juridice straine care vand/cesioneaza proprietati imobiliare situate in Romania sau titluri de participare detinute la o persoana juridica romana, conform art. 13 lit. b), c) si d) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
e) impozit pe veniturile microintreprinderilor;
f) impozit pe veniturile microintreprinderilor din asociere, datorat de persoane fizice;
g) impozitul pe veniturile din salarii, precum si impozitul retinut la sursa potrivit art. 52 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul contribuabililor persoane juridice platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor, potrivit titlului IV din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, asocierilor fara personalitate juridica constituite intre persoane fizice si persoanelor fizice care au calitatea de angajator;
h) redevente miniere si petroliere;
i) facilitatile fiscale prevazute la art. 38 alin. (1) si (8) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
1.3. Semestrial, pentru obligatiile de plata reprezentand impozit pe veniturile din salarii si impozit retinut la sursa, potrivit art. 52 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, datorate de catre asociatii, fundatii sau alte entitati fara scop patrimonial, cu exceptia institutiilor publice.
1.4. Alte termene:
a) pana la data de 25 decembrie inclusiv a anului in curs pentru anul urmator, pentru obligatiile de plata reprezentand taxa pentru activitatea de prospectiune, explorare si exploatare a resurselor minerale, cuprinsa la pozitia 29 din Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat;
b) pana la data de 25 a lunii in care este prevazuta obligatia de plata, conform legii, pentru taxa pe jocuri de noroc cuprinsa la pozitiile 26 si 27 din Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat;
c) pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care este prevazut termenul legal de depunere a bilantului contabil, daca prin legi speciale nu se prevede altfel, pentru obligatia de plata reprezentand varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale, conform Ordonantei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, aprobata cu modificari prin Legea nr. 769/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, prevazuta la pozitia 32 din Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat;
d) pana la termenul de plata prevazut de lege, pentru urmatoarele obligatii de plata: impozitul pe dividende, in cazul in care dividendele distribuite nu au fost platite pana la sfarsitul anului in care s-au aprobat situatiile financiare anuale; impozitul pe veniturile din dobanzi, in cazul veniturilor realizate in baza contractelor civile; impozitul pe castigul din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, in cazul societatilor inchise, si din transferul partilor sociale; impozitul pe veniturile din lichidarea unei persoane juridice.
2. Organul fiscal competent
Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat se depune la organul fiscal in a carui evidenta fiscala contribuabilul este inregistrat ca platitor de impozite si taxe. In cazul sediului secundar inregistrat ca platitor de impozit pe veniturile din salarii, declaratia privind impozitul pe veniturile din salarii, corespunzator activitatii sediului secundar, se depune la organul fiscal in a carui evidenta fiscala este inregistrat sediul secundar.
3. Modul de depunere
Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat se completeaza cu ajutorul programului de asistenta.
Formularul se depune in format hartie, semnat si stampilat conform legii, cu codificarea informatiei prin cod de bare.
Contribuabilii mari depun formularul prin mijloace electronice de transmitere la distanta, prin intermediul Sistemului Electronic National, in conformitate cu prevederile legale.
Contribuabilii care detin certificat digital pot depune formularul prin mijloace electronice de transmitere la distanta, pe site-ul Ministerului Finantelor Publice, portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
II. Completarea declaratiei
1. Perioada de raportare
In rubrica "Luna" se inscrie cu cifre arabe numarul lunii la care se refera obligatia sau numarul ultimei luni a perioadei de raportare, dupa caz (de exemplu: 07 pentru luna iulie sau 06 pentru trimestrul II).
Anul pentru care se completeaza declaratia se inscrie cu cifre arabe cu 4 caractere (de exemplu: 2009).
2. Sectiunea A "Date de identificare a platitorului"
In caseta "Cod de identificare fiscala" se completeaza codul de identificare fiscala atribuit contribuabilului, conform legii, inscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.
