.

 

06 Ianuarie 2011

contabilitateafirmei.ro

Situatii financiare - bilant la 31.12.2010

(Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 889 din 30/12/2010)

Manual politici și proceduri contabile - personalizat, editabil

Versiune nouă - actualizat Ianuarie 2019

7 domenii de activitate + versiune simplificată

Plasează o comandă ...

Ordin nr. 2870 din 23/12/2010 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor anuale la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice

 

Ordinul se aplica de catre entitatile care aplica Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009.

Persoanele al caror exercitiu financiar coincide cu anul calendaristic au obligatia sa intocmeasca si sa depuna situatii financiare anuale incheiate la 31 decembrie la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, in conditiile prevazute in anexa nr. 1, ce face parte integranta din prezentul ordin.

Reguli pentru raportarea anuala la 31 decembrie pentru entitatile care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic
Pentru scopuri contabile, exercitiul financiar poate fi diferit de anul calendaristic, in cazurile prevazute la art. 27 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicata. In acest caz,  entitatile intocmesc raportari anuale la 31 decembrie distinct de situatiile financiare anuale incheiate la data aleasa pentru acestea.
Pentru asigurarea informatiilor destinate sistemului institutional al statului, se aproba Sistemul de raportare anuala la 31 decembrie pentru entitatile care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, prevazut in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezentul ordin.

La intocmirea situatiilor financiare anuale prevazute la alin. (5) sunt avute in vedere atat prevederile Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cat si prevederile Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.878/2010 privind intocmirea situatiilor financiare anuale de catre entitatile care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata.


Se aproba machetele formularelor "Date informative" (cod 30) si "Situatia activelor imobilizate" (cod 40), prevazute in anexa nr. 3, care face parte integranta din prezentul ordin.

Au fost adaugate cateva elemente in formularul "Date informative", printre care "Cheltuieli de cercetare-dezvoltare" sau "actiuni si parti sociale emise de nerezidenti", "obligatiuni emise de nerezidenti".


ANEXA Nr. 1
Principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor
financiare anuale incheiate la 31 decembrie de catre entitatile
al caror exercitiu financiar coincide cu anul calendaristic


Entitatile prevazute la art. 3 din ordin intocmesc situatii financiare anuale la 31 decembrie potrivit Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, parte componenta a Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.
 

Persoanele juridice fara scop patrimonial prevazute la art. 1 alin. (2) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, intocmesc situatii financiare anuale la 31 decembrie in conformitate cu Reglementarile contabile pentru persoanele juridice fara scop patrimonial, aprobate prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 1.969/2007, utilizand programul de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor Publice pentru acestea.
 

Institutiile de credit, institutiile financiare nebancare, Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar, entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, societatile de asigurare, de asigurare-reasigurare si de reasigurare, brokerii de asigurare si/sau de reasigurare si entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private intocmesc situatii financiare anuale la 31 decembrie in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile acestora, potrivit art. 4 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicata. Situatiile financiare anuale vor fi insotite de formularul "Date informative" (cod 30) si formularul "Situatia activelor imobilizate" (cod 40), in formatul stabilit de aceste institutii cu atributii de reglementare in domeniul contabilitatii.
La intocmirea situatiilor financiare anuale de catre entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Banca Nationala a Romaniei sunt avute in vedere, pe langa reglementarile aplicabile acestora, si prevederile cap. 5 "Aprobarea, semnarea si publicarea situatiilor financiare anuale si a situatiilor financiare anuale consolidate" si cap. 6 "Prevederi specifice privind publicarea documentelor contabile de catre sucursalele din Romania ale institutiilor de credit sau institutiilor financiare nebancare straine" din Reglementarile contabile conforme cu directivele europene, aplicabile institutiilor de credit, institutiilor financiare nebancare si Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar, aprobate prin Ordinul Bancii Nationale a Romaniei nr. 13/2008, cu modificarile si completarile ulterioare. Pentru aceste entitati, termenul de depunere la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice a situatiilor financiare anuale, a documentelor si informatiilor prevazute de reglementarile mentionate mai sus este cel prevazut la pct. III. Formatul electronic, continand formularistica necesara si programul de verificare cu documentatia de utilizare aferenta, se obtine prin folosirea programului de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor Publice. Programul de asistenta este pus la dispozitie gratuit de unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice sau poate fi descarcat de pe serverul de web al Ministerului Finantelor Publice, de la adresa www.mfinante.ro.
 

