.

 

09 Februarie 2010

contabilitateafirmei.ro

Declaratia 100 a fost modificata

(M. Of. nr. 83 din 8 februarie 2010)

Manual politici și proceduri contabile - personalizat, editabil

Versiune nouă - actualizat Ianuarie 2019

7 domenii de activitate + versiune simplificată

Plasează o comandă ...

Ordin nr. 1430 din 3 februarie 2010 pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 101/2008 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa

 

Incepand cu obligatiile aferente lunii Ianuarie 2010, noul format al declaratiei 100 este cel stabilit prin Ordinul ANAF 1430 / 2010.

 

Ordinul modifica declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat - declaratia 101 precum si instructiunile de completate a acesteia. De asemenea, a fost schimbat si nomenclatorul privind obligatiile de plata.

 

Noul program informatic de generare a declaratiei 100, actualizat in 04.02.2010, este disponibil pe site-ul MPP si poate fi descarcat AICI.

 

Un model al noului format pentru declaratia 100 poate fi consultat AICI

 

Redam mai jos instructiunile de completare a formularului 100 "Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat"


I. Depunerea declaratiei
Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat se completeaza si se depune de catre contribuabilii carora le revin, potrivit legislatiei in vigoare, obligatiile declarative si de plata pentru impozitele si taxele cuprinse in Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat, prevazut in anexa nr.15.
1. Termenul de depunere a declaratiei:
- pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare perioadei de raportare, potrivit pct.1.1 - 1.3;
- la alte termene, astfel cum este prevazut pentru obligatiile de plata de la pct. 1.4.
1.1. Lunar, pentru obligatiile de plata reprezentand:
a) impozit retinut la sursa, conform legislatiei specifice privind impozitul pe venitul persoanelor fizice: impozit pe veniturile din salarii [cu exceptiile prevazute la pct.1.2. lit.d) si pct.1.3.], impozit pe veniturile din drepturi de proprietate intelectuala, impozit pe veniturile din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara, impozit pe veniturile din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil, cu exceptiile prevazute la pct.1.2 lit.d) si pct.1.3, impozit pe veniturile din vanzarea bunurilor in regim de consignatie, impozit pe veniturile din activitati desfasurate in baza contractelor de agent, comision sau mandat comercial, impozit pe veniturile din dividende distribuite persoanelor fizice, impozit pe veniturile din dobanzi, impozit pe castigul din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, impozit pe castigul din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si din orice alte operatiuni de acest gen, altele decat cele cu instrumente financiare tranzactionate pe piete autorizate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, impozit pe veniturile din pensii, impozit pe veniturile din premii si din jocuri de noroc, impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal, impozit pe veniturile din activitati agricole, impozit pe alte venituri ale persoanelor fizice;
b) impozit la titeiul din productia interna;
c) impozit pe dividende distribuite persoanelor juridice;
d) impozit pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti, persoane fizice/juridice, conform titlului V din Legea nr.571/2003 privin Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, sau conform conventiilor de evitare a dublei impuneri, incheiate de Romania cu alte state;
e) varsaminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neincadrate, conform Legii nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
1.2. Trimestrial, pentru obligatiile de plata reprezentand:
a) plati anticipate, in contul impozitului pe profit anual, datorate de platitorii de impozit pe profit prevazuti la art.13 lit.a), b) si f) din Legea nr.571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) impozit pe profit din asociere, datorat de persoane fizice;
c) impozit pe profit datorat de persoane juridice straine, altele decat cele prevazute la lit.a): impozit pe profit din asociere fara personalitate juridica, impozit pe profit datorat de persoane juridice straine care vand/cesioneaza proprietati imobiliare situate in Romania sau titluri de participare detinute la o persoana juridica romana, conform art.13 lit.c) si d) din Legea nr.571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
d) impozit pe veniturile din salarii, precum si impozit retinut la sursa potrivit art.52 alin.(1) lit.d) din Legea nr.571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul asocierilor fara personalitate juridica constituite intre persoane fizice si persoanelor fizice care au calitatea de angajator;
e) redevente miniere si petroliere;
f) facilitatile fiscale prevazute la art.38 alin.(1) si (8) din Legea nr.571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
1.3. Semestrial, pentru obligatiile de plata reprezentand impozit pe veniturile din salarii si impozit retinut la sursa, potrivit art.52 alin.(1) lit.d) din Legea nr.571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, datorate de catre asociatii, fundatii sau alte entitati fara scop patrimonial, cu exceptia institutiilor publice.
1.4. Alte termene:
a) pana la data de 25 decembrie inclusiv a anului in curs pentru anul urmator, pentru obligatiile de plata reprezentand taxa pentru activitatea de prospectiune, explorare si exploatare a resurselor minerale, cuprinsa la pozitia 26 din Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat;
b) pana la data de 25 a lunii in care este prevazuta obligatia de plata, conform legii, pentru taxa pe jocuri de noroc cuprinsa la pozitiile 24 si 25 din Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat;
c) pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care este prevazut termenul legal de depunere a bilantului contabil, daca prin legi speciale nu se prevede altfel, pentru obligatia de plata reprezentand varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale, conform Ordonantei Guvernului nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, aprobata cu modificari prin Legea nr.769/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, prevazuta la pozitia 29 din Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat;
d) pana la termenul de plata prevazut de lege, pentru urmatoarele obligatii de plata: impozitul pe veniturile din dobanzi, in cazul imprumuturilor acordate pe baza contractelor civile; impozitul pe castigul din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, in cazul societatilor inchise, si din transferul partilor sociale; impozitul pe veniturile din lichidarea unei persoane juridice.
2. Organul fiscal competent
Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat se depune la organul fiscal in a carui evidenta fiscala contribuabilul este inregistrat ca platitor de impozite si taxe. In cazul sediului secundar inregistrat ca platitor de impozit pe veniturile din salarii, declaratia privind impozitul pe veniturile din salarii, corespunzator activitatii sediului secundar, se depune la organul fiscal in a carui evidenta fiscala este inregistrat sediul secundar.
3. Modul de depunere
Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat se completeaza cu ajutorul programului de asistenta.
Formularul se depune in format hartie, semnat si stampilat conform legii, cu codificarea informatiei prin cod de bare.
Contribuabilii care detin certificat digital pot depune formularul prin mijloace electronice de transmitere la distanta, potrivit reglemetarilor legale in vigoare.