In cazul asocierilor fara personalitate juridica pentru care, potrivit legii, exista obligatia inregistrarii fiscale se completeaza codul de inregistrare fiscala atribuit asocierii, conform legii.
In cazul asocierilor fara personalitate juridica pentru care, potrivit legii, nu exista obligatia inregistrarii fiscale se completeaza codul de identificare fiscala al persoanei desemnate, care indeplineste, potrivit legii, obligatiile declarative ale asociatilor.
In situatia in care declaratia se completeaza de catre imputernicitul/reprezentantul fiscal, desemnat potrivit legii, se inscriu codul de identificare fiscala atribuit de organul fiscal competent persoanei ale carei obligatii sunt indeplinite, precum si datele de identificare ale acesteia, iar la rubrica "Functia/Calitatea" din formular se inscrie "Imputernicit".
In cazul in care contribuabilul este inregistrat in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, in prima casuta se inscrie prefixul RO.
In rubrica "Denumire" se inscriu, dupa caz, denumirea sau numele si prenumele platitorului de impozite si taxe.
Rubricile privind adresa se completeaza, dupa caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al platitorului sau adresa sediului secundar care are calitatea de platitor de impozit.
3. Sectiunea B "Date privind creanta fiscala"
Pentru fiecare impozit si taxa prevazute in Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat, pentru care exista obligatii declarative in perioada de raportare, se completeaza in acelasi formular cate un tabel generat cu ajutorul programului de asistenta, inscriindu-se sumele reprezentand obligatiile constituite in perioada de raportare la care se refera declaratia, in conformitate cu instructiunile de mai jos.
In situatia in care in perioada de raportare nu au rezultat sume datorate/de plata/de recuperat pentru impozitele si taxele cuprinse in vectorul fiscal, la rubrica "Suma datorata/de plata" se inscrie cifra 0 (zero).
Necompletarea tabelului din sectiunea B, pentru impozitul sau taxa pentru care exista obligatie declarativa potrivit legii, echivaleaza cu nedeclararea obligatiei respective.
Corectarea obligatiilor declarate eronat in formular se face prin depunerea formularului 710 "Declaratie rectificativa", cod 14.13.01.00/r, conform procedurii in vigoare.
Coloana "Denumire creanta fiscala": se inscrie denumirea obligatiei de plata, conform Nomenclatorului obligatiilor de plata la bugetul de stat prevazut in anexa nr. 15, datorata in perioada de raportare.
Coloana "Suma":
Randul 1 "Suma datorata": se inscrie suma reprezentand impozitul/taxa datorat/datorata in perioada de raportare, conform legii.
Randul 1.1 "Impozit minim": se inscrie suma reprezentand impozitul minim datorat pentru perioada de raportare, prevazut la art. 18 alin. (3) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
Acest rand se completeaza pentru obligatiile prevazute la pozitiile 2, 4 si 6 din Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat, de catre persoanele juridice romane si persoanele juridice straine care desfasoara activitatea prin intermediul unui sediu permanent in Romania, numai in cazul in care suma inscrisa la randul 1 din formular reprezentand impozit pe profit stabilit in conformitate cu dispozitiile titlului II din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv impozitul pe veniturile microintreprinderilor stabilit in conformitate cu dispozitiile titlului IV din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, este mai mica decat suma impozitului minim datorat, potrivit instructiunilor de la pct. 3.2 alin. (1) si pct. 3.3 alin. (1) din anexa.
In aceasta situatie se vor completa atat randul 1 "Suma datorata", cat si randul 1.1 "Impozit minim" din formular.
Randul 2 "Suma de plata": se inscrie suma de la randul 1 sau randul 1.1, dupa caz.
Randul 3 "Suma de recuperat": se completeaza numai in cazul asocierilor fara personalitate juridica prevazute la art. 28 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru asociatii persoane juridice straine si persoane fizice.
Randul "Total obligatii de plata": se inscrie suma reprezentand obligatii de plata la bugetul de stat pentru perioada de raportare, respectiv totalul sumelor declarate, inscrise la randul 2 "Suma de plata", pentru fiecare impozit/taxa.
Suma inscrisa la randul "Total obligatii de plata" se plateste in contul unic corespunzator.
3.1. (1) Pentru impozitele si taxele cuprinse la pozitiile 1, 5, 7-32 si 35 din Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat prevazut in anexa nr. 15, formularul se completeaza astfel:
Randul 1 "Suma datorata": se inscrie suma reprezentand impozitul/taxa datorat/datorata in perioada de raportare, conform legii.
Randul 2 "Suma de plata": se inscrie suma de la randul 1.
(2) Pentru platile anticipate in contul impozitului pe profitul anual, prevazute la pozitia nr. 1 din Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat, datorate de contribuabilii prevazuti la art. 34 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, societati comerciale bancare, persoane juridice romane si sucursalele din Romania ale bancilor, persoane juridice straine, formularul se completeaza trimestrial, dupa cum urmeaza:
Randul 1 "Suma datorata": se inscrie suma reprezentand o patrime din impozitul pe profit datorat pentru anul precedent, actualizat cu indicele de inflatie (decembrie fata de luna decembrie a anului anterior), calculata in conformitate cu prevederile art. 34 alin. (6) si (16) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
Contribuabilii care in anul 2008 au inregistrat pierdere fiscala au obligatia de a declara trimestrial plati anticipate in contul impozitului pe profit in suma de o patrime din impozitul minim anual, prevazut la art. 18 alin. (3) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
Contribuabilii nou-infiintati au obligatia de a declara trimestrial plati anticipate in contul impozitului pe profit, la nivelul impozitului minim anual aferent primei transe de venituri totale, prevazuta la art. 18 alin. (3) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, recalculat in mod corespunzator pentru perioada impozabila respectiva.
Randul 2 "Suma de plata": se inscrie suma de la randul 1.
(3) In cazul in care autoritatile si institutiile publice, persoanele juridice, publice sau private au optat pentru achizitionarea de produse sau servicii realizate prin propria activitate a persoanelor cu handicap angajate in unitatile protejate autorizate, pe baza de parteneriat, pentru obligatia prevazuta la pozitia 25 "Varsaminte de la persoane juridice pentru persoanele cu handicap neincadrate" din Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat, formularul se completeaza dupa cum urmeaza:
- in situatia in care valoarea achizitiilor este in suma echivalenta cu suma datorata la bugetul de stat in conditiile prevazute la art. 78 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 448/2006, republicata, cu modificarile ulterioare, in luna de raportare nu exista obligatia declararii pozitiei 25 "Varsaminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neincadrate";
- in situatia in care valoarea achizitiilor este mai mica decat echivalentul sumei datorate la bugetul de stat in conditiile prevazute la art. 78 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 448/2006, cu modificarile ulterioare, in luna de raportare, la pozitia 25 "Varsaminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neincadrate" se declara diferenta dintre echivalentul sumei datorate bugetului de stat si valoarea produselor si serviciilor achizitionate;
- in situatia in care valoarea achizitiilor este mai mare decat echivalentul sumei datorate la bugetul de stat in conditiile prevazute la art. 78 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 448/2006, cu modificarile ulterioare, pozitia 25 "Varsaminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neincadrate" nu se declara in luna de raportare, iar diferenta de sume se reporteaza in lunile urmatoare prin diminuarea obligatiei de plata.
3.2. (1) Pentru obligatiile de la pozitiile 2-4 din Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat, prevazut in anexa nr. 15, datorate de contribuabilii prevazuti la art. 34 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, formularul se completeaza astfel:
Randul 1 "Suma datorata": se inscrie suma reprezentand impozitul pe profit stabilit pentru perioada de raportare, calculata ca diferenta intre impozitul pe profit stabilit, cumulat de la inceputul anului, la sfarsitul perioadei de raportare si impozitul pe profit stabilit, cumulat de la inceputul anului, la sfarsitul perioadei precedente celei de raportare, in situatia in care pe cumulat, in perioada de raportare, s-a inregistrat profit impozabil.
In situatia in care in perioada de raportare s-a inregistrat pierdere fiscala sau scaderea profitului impozabil, la randul 1 din formular se va inscrie cifra 0 (zero).