Entitatile prevazute la art. 1 din Legea nr. 82/1991, republicata, indiferent de forma de organizare, forma de proprietate si de reglementarile contabile aplicabile, au obligatia sa depuna situatii financiare anuale incheiate la 31 decembrie la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, potrivit prevederilor legale in vigoare.
Situatiile financiare anuale la 31 decembrie depuse la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice vor fi insotite de formularul "Date informative" (cod 30) si de formularul "Situatia activelor imobilizate" (cod 40), in formatul cuprins in anexa nr. 3 la ordin.

II. Cerinte privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale incheiate la 31 decembrie
Entitatile care la data bilantului depasesc limitele a doua dintre cele 3 criterii de marime, si anume:
- total active: 3.650.000 euro;
- cifra de afaceri neta: 7.300.000 euro;
- numar mediu salariati: 50,
intocmesc situatii financiare anuale care cuprind:
1. bilant (cod 10);
2. cont de profit si pierdere (cod 20);
3. situatia modificarilor capitalului propriu;
4. situatia fluxurilor de numerar;
5. note explicative la situatiile financiare anuale.
Acestea vor fi insotite de formularul "Date informative" (cod 30) si de formularul "Situatia activelor imobilizate" (cod 40).
 

 Societatile comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, astfel cum este definita de legislatia in vigoare privind piata de capital, intocmesc situatii financiare anuale cuprinzand cele 5 componente prevazute mai sus indiferent de totalul activelor, cifra de afaceri neta sau de numarul mediu de salariati.
 

Entitatile care la data bilantului nu depasesc limitele a doua dintre criteriile de marime prevazute mai sus, intocmesc situatii financiare anuale simplificate care cuprind:
1. bilant prescurtat (cod 10);
2. cont de profit si pierdere (cod 20);
3. note explicative la situatiile financiare anuale simplificate.
Optional, acestea pot intocmi situatia modificarilor capitalului propriu si/sau situatia fluxurilor de numerar.
Acestea vor fi insotite de formularul "Date informative" (cod 30) si de formularul "Situatia activelor imobilizate" (cod 40).

 In vederea raportarii unitare a informatiilor, bilantul va purta simbolul cod 10, iar contul de profit si pierdere - simbolul cod 20.


In cazul entitatilor nou-infiintate, acestea pot intocmi pentru primul exercitiu financiar de raportare situatii financiare anuale simplificate sau situatii financiare anuale cu 5 componente. Pentru al doilea exercitiu financiar de raportare, aceste entitati analizeaza indicatorii determinati din situatiile financiare anuale ale exercitiului financiar precedent si indicatorii determinati pe baza datelor din contabilitate si a balantei de verificare incheiate la sfarsitul exercitiului financiar curent, intocmind situatii financiare anuale in functie de criteriile de marime inregistrate.
 

Pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31 decembrie, incadrarea in criteriile de marime se efectueaza la sfarsitul exercitiului financiar, pe baza indicatorilor determinati din situatiile financiare anuale la 31 decembrie aferente exercitiului financiar precedent si a indicatorilor determinati pe baza datelor din contabilitate si a balantei de verificare incheiate pentru sfarsitul exercitiului financiar curent, utilizandu-se cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil la data incheierii exercitiului financiar.


