.

 

22 Mai 2009

contabilitateafirmei.ro

Proceduri in cazul declararii starii de insolvabilitate

(Ordin nr. 539 din 28/04/2009)

Manual politici și proceduri contabile - personalizat, editabil

Versiune nouă - actualizat Ianuarie 2019

7 domenii de activitate + versiune simplificată

Plasează o comandă ...

Ordin nr. 539 din 28/04/2009 pentru aprobarea Procedurii privind declararea starii de insolvabilitate a debitorilor persoane fizice sau juridice, conform prevederilor art. 176 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala (M. Of. nr. 328 din 18/05/2009)

 

PROCEDURA privind declararea starii de insolvabilitate a debitorilor persoane fizice sau juridice, conform prevederilor art. 176 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala privind declararea starii de insolvabilitate a debitorilor persoane fizice sau juridice, conform prevederilor art. 176 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala

A. Dispozitii generale privind procedura de declarare a starii de insolvabilitate
1. Prezenta procedura este aplicabila persoanelor fizice sau juridice care indeplinesc conditiile legale in aceasta materie.
2. Creantele fiscale pentru care se analizeaza posibilitatea declararii starii de insolvabilitate sunt reprezentate atat de obligatiile fiscale principale, cat si de obligatiile fiscale accesorii aferente acestora.
3. In situatia in care se constata indeplinirea conditiilor legale in materie, debitorul in cauza va fi declarat insolvabil in baza unui proces-verbal intocmit de compartimentul de executare silita din cadrul inspectoratului teritorial de munca, vizat de compartimentul juridic al acestuia si aprobat de inspectorul-sef.
4. Procesul-verbal de declarare a starii de insolvabilitate se intocmeste in 3 exemplare, dintre care unul se pastreaza la dosarul de executare, unul la serviciul financiar-contabil, iar celalalt se transmite debitorului declarat insolvabil.
5. Procedura de declarare a starii de insolvabilitate se aplica in fiecare dintre situatiile prevazute la art. 176 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, atat in cazul debitorilor ale caror venituri sau bunuri urmaribile au o valoare mai mica decat obligatiile fiscale de plata, cat si in cazul debitorilor care nu au venituri ori bunuri urmaribile.
6. Pe perioada in care un debitor ale carui venituri sau bunuri urmaribile au o valoare mai mica decat obligatiile fiscale de plata este declarat insolvabil, masurile de executare silita nu vor fi intrerupte.
7. Pentru obligatiile fiscale principale inregistrate de debitorii insolvabili ale caror venituri sau bunuri urmaribile au o valoare mai mica decat obligatiile fiscale de plata se datoreaza obligatii fiscale accesorii, pana la data stingerii acestora inclusiv.
8. Creantele fiscale ale debitorilor declarati in stare de insolvabilitate care nu au venituri sau bunuri urmaribile se scot din evidenta curenta si sunt trecute intr-o evidenta separata, iar aplicarea masurilor de executare silita se intrerupe.
9. Pentru obligatiile fiscale principale inregistrate de debitorii insolvabili care nu au venituri sau bunuri urmaribile se datoreaza obligatii fiscale accesorii pana la data trecerii acestora in evidenta separata, in conformitate cu prevederile art. 120 alin. (4) lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
10. Creantele fiscale inregistrate de debitorii declarati insolvabili pentru care se continua executarea silita, aflate in evidenta curenta, si creantele fiscale inregistrate de debitorii declarati insolvabili pentru care executarea silita se intrerupe, aflate in evidenta separata, vor fi scazute din aceste evidente la implinirea termenului de prescriptie a dreptului de a cere executarea silita.
11. Creantele fiscale inregistrate de debitorii persoane juridice vor fi scazute din evidenta curenta, respectiv din evidenta separata, dupa caz, dupa data la care respectiva persoana juridica a fost radiata din registrul comertului, in baza incheierii de radiere a judecatorului-delegat de pe langa oficiul registrului comertului.
12. Creantele fiscale inregistrate de debitorii persoane fizice declarati insolvabili vor fi scazute din evidenta separata inclusiv in cursul perioadei de prescriptie, dupa data la care respectiva persoana fizica a decedat sau a fost declarata disparuta ori decedata prin hotarare a unei instante judecatoresti, iar pentru aceasta nu exista mostenitori care au acceptat succesiunea.
13. Scaderea creantelor fiscale inregistrate de debitori din evidenta curenta sau din evidenta separata, dupa caz, va fi facuta, in conditiile legii, in baza unui proces-verbal de scadere din evidenta a obligatiilor fiscale si a borderoului de adaugare-scadere anexat acestuia. Procesulverbal de scadere din evidenta va fi intocmit de compartimentul de executare silita din cadrul inspectoratului teritorial de munca, vizat de compartimentul juridic al acestuia si aprobat de inspectorul-sef.
14. Dupa data declararii starii de insolvabilitate a unui debitor persoana fizica sau juridica, in situatia in care organul de executare constata indeplinite conditiile legale in materia atragerii raspunderii solidare, va face demersuri legale ce se impun, in conformitate cu prevederile art. 27 si 28 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
 