II. Completarea declaratiei
1. Perioada de raportare
In rubrica "Luna" se inscrie cu cifre arabe numarul lunii la care se refera obligatia sau numarul ultimei luni a perioadei de raportare, dupa caz (de exemplu: 01 pentru luna ianuarie sau 03 pentru trimestrul I).
Anul pentru care se completeaza declaratia se inscrie cu cifre arabe cu 4 caractere (de exemplu: 2010).
2. Sectiunea A "Date de identificare a platitorului"
In caseta "Cod de identificare fiscala" se completeaza codul de identificare fiscala atribuit contribuabilului, conform legii, inscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.
In cazul asocierilor fara personalitate juridica pentru care, potrivit legii, exista obligatia inregistrarii fiscale se completeaza codul de inregistrare fiscala atribuit asocierii, conform legii.
In cazul asocierilor fara personalitate juridica pentru care, potrivit legii, nu exista obligatia inregistrarii fiscale se completeaza codul de identificare fiscala al persoanei desemnate, care indeplineste, potrivit legii, obligatiile declarative ale asociatilor.
In situatia in care, declaratia se completeaza de catre imputernicit/reprezentant fiscal, desemnat potrivit legii, se inscriu codul de identificare fiscala atribuit de organul fiscal competent persoanei ale carei obligatii sunt indeplinite, precum si datele de identificare ale acesteia, iar la rubrica "Functia/Calitatea" din formular se inscrie "Imputernicit".
In cazul in care, contribuabilul este inregistrat in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, in prima casuta se inscrie prefixul RO.
In rubrica "Denumire" se inscriu, dupa caz, denumirea sau numele si prenumele platitorului de impozite si taxe.
Rubricile privind adresa se completeaza, dupa caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al platitorului sau adresa sediului secundar care are calitatea de platitor de impozit.
3. Sectiunea B "Date privind creanta fiscala"
Pentru fiecare impozit si taxa prevazute in Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat, pentru care exista obligatii declarative in perioada de raportare, se completeaza in acelasi formular cate un tabel generat cu ajutorul programului de asistenta, inscriindu-se sumele reprezentand obligatiile constituite in perioada de raportare la care se refera declaratia, in conformitate cu instructiunile de mai jos.
In situatia in care, in perioada de raportare, nu au rezultat sume datorate/de plata/de recuperat pentru impozitele si taxele cuprinse in vectorul fiscal, la rubrica "Suma datorata/de plata" se inscrie cifra 0 (zero).
Necompletarea tabelului din sectiunea B, pentru impozitul sau taxa pentru care exista obligatie declarativa potrivit legii, echivaleaza cu nedeclararea obligatiei respective.
Corectarea obligatiilor declarate eronat in formular se face prin depunerea formularului 710 "Declaratie rectificativa", cod 14.13.01.00/r, conform procedurii in vigoare.
Coloana "Denumire creanta fiscala": se inscrie denumirea obligatiei de plata, conform Nomenclatorului obligatiilor de plata la bugetul de stat prevazut in anexa nr.15, datorata in perioada de raportare.
Coloana "Suma":
Randul 1 "Suma datorata": se inscrie suma reprezentand impozitul/taxa datorat/datorata in perioada de raportare, conform legii.
Randul 2 "Suma de plata": se inscrie suma de la randul 1.
Randul 3 "Suma de recuperat": se completeaza numai in cazul asocierilor fara personalitate juridica prevazute la art.28 din Legea nr.571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru asociatii persoane juridice straine si persoane fizice.
Randul "Total obligatii de plata": se inscrie suma reprezentand obligatii de plata la bugetul de stat pentru perioada de raportare, respectiv totalul sumelor declarate, inscrise la randul 2 "Suma de plata", pentru fiecare impozit/taxa.
Suma inscrisa la randul "Total obligatii de plata" se plateste in contul unic corespunzator.