Prevederile de mai sus referitoare la componentele situatiilor financiare anuale se aplica si subunitatilor inregistrate in Romania care apartin unor persoane juridice cu sediul in strainatate si al caror exercitiu financiar coincide cu anul calendaristic.
In cazul acestor subunitati, in scopul intocmirii situatiilor financiare anuale, soldul conturilor 481 "Decontari intre unitate si subunitati" si 482 "Decontari intre subunitati" se transfera in contul 461 "Debitori diversi"/analitic distinct sau 462 "Creditori diversi"/analitic distinct, dupa caz, urmand ca, la inceputul exercitiului financiar urmator, sa se repuna in conturile din care au provenit.
 

Notele explicative cuprinse in cap. II sectiunea 9 din Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, parte componenta a Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, acestea urmand sa contina cel putin informatiile cerute de aceasta sectiune.
 

Formularele din cadrul situatiilor financiare anuale sunt prevazute in cap. VI din Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, parte componenta a Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.
 

Situatiile financiare anuale incheiate la 31 decembrie se semneaza de persoanele abilitate potrivit legii.
 

Entitatile vor completa datele de identificare (denumirea entitatii, adresa, telefonul si numarul de inmatriculare la registrul comertului), precum si datele referitoare la incadrarea corecta in forma de proprietate si codul unic de inregistrare, citet, fara a se folosi prescurtari sau initiale. In casute se vor trece codurile care delimiteaza incadrarea entitatii.
Entitatile completeaza codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activitati), potrivit Clasificarii activitatilor din economia nationala - CAEN, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 656/1997, cu modificarile ulterioare.
Prevederile de la acest punct referitoare la completarea formei de proprietate se vor avea in vedere si de subunitatile inregistrate in Romania care apartin unor persoane juridice cu sediul in strainatate.
Necompletarea corecta pe prima pagina a formularului "Bilant" a datelor prevazute mai sus sau completarea formularelor cuprinse in situatiile financiare anuale cu date eronate conduce la imposibilitatea identificarii entitatii ori a situatiei economico-financiare si, in consecinta, se considera ca lucrarea nu a fost depusa, entitatea fiind sanctionata potrivit prevederilor art. 42 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata.
 

Persoanele juridice inscriu in formularul "Contul de profit si pierdere", la randul 19 "Salarii si indemnizatii", toate cheltuielile reprezentand drepturi salariale.
La acest rand se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii", analitic "Colaboratori persoane fizice".
La randul 30 din formularul "Date informative" (cod 30) se cuprinde contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor in baza prevederilor Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa, cu modificarile si completarile ulterioare.
 

Situatiile financiare anuale se intocmesc in lei. Aceasta unitate de masura se va trece pe fiecare formular in parte.
 

In formularul "Situatia activelor imobilizate" (cod 40), informatiile sunt inscrise la costul istoric sau la valoarea reevaluata a imobilizarilor, dupa caz.
 

In formularul "Date informative", la randurile 01 si 02, coloana 1, entitatile care au in subordine subunitati vor inscrie cifra 1, indiferent de numarul acestora. La randurile privind platile restante se inscriu sumele de la sfarsitul exercitiului financiar care au depasit termenele de plata prevazute in contracte sau in acte normative.
 

Entitatile prevazute de prezentul ordin pot depune situatiile financiare anuale la registratura unitatilor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice sau la oficiile postale, prin scrisori cu valoare declarata, potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 627/1995 privind imbunatatirea disciplinei depunerii bilanturilor contabile si a altor documente cu caracter financiar-contabil si fiscal, de catre agentii economici si alti contribuabili. De asemenea, la depunerea situatiilor financiare se vor avea in vedere si prevederile Hotararii Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la implementarea Sistemului Electronic National.
 

Entitatile care nu au desfasurat activitate de la data infiintarii pana la sfarsitul exercitiului financiar nu intocmesc situatii financiare anuale, urmand sa depuna o declaratie in acest sens, pe propria raspundere, la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, care sa cuprinda toate datele de identificare a entitatii:
- denumirea completa (conform certificatului de inmatriculare);
- adresa si numarul de telefon;
- numarul de inregistrare la registrul comertului;
- codul fiscal/codul unic de inregistrare;
- capitalul social.
 