B. Procedura de declarare a starii de insolvabilitate a debitorilor persoane fizice sau juridice ale caror venituri ori bunuri au o valoare mai mica decat obligatiile fiscale de plata
15. In scopul declararii starii de insolvabilitate a debitorilor persoane fizice sau juridice ale caror venituri ori bunuri au o valoare mai mica decat obligatiile fiscale de plata, compartimentele de executare silita au urmatoarele obligatii:
15.1. sa verifice situatia patrimoniala a debitorilor persoane juridice sub aspectul cuantificarii valorii insumate a bunurilor si veniturilor acestora, prin solicitarea, consultarea si analizarea, la sediul debitorului, respectiv la punctele de lucru, dupa caz, a datelor inscrise in situatiile financiar-contabile anuale si/sau semestriale, din ultima balanta contabila incheiata de societatea debitoare, precum si cercetarea la fata locului a bunurilor detinute de acestia, avandu-se in vedere urmatoarele:
15.1.1. valoarea de inventar a tuturor bunurilor mobile si imobile aflate in proprietatea debitoarei;
15.1.2. valoarea insumata a tuturor veniturilor de natura comerciala, fiscala sau provenite din dobanzi bancare aferente unor depozite banesti, din titluri de stat cu rascumparare la termen;
15.1.3. valoarea determinata pe baza cotatiilor bursiere la zi a titlurilor de participatie (actiuni, obligatiuni);
15.1.4. valoarea insumata a creantelor de natura comerciala, a cambiilor, biletelor la ordin sau a creantelor de natura fiscala (sume de rambursat sau sume de restituit) pe care debitorul persoana juridica le are de recuperat;
15.1.5. valoarea insumata a disponibilitatilor banesti, asa cum rezulta din fisierul conturilor bancare;
15.2. sa verifice situatia bunurilor de orice fel care se afla in proprietatea debitorului persoana juridica, precum si valoarea acestora, prin solicitari de informatii de la unitatea administrativteritoriala (primarie), biroul de carte funciara, precum si, dupa caz, de la institutii care gestioneaza registre publice sau de la alte organe abilitate (Registrul Auto Roman, Registrul Naval Roman etc.);
15.3. sa verifice situatia bunurilor de orice fel care se afla in proprietatea debitorului persoana fizica, precum si valoarea acestora, prin:
15.3.1. solicitari de informatii de la unitatea administrativteritoriala (primarie), biroul de carte funciara, precum si, dupa caz, de la institutii care gestioneaza registre publice sau de la alte organe abilitate (Registrul Auto Roman, Registrul Naval Roman etc.);
15.3.2. cercetari si constatari la domiciliul persoanei fizice cu privire la situatia materiala a acesteia, precum si la alte unitati sau persoane fizice unde aceasta si-a desfasurat activitatea profesionala ori lucrativa remunerata, in alte locuri despre care s-au cules informatii in legatura cu existenta bunurilor debitorului persoana fizica, dupa caz;
15.3.3. solicitari de informatii de la organele ori persoanele abilitate cu privire la mostenitorii care au acceptat succesiunea debitorului decedat sau declarat disparut ori decedat;
15.3.4. solicitari de informatii de la societatile bancare cu privire la existenta unor conturi de disponibilitati banesti detinute de debitorul decedat sau declarat disparut ori decedat;
15.4. sa procedeze la compararea valorii insumate a bunurilor si veniturilor debitorului persoana fizica sau juridica cu totalul obligatiilor fiscale principale si accesorii datorate de acesta si neachitate la data compararii.
16. Dupa analiza datelor si informatiilor mentionate la lit. B pct. 15, compartimentul de executare silita din cadrul inspectoratului teritorial de munca, in functie de situatia in care se incadreaza, va proceda la intocmirea procesului-verbal de declarare a starii de insolvabilitate a debitorului persoana fizica sau juridica.
 