3.1. Pentru platile anticipate, in contul impozitului pe profitul anual, prevazute la pozitia 1 din Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat, datorate de contribuabilii prevazuti la art.34 alin.(1) din Legea nr.571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, formularul se completeaza trimestrial, dupa cum urmeaza:
Randul 1 "Suma datorata": se inscrie suma reprezentand o patrime din impozitul pe profit datorat pentru anul precedent, actualizat cu indicele de inflatie (decembrie fata de luna decembrie a anului anterior), estimat cu ocazia elaborarii bugetului initial al anului pentru care se efectueaza platile anticipate, calculata in conformitate cu prevederile art.34 alin.(6) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
Impozitul pe profit pentru anul precedent, pe baza caruia se determina platile anticipate, este impozitul pe profit anual datorat, conform declaratiei privind impozitul pe profit pentru anul precedent, fara a lua in calcul platile anticipate efectuate in acel an.
Pentru anul 2010, in cazul contribuabililor prevazuti la art.34 alin.(1) lit.b), la stabilirea platilor anticipate se va lua in calcul impozitul pe profit datorat pentru anul precedent, inregistrat in contul 691 "Cheltuieli cu impozitul pe profit" cumulat, dupa caz, cu sumele inregistrate in contul 698 "Cheltuieli cu impozitul pe venit si cu alte impozite care nu apar in elementele de mai sus", in cazul contribuabililor care au devenit platitori de impozit pe profit in cursul anului 2009 potrivit art.1071 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
Contribuabilii care in anul precedent au fost platitori de impozit pe veniturile microintreprinderilor efectueaza platile anticipate trimestriale, datorate in contul impozitului pe profit, in suma de o patrime din impozitul pe veniturile microintreprinderilor datorat in anul fiscal precedent, actualizat cu indicele de inflatie (decembrie fata de luna decembrie a anului anterior), estimat cu ocazia elaborarii bugetului initial al anului pentru care se efectueaza platile anticipate. In acest caz, pentru stabilirea platilor anticipate se va lua in calcul impozitul pe veniturile microintreprinderilor inregistrat in contul 698 "Cheltuieli cu impozitul pe venit si cu alte impozite care nu apar in elementele de mai sus".
Contribuabilii nou-infiintati au obligatia de a declara trimestrial plati anticipate in contul impozitului pe profit, la nivelul impozitului minim anual aferent primei transe de venituri totale, prevazuta la art.18 alin.(3) din Legea nr.571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, recalculat in mod corespunzator pentru perioada impozabila respectiva.
Randul 2 "Suma de plata": se inscrie suma de la randul 1.
Formularul nu se completeaza pentru impozitul pe profit de catre urmatorii contribuabili:
- organizatiile nonprofit;
- contribuabilii care obtin venituri majoritare din cultura cerealelor si plantelor tehnice, pomicultura si viticultura.
3.2. Declararea impozitului pe profit pentru veniturile obtinute de persoanele juridice straine din proprietati imobiliare si din vanzarea-cesionarea titlurilor de participare detinute la o persoana juridica romana:
a) in situatia in care platitorul de venit nu este o persoana juridica romana sau un sediu permanent din Romania al unei persoane juridice straine, obligatia declararii impozitului pe profit revine persoanei juridice straine care realizeaza veniturile mentionate la alin.(1) al art.30 din Legea nr.571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv reprezentantului fiscal/imputernicitului desemnat pentru indeplinirea acestei obligatii;
b) in situatia in care, platitorul de venit este o persoana juridica romana sau un sediu permanent din Romania al unei persoane juridice straine, obligatia declararii impozitului pe profit pentru persoana juridica straina care realizeaza veniturile mentionate la alin.(1) al art.30 din Legea nr.571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, revine platitorului de venit.