Contribuabilii care desfasoara activitati de natura barurilor de noapte, cluburilor de noapte, discotecilor, cazinourilor sau pariurilor sportive, inclusiv persoanele juridice care realizeaza aceste venituri in baza unui contract de asociere, stabilesc impozitul pe profit potrivit art. 18 alin. (1) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
Randul 1.1 "Impozit minim": se inscrie suma reprezentand impozitul minim datorat pentru perioada de raportare, prevazut la art. 18 alin. (3) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
ATENTIE!
Randul 1.1 "Impozit minim" din formular se completeaza pentru pozitiile 2 si 4 din Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat de catre persoanele juridice romane si persoanele juridice straine care desfasoara activitatea prin intermediul unui sediu permanent in Romania.
Randul 1.1 nu se completeaza pentru pozitiile 2, 3 si 4 de catre contribuabilii prevazuti la art. 13 lit. c)-e), art. 15, art. 18 alin. (1) si art. 38 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, cei infiintati in cursul anului, cei aflati in inactivitate temporara inscrisa in registrul comertului, conform prevederilor art. 237 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cei a caror inactivitate temporara inceteaza in cursul anului 2009.
Acest rand se completeaza numai in cazul in care suma inscrisa la randul 1 din formular, reprezentand impozit pe profit stabilit in conformitate cu dispozitiile titlului II din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, este mai mica decat impozitul minim datorat. In aceasta situatie se vor completa atat randul 1 "Suma datorata", cat si randul 1.1 "Impozit minim" din formular.
Stabilirea impozitului minim trimestrial si compararea impozitului pe profit trimestrial cu impozitul minim trimestrial in vederea stabilirii sumei de plata se fac in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale, aprobata prin Legea nr. 227/2009, si a prevederilor Hotararii Guvernului nr. 488/2009 pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004.
Randul 2 "Suma de plata": se inscrie suma de la randul 1 sau, dupa caz, suma de la randul 1.1, in situatia in care impozitul minim calculat prevazut la art. 18 alin. (3) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, este mai mare decat impozitul pe profit stabilit in conformitate cu dispozitiile titlului II din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, inscris la randul 1.
(2) Formularul nu se completeaza pentru impozitul pe profit de catre urmatorii contribuabili:
- organizatiile nonprofit;
- contribuabilii care obtin venituri majoritare din cultura cerealelor si plantelor tehnice, pomicultura si viticultura.
(3) Pentru trimestrul IV, contribuabilii prevazuti la art. 34 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, completeaza in formular, pentru impozitul pe profit, o suma egala cu impozitul calculat si evidentiat pentru trimestrul III al aceluiasi an fiscal, in conformitate cu prevederile art. 34 alin. (10) din aceeasi lege.
Pentru trimestrul IV 2009 in formular, la randul 1 "Suma datorata" se va prelua suma inscrisa la randul 2 "Suma de plata" din declaratia pentru trimestrul III 2009.
ATENTIE!
Randul 1.1 "Impozit minim" din formular nu se completeaza pentru trimestrul IV.
Contribuabilii prevazuti la art. 34 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, care definitiveaza pana la data de 15 februarie inchiderea exercitiului financiar anterior, nu completeaza formularul pentru impozitul pe profit pentru trimestrul IV, in conformitate cu prevederile art. 34 alin. (11) din lege.
(4) Declararea impozitului pe profit pentru veniturile obtinute de persoanele juridice straine din proprietati imobiliare si din vanzarea-cesionarea titlurilor de participare detinute la o persoana juridica romana:
a) in situatia in care platitorul de venit nu este o persoana juridica romana sau un sediu permanent din Romania al unei persoane juridice straine, obligatia declararii impozitului pe profit revine persoanei juridice straine care realizeaza veniturile mentionate la alin. (1) al art. 30 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv reprezentantului fiscal/imputernicitului desemnat pentru indeplinirea acestei obligatii;
b) in situatia in care platitorul de venit este o persoana juridica romana sau un sediu permanent din Romania al unei persoane juridice straine, obligatia declararii impozitului pe profit pentru persoana juridica straina care realizeaza veniturile mentionate la alin. (1) al art. 30 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, revine platitorului de venit.
(5) Declararea impozitului pe profit in cazul asocierilor fara personalitate juridica:
a) in cazul asociatilor persoane fizice, impozitul pe profit datorat la nivelul tuturor asociatilor persoane fizice se declara la pozitia nr. 3 din Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat prevazut in anexa nr. 15;
b) in cazul asociatilor persoane juridice straine, impozitul pe profit datorat la nivelul tuturor asociatilor persoane juridice straine se declara la pozitia nr. 4 din Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat prevazut in anexa nr. 15.
La declararea impozitului pe profit, in cazul asocierilor fara personalitate juridica, pentru asociatii persoane juridice straine si persoane fizice, randul 3 "Suma de recuperat" se completeaza, daca este cazul, dupa cum urmeaza:
Randul 3 "Suma de recuperat": se inscrie suma reprezentand impozit pe profit de recuperat pentru perioada de raportare, in situatia in care in perioada de raportare s-a inregistrat pe cumulat pierdere fiscala sau scaderea profitului impozabil.
3.3. (1) Pentru impozitul pe veniturile microintreprinderilor, de la pozitia 6 din Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat prevazut in anexa nr. 15, formularul se completeaza, dupa cum urmeaza:
Randul 1 "Suma datorata": se inscrie suma reprezentand impozitul pe veniturile microintreprinderilor, stabilit pentru perioada de raportare, conform titlului IV din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
Randul 1.1 "Impozit minim": se inscrie suma reprezentand impozitul minim datorat pentru perioada de raportare, prevazut la art. 18 alin. (3) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
Acest rand se completeaza numai in cazul in care suma inscrisa la randul 1 "Suma datorata" din formular reprezentand impozit pe veniturile microintreprinderilor, stabilit in conformitate cu dispozitiile titlului IV din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, este mai mica decat impozitul minim datorat.
In aceasta situatie se vor completa atat randul 1 "Suma datorata", cat si randul 1.1 "Impozit minim" din formular.
Stabilirea impozitului minim trimestrial si compararea impozitului pe veniturile microintreprinderilor trimestrial cu impozitul minim trimestrial in vederea stabilirii sumei de plata se fac in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2009, aprobata prin Legea nr. 227/2009, si cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 488/2009.
Randul 2 "Suma de plata": se inscrie suma de la randul 1 sau, dupa caz, suma de la randul 1.1, in situatia in care impozitul minim prevazut la art. 18 alin. (3) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, este mai mare decat impozitul pe veniturile microintreprinderilor, stabilit in conformitate cu dispozitiile titlului IV din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, inscris la randul 1.
(2) Microintreprinderile care realizeaza in cursul anului venituri mai mari decat plafonul prevazut de lege sau ponderea veniturilor realizate din consultanta si management in veniturile totale este de peste 50% inclusiv, potrivit art. 1071 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, au obligatia declararii impozitului pe profit, incepand cu trimestrul in care s-a depasit oricare dintre limitele prevazute de lege, potrivit instructiunilor prevazute la pct. 3.2.
In aceasta situatie, la randul 1 "Suma datorata" se inscrie suma reprezentand diferenta dintre impozitul pe profit calculat de la inceputul anului pana la sfarsitul perioadei de raportare, conform legii, si impozitul pe venit declarat in cursul anului.
Indiferent de perioada in care se face depasirea limitelor prevazute de lege, pentru calculul profitului anual si al impozitului pe profit se vor aplica prevederile art. 34 alin. (10) si (11), dupa caz, din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
3.4. Contribuabilii care beneficiaza de facilitati fiscale, in conformitate cu dispozitiile art. 38 alin. (1) si (8) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, declara impozitul pe profit scutit la pozitiile 33 sau 34, dupa caz, din Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat prevazut in anexa nr. 15.
Sumele se inscriu la randul 1 "Suma datorata" din formular, fara completarea randului 2 "Suma de plata".

Categorii: contabilitate | fiscalitate | formulare
Cuvinte cheie: declaratia 100 | declaratia 102 | declaratie impozit minim

 

 
 
.

  Ultimele discutii in forum 

RUSU IULIU DOREL
10 Nov - 17:27
Olimpia
4 Dec - 16:11
Claudia
13 Feb - 13:05
viorel55
26 Nov - 12:31

viorel55
19 Nov - 20:13

viorel55
21 Oct - 11:44
viorel55
13 Oct - 09:41
ungur diana
25 Oct - 15:22

..


        Top

 


Google analytics