C. Procedura de declarare a starii de insolvabilitate a debitorilor persoane fizice sau juridice care nu au venituri ori bunuri urmaribile
17. In scopul declararii in stare de insolvabilitate a debitorilor persoane fizice sau juridice care nu au venituri ori bunuri urmaribile, care indeplinesc conditiile legale, compartimentele de executare silita au urmatoarele obligatii:
17.1. sa verifice situatia juridica a debitorului persoana juridica, prin solicitarea de informatii de la oficiul registrului comertului sau de la alte institutii competente, dupa caz, urmarind eventualele mentiuni inscrise in certificatul constatator referitoare la dizolvare, lichidare ori radiere;
17.2. sa verifice domiciliul fiscal, sediul social si/sau sediul secundar, dupa caz, al debitorilor persoane fizice ori juridice care urmeaza a fi declarati in stare de insolvabilitate, prin:
17.2.1. solicitari de informatii de la organele abilitate, iar in cazul in care acesta nu este gasit, sa se faca mentiunea "nu este gasit la adresa";
17.2.2. deplasarea la domiciliu si/sau la sediul secundar cunoscute;
17.2.3. solicitari de informatii de la:
a) organele de politie referitoare la domiciliul/resedinta, dupa caz, al/a administratorilor, asociatilor/actionarilor persoanei juridice debitoare;
b) organele de politie referitoare la domiciliul/resedinta al/a persoanei fizice debitoare;
c) organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla ori s-au aflat sediile principale sau secundare, dupa caz;
17.3. sa verifice existenta bunurilor de orice fel care se afla in proprietatea debitorului persoana fizica sau juridica, precum si a veniturilor acestuia, prin:
17.3.1. examinarea datelor cuprinse in situatiile financiar-contabile anuale sau semestriale, precum si in ultima balanta contabila incheiata de societatea debitoare;
17.3.2. consultarea fisierului conturilor bancare;
17.3.3. verificarea inregistrarilor in arhiva electronica de garantii reale mobiliare;
17.3.4. solicitari de informatii de la unitatea administrativ-teritoriala (primarie), biroul de carte funciara, precum si, dupa caz, de la institutii care gestioneaza registre publice sau de la alte organe abilitate (Registrul Auto Roman, Registrul Naval Roman etc.);
17.3.5. cercetari si constatari la domiciliul fiscal si/sau sediul secundar, precum si in alte locuri despre care s-au cules informatii in legatura cu existenta bunurilor debitorului persoana juridica sau fizica, dupa caz.
18. Dupa culegerea datelor si informatiilor mentionate la lit. C pct. 17, compartimentul de executare silita din cadrul inspectoratului teritorial de munca, in functie de situatia in care se incadreaza, va proceda la intocmirea procesului-verbal de declarare a starii de insolvabilitate a debitorului persoana fizica sau juridica.
18.1. Existenta documentatiei prevazute mai sus nu are caracter limitativ si sta la baza aplicarii prevederilor art. 176 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
18.2. Toata documentatia se indosariaza si se pastreaza la dosarul de executare silita al debitorului in cauza.
19. Verificarea situatiei debitorului care nu are bunuri sau venituri urmaribile declarat in stare de insolvabilitate se va face de catre compartimentul de executare silita din cadrul inspectoratului teritorial de munca, cel putin o data pe an, fiind reluate investigatiile prevazute la lit. B din prezenta procedura ori de cate ori este necesar, conform prevederilor legale.
19.1. In situatia in care se constata dobandirea de catre debitorul declarat insolvabil a unor bunuri sau venituri urmaribile, compartimentul de executare silita din cadrul inspectoratului teritorial de munca va proceda, in conformitate cu prevederile art. 176 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, la trecerea creantelor respectivului debitor persoana fizica sau juridica din evidenta separata in cea curenta si la inceperea/reluarea masurilor de executare silita.
19.2. Dupa trecerea creantelor debitorului declarat insolvabil din evidenta separata in cea curenta, pe perioada de timp in care acestea raman in evidenta curenta, sunt aplicabile prevederile lit. A pct. 7 din prezenta procedura.
19.3. Trecerea creantelor din evidenta separata in evidenta curenta se face de catre compartimentul de executare silita din cadrul inspectoratului teritorial de munca, prin intocmirea unui proces-verbal de transfer al obligatiilor fiscale inregistrate de debitorul declarat insolvabil.
19.4. Dupa valorificarea prin executare silita a bunurilor sau veniturilor identificate, creantele fiscale ramase nestinse la plata vor fi trecute din nou in evidenta separata destinata debitorilor declarati insolvabili care nu detin bunuri sau venituri urmaribile. In acest scop, compartimentul de executare silita din cadrul inspectoratului teritorial de munca va proceda, prin analogie, in conformitate cu procedura prevazuta la pct. 19.3.
 