3.3. In cazul in care autoritatile si institutiile publice, persoanele juridice, publice sau private au optat pentru achizitionarea de produse sau servicii realizate prin propria activitate a persoanelor cu handicap angajate in unitatile protejate autorizate, pe baza de parteneriat, pentru obligatia prevazuta la pozitia 23 "Varsaminte de la persoane juridice pentru persoanele cu handicap neincadrate" din Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat, formularul se completeaza dupa cum urmeaza:
- in situatia in care, valoarea achizitiilor este in suma echivalenta cu suma datorata la bugetul de stat in conditiile prevazute la art.78 alin.(3) lit.a) din Legea nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile ulterioare, in luna de raportare nu exista obligatia declararii pozitiei 23 "Varsaminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neincadrate";
- in situatia in care, valoarea achizitiilor este mai mica decat echivalentul sumei datorate la bugetul de stat in conditiile prevazute la art.78 alin.(3) lit.a) din Legea nr.448/2006, cu modificarile ulterioare, in luna de raportare, la pozitia 23 "Varsaminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neincadrate" se declara diferenta dintre echivalentul sumei datorate bugetului de stat si valoarea produselor si serviciilor achizitionate;
- in situatia in care valoarea achizitiilor este mai mare decat echivalentul sumei datorate la bugetul de stat in conditiile prevazute la art.78 alin.(3) lit.a) din Legea nr.448/2006, cu modificarile ulterioare, pozitia 23 "Varsaminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neincadrate" nu se declara in luna de raportare, iar diferenta de sume se reporteaza in lunile urmatoare prin diminuarea obligatiei de plata.
3.4. Declararea impozitului pe profit in cazul asocierilor fara personalitate juridica:
a) in cazul asociatilor persoane fizice, impozitul pe profit datorat la nivelul tuturor asociatilor persoane fizice se declara la pozitia nr.2 din Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat prevazut in anexa nr.15;
b) in cazul asociatilor persoane juridice straine, impozitul pe profit datorat la nivelul tuturor asociatilor persoane juridice straine se declara la pozitia nr.3 din Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat prevazut in anexa nr.15.
La declararea impozitului pe profit, in cazul asocierilor fara personalitate juridica, pentru asociatii persoane juridice straine si persoane fizice, randul 3 "Suma de recuperat" se completeaza, daca este cazul, dupa cum urmeaza:
Randul 3 "Suma de recuperat": se inscrie suma reprezentand impozit pe profit de recuperat pentru perioada de raportare, in situatia in care, in perioada de raportare s-a inregistrat pe cumulat pierdere fiscala sau scaderea profitului impozabil.
3.5. Taxele pe jocuri de noroc prevazute la pozitiile nr.24 si 25 din Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat se completeaza de catre operatorii economici care detin licente pentru exploatarea jocurilor de noroc conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.69/1998 privind regimul de autorizare a activitatilor din domeniul jocurilor de noroc si care indeplinesc conditiile prevazute la art.27 alin.(3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc.
3.6. Contribuabilii care beneficiaza de facilitati fiscale, in conformitate cu dispozitiile art.38 alin.(1) si alin.(8) din Legea nr.571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, declara impozitul pe profit scutit la pozitiile 30 sau 31, dupa caz, din Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat prevazut in anexa nr.15.
Sumele se inscriu la randul 1 "Suma datorata" din formular, fara completarea randului 2 "Suma de plata".

Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat
 

1 Plati anticipate, in contul impozitului pe profit anual art.13 lit.a), b) si f) si art.34 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare
2 Impozit pe profit din asociere datorat de persoane fizice art.13 lit.c) si e) si art.34 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare
3 Impozit pe profit datorat de persoane juridice straine, altele decat cele de la pct.1 art.13 lit.c) si d) si art.34 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare
4 Impozit pe dividende distribuite persoanelor juridice art.36 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare
5 Impozit la titeiul din productia interna art.215 si art.217 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare
6 Impozit pe veniturile din salarii art.57, art.58 si art.93 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare
7 Impozit pe veniturile din drepturi de proprietate intelectuala art.52 si art.93 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare
8 Impozit pe veniturile din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara art.52 si art.93 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare
9 Impozit pe veniturile din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil art.52 si art.93 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare
10 Impozit pe veniturile obtinute din vanzarea bunurilor in regim de consignatie si din activitati desfasurate in baza contractelor de agent, comision sau mandat comercial art.52 si art.93 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare
11 Impozit pe veniturile din dividende distribuite persoanelor fizice art.67 si art.93 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare
12 Impozit pe veniturile din dobanzi art.67 si art.93 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare
13 Impozit pe castigul din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare art.67 si art.93 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare
14 Impozit pe castigul din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si din orice alte operatiuni de acest gen, altele decat cele cu instrumente financiare tranzactionate pe piete autorizate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare
art.67 si art.93 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare 15 Impozit pe veniturile din lichidarea unei persoane juridice art.67 si art.93 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare
16 Impozit pe veniturile din pensii art.70 si art.93 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare
17 Impozit pe veniturile din premii si din jocuri de noroc art.77 si art.93 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare
18 Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal art.771 si art.93 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare
19 Impozitul pe veniturile din activitati agricole art.74 alin.(4) si art.93 din Legea nr.571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare
20 Impozit pe alte venituri ale persoanelor fizice art.79 si art.93 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare
21 Impozit pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti - persoanele fizice art.115 si art.116 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare sau conventiile de evitare a dublei impuneri incheiate de Romania cu alte state
22 Impozit pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti - persoanele juridice art.115 si art.116 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare sau conventiile de evitare a dublei impuneri incheiate de Romania cu alte state
23 Varsaminte de la persoanele juridice, pentru persoanele cu handicap neincadrate Legea nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata
24 Taxa pe jocuri de noroc datorata lunar, pe perioada de valabilitate a licentei de exploatare a jocurilor de noroc art.27 alin.(3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc
25 Taxa pe jocuri de noroc regularizata periodic, in functie de realizari, datorata pentru perioada de raportare - " -
26 Taxa pe activitatea de prospectiune, explorare, exploatare a resurselor minerale Legea minelor nr.85/2003, cu modificarile si completarile ulterioare
27 Redevente miniere Legea minelor nr.85/2003, cu modificarile si completarile ulterioare
28 Redevente petroliere Legea petrolului nr.238/2004, cu modificarile si completarile ulterioare
29 Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale Ordonanta Guvernului nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societatiile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, cu modificarile si completarile ulterioare
30 Impozit pe profit scutit, conform art.38 alin.(1) din Codul fiscal art.38 alin.(1) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare
31 Impozit pe profit scutit, conform art.38 alin.(8) din Codul fiscal art.38 alin.(8) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare

 

Categorii: contabilitate | fiscalitate | formulare
Cuvinte cheie: declaratia 100 2010 | nouta declaratie 100 | declaratie obligatii de plata buget de stat

 

 
 
.

  Ultimele discutii in forum 

RUSU IULIU DOREL
10 Nov - 17:27
Olimpia
4 Dec - 16:11
Claudia
13 Feb - 13:05
viorel55
26 Nov - 12:31

viorel55
19 Nov - 20:13

viorel55
21 Oct - 11:44
viorel55
13 Oct - 09:41
ungur diana
25 Oct - 15:22

..


        Top

 


Google analytics