Termenul de depunere a situatiilor financiare anuale la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice
Termenele pentru depunerea situatiilor financiare anuale la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice sunt urmatoarele:
a) pentru societatile comerciale, societatile/companiile nationale, regiile autonome, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, 150 de zile de la incheierea exercitiului financiar;
b) pentru celelalte persoane prevazute la art. 1 din Legea nr. 82/1991, republicata, 120 de zile de la incheierea exercitiului financiar.
Subunitatile din Romania care apartin unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul in strainatate depun situatii financiare anuale incheiate la 31 decembrie la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, in termen de 150 de zile de la incheierea exercitiului financiar.
 

Entitatile vor depune, potrivit legii, la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice situatiile financiare anuale incheiate la 31 decembrie, intocmite cu ajutorul programului de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor Publice.
 

Entitatile care de la constituire nu au desfasurat activitate, precum si cele aflate in lichidare, potrivit legii, vor depune o declaratie in acest sens, in termen de 60 de zile de la incheierea exercitiului financiar, la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.
 

Situatiile financiare anuale vor fi insotite de raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, dupa caz, si de propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile. Situatiile financiare anuale vor fi insotite de o declaratie scrisa a persoanelor prevazute la art. 10 alin. (1) din lege prin care isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale si confirma ca:
a) politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;
b) situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata;
c) persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.
 

Completarea situatiilor financiare anuale la 31 decembrie de catre entitati se efectueaza folosindu-se Planul de conturi general prevazut la cap. IV din Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, parte componenta a Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare

Formatul electronic al situatiilor financiare anuale
Formatul electronic al situatiilor financiare anuale intocmite de entitatile al caror exercitiu financiar coincide cu anul calendaristic, continand formularistica necesara si programul de verificare cu documentatia de utilizare aferenta, se obtine prin folosirea programului de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor Publice.
Programul de asistenta este pus la dispozitia entitatilor gratuit de unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice sau poate fi descarcat de pe serverul de web al Ministerului Finantelor Publice, de la adresa www.mfinante.ro

ANEXA Nr. 2
Sistemul de raportare anuala la 31 decembrie pentru entitatile care au
optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic,
potrivit art. 27 alin. (3) din Legea contabilitatii
nr. 82/1991, republicata


Prevederi generale
Entitatile prevazute la art. 4 din ordin care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, indiferent de forma de organizare si forma de proprietate, au obligatia sa intocmeasca si sa depuna raportari anuale la 31 decembrie la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, direct la registratura unitatilor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice sau la oficiile postale, prin scrisori cu valoare declarata.

Cerinte privind intocmirea si depunerea raportarilor anuale incheiate la 31 decembrie de catre  entitatile care au
optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic

Entitatile prevazute la pct. 1.1 intocmesc si depun la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice raportari anuale la 31 decembrie, care cuprind urmatoarele formulare:
a) Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii (cod 10), in structura prevazuta la pct. 4.2;
b) Situatia veniturilor si cheltuielilor (cod 20), in structura prevazuta la pct. 4.3;
c) Date informative (cod 30), in structura prevazuta in anexa nr. 3 la ordin;
d) Situatia activelor imobilizate (cod 40), in structura prevazuta in anexa nr. 3 la ordin.
 

Formularele "Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii", "Situatia veniturilor si cheltuielilor", "Date informative" si "Situatia activelor imobilizate", cuprinse in raportarea anuala la 31 decembrie, sunt intocmite pe baza balantei de verificare a conturilor sintetice la data de 31 decembrie.
 

Entitatile completeaza datele de identificare (denumirea entitatii, adresa, numarul de telefon si numarul de inmatriculare la registrul comertului), precum si datele referitoare la incadrarea corecta in forma de proprietate si codul unic de inregistrare, citet, fara a se folosi prescurtari sau initiale. In casute se vor trece codurile care delimiteaza incadrarea entitatii.
Entitatile completeaza codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activitati), din Clasificarea activitatilor din economia nationala - CAEN, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 656/1997, cu modificarile ulterioare.
 