D. Procedura de scadere din evidenta a obligatiilor fiscale
20. Din evidentele inspectoratelor teritoriale de munca se scad obligatiile fiscale restante inregistrate de debitori in urmatoarele situatii:
a) la implinirea termenului de prescriptie a dreptului de a cere executarea silita;
b) pentru debitorii persoane fizice decedate sau declarate disparute ori decedate prin hotarare a unei instante judecatoresti;
c) pentru debitorii persoane juridice radiate din registrul comertului.
21. In situatia in care compartimentul de executare silita din cadrul inspectoratului teritorial de munca constata indeplinirea uneia dintre conditiile in care pot fi scazute din evidenta creante inregistrate de un debitor, va proceda la intocmirea unui procesverbal de scadere din evidenta a obligatiilor fiscale.
22. Scaderea din evidenta a obligatiilor fiscale inregistrate de persoanele juridice radiate din registrul comertului se face numai in baza incheierii de radiere a judecatorului-delegat de pe langa oficiul registrului comertului.
23. Scaderea din evidenta a obligatiilor fiscale inregistrate de debitorul persoana fizica decedata sau declarata disparuta ori decedata se face numai in baza certificatului de deces ori a hotararii judecatoresti prin care aceasta a fost declarata disparuta ori decedata.
24. Documentele prevazute la pct. 22 si 23 se anexeaza, in copie, la procesul-verbal de scadere din evidenta a obligatiilor fiscale, alaturi de borderoul de adaugare-scadere a creantelor.
 

E. Dispozitii finale de aplicare
25. Intocmirea si verificarea documentatiei necesare declararii starii de insolvabilitate se efectueaza de catre compartimentul cu atributii de executare silita din cadrul inspectoratului teritorial de munca, in conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 130/1999 privind unele masuri de protectie a persoanelor incadrate in munca, republicata, in administrarea debitorului respectiv persoana fizica sau juridica.
26. Dupa finalizarea analizei de caz se procedeaza, in termen de 5 zile lucratoare, la intocmirea procesului-verbal de declarare a starii de insolvabilitate a debitorului persoana fizica sau juridica.
27. Compartimentul cu atributii de executare silita din cadrul inspectoratului teritorial de munca va lua masurile necesare referitoare la intreruperea executarii silite, calculul obligatiilor fiscale accesorii si scaderea obligatiilor fiscale din evidenta, prevazute de art. 176 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in conformitate cu prezenta procedura, de fiecare data cand se constata o modificare a situatiei debitorilor declarati insolvabili sau a obligatiilor fiscale restante inregistrate de acestia.
28. Procesul-verbal de constatare a starii de insolvabilitate a debitorului persoana fizica sau juridica, procesul-verbal de transfer al obligatiilor fiscale inregistrate de debitorul declarat insolvabil si procesul-verbal de scadere din evidenta a obligatiilor fiscale inregistrate de debitorul declarat insolvabil sunt aprobate de inspectorul-sef al inspectoratului teritorial de munca, fiind pastrate la dosarul de executare silita al debitorului insolvabil.
29. In cazul debitorilor care nu au venituri sau bunuri urmaribile declarati in stare de insolvabilitate, prin bifarea optiunii speciale in procesul-verbal de constatare a starii de insolvabilitate, inspectorul-sef al inspectoratului teritorial de munca va dispune trecerea lor in evidenta separata.
30. Trecerea in evidenta separata a creantelor debitorilor declarati insolvabili, in conformitate cu prezenta procedura, are ca obiect evidentierea distincta a acestor arierate, care vor fi scoase din masa globala a arieratelor fiscale.

Categorii: contabilitate | fiscalitate | declaratii fiscale
Cuvinte cheie: stare de insolvabilitate | insolvabil | faliment

 

 
 
.

  Ultimele discutii in forum 

RUSU IULIU DOREL
10 Nov - 17:27
Olimpia
4 Dec - 16:11
Claudia
13 Feb - 13:05
viorel55
26 Nov - 12:31

viorel55
19 Nov - 20:13

viorel55
21 Oct - 11:44
viorel55
13 Oct - 09:41
ungur diana
25 Oct - 15:22

..


        Top

 


Google analytics