Necompletarea corecta pe prima pagina a formularului "Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii", a datelor prevazute mai sus sau completarea formularelor cuprinse in raportarile anuale la 31 decembrie cu date eronate conduce la imposibilitatea identificarii entitatii sau a situatiei economico-financiare si, in consecinta, se considera ca lucrarea nu a fost depusa, entitatea fiind sanctionata potrivit prevederilor art. 42 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata.
 

Raportarile anuale la 31 decembrie se semneaza de persoanele abilitate potrivit legii sa semneze situatiile financiare anuale.
 

Formatul electronic al raportarilor anuale la 31 decembrie, continand formularistica necesara si programul de verificare cu documentatia de utilizare aferenta, se obtine prin folosirea programului de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor Publice pentru intocmirea raportarilor anuale la 31 decembrie, aplicabil entitatilor prevazute la pct. 1.1. Programul de asistenta este pus la dispozitia entitatilor gratuit de unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice sau poate fi descarcat de pe serverul de web al Ministerului Finantelor Publice, de la adresa www.mfinante.ro.
 

Entitatile depun la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice raportarile anuale la 31 decembrie, pe suport magnetic, insotite de raportarile anuale listate cu ajutorul programului de asistenta, semnate si stampilate.
 

Formularele care compun raportarile anuale la 31 decembrie se completeaza in lei.
 

La completarea formei de proprietate se va avea in vedere acelasi nomenclator privind formele de proprietate, aplicabil entitatilor pentru care exercitiul financiar coincide cu anul calendaristic, prevazut in anexa nr. 1 la ordin.
 

Termenul de depunere a raportarilor anuale la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice de catre entitatile care au
optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic

Depunerea la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice a raportarilor anuale la 31 decembrie, intocmite de entitatile prevazute la pct. 1.1, se efectueaza in termen de 150 de zile calendaristice de la incheierea anului calendaristic.
 

Entitatile care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic si care nu au desfasurat activitate de la data infiintarii pana la 31 decembrie, precum si cele aflate in lichidare, potrivit legii, nu intocmesc raportari anuale la 31 decembrie, urmand sa depuna in acest sens la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice o declaratie pe propria raspundere a persoanei care are obligatia gestionarii entitatii, care sa cuprinda toate datele de identificare a entitatii:
- denumirea completa (conform certificatului de inmatriculare);
- adresa si numarul de telefon;
- numarul de inregistrare la registrul comertului;
- codul unic de inregistrare;
- capitalul social.
Depunerea la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice a declaratiilor entitatilor care nu au desfasurat activitate de la data infiintarii pana la data raportarii, precum si ale celor care se afla in curs de lichidare, potrivit legii, se efectueaza in termen de 30 de zile calendaristice de la incheierea anului calendaristic.
 

Nedepunerea raportarilor anuale la 31 decembrie sau a declaratiilor entitatilor care nu au desfasurat activitate de la data infiintarii pana la data raportarii, precum si ale celor care se afla in curs de lichidare se sanctioneaza conform prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicata.
 

Structura formularelor cuprinse in raportarile anuale la 31 decembrie
Completarea raportarilor anuale la 31 decembrie de catre entitatile care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicata, se efectueaza folosindu-se Planul de conturi general prevazut la cap. IV din Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, parte componenta a Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.

Categorii: situatii financiare | contabilitate | formulare
Cuvinte cheie: situatii financiare 31.12.2010 | bilant 2010 | bilant decembrie 2010

 

 
 
.

  Ultimele discutii in forum 

RUSU IULIU DOREL
10 Nov - 17:27
Olimpia
4 Dec - 16:11
Claudia
13 Feb - 13:05
viorel55
26 Nov - 12:31

viorel55
19 Nov - 20:13

viorel55
21 Oct - 11:44
viorel55
13 Oct - 09:41
ungur diana
25 Oct - 15:22

..


        Top

 


Google analytics