.

 

06 Decembrie 2010

contabilitateafirmei.ro

Organizarea activitatii de expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 784 din 24/11/2010

Manual politici și proceduri contabile - personalizat, editabil

Versiune nouă - actualizat Ianuarie 2019

7 domenii de activitate + versiune simplificată

Plasează o comandă ...

Lege nr. 208 din 11/11/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activitatii de expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara

 

Printre modificari si completari se numara cele la care facem referire in continuare.
Sunt redefinite conceptele de “expertiza tehnica judiciara” (art 2) si “expertiza tehnica extrajudiciara” (art 3), fara a se indeparta de sensul intial.
Calitatea de expert tehnic judiciar si specializarea acestuia se dovedesc cu autorizatia de expert tehnic judiciar, eliberata de Biroul central pentru expertize judiciare din Ministerul Justitiei (art 11 alin (2)). Anterior se dovada se facea pe baza legitimatiei de expert.
La cerere, poate dobandi calitatea de expert tehnic judiciar intr-o anumita specialitate si:
- persoana care a dobandit de la alte ministere sau institutii publice de specialitate autorizarea de a realiza lucrari in specializarea pentru care sustine interviul;
- persoana care a dobandit calitatea ceruta pentru desfasurarea activitatii in acea specialitate, prevazuta in nomenclatorul specializarilor expertizei tehnice judiciare, in conditiile legii speciale ce reglementeaza organizarea si desfasurarea unei activitati sau profesii si modul de acces in aceasta;
- persoana care are titlul de academician, profesor universitar sau conferentiar universitar, doctor docent ori doctor in specialitatea respectiva (art 12 alin (1)).
Pentru inscrierea la examenul sau, dupa caz, interviul pentru dobandirea calitatii de expert tehnic judiciar, candidatii platesc o taxa al carei cuantum este stabilit prin ordin al ministrului justitiei. Sumele astfel colectate sunt evidentiate intr-un fond distinct si sunt folosite pentru plata cheltuielilor ocazionate de desfasurarea examenului sau interviului. Sumele nefolosite pana la sfarsitul anului sunt reportate pentru anul urmator cu aceeasi destinatie (art 12 alin (3)).
Expertii tehnici judiciari care au calitatea de salariati au dreptul la concediu fara plata pe timpul necesar pentru efectuarea expertizelor tehnice judiciare care le-au fost incredintate. Expertul beneficiaza in aceasta perioada de toate drepturile cuvenite, potrivit legii, altele decat cele salariale (art 16) (reformulare n.a.).
Suspendarea, respectiv incetarea suspendarii calitatii de expert tehnic judiciar, se poate dispune de catre Biroul central pentru expertize judiciare, la cererea motivata a expertului sau din oficiu, motivat (art 161).
Se completeaza regulile procedurale privind expertiza tehnica judiciara, dupa cum urmeaza:
 La Art 17:
(2) La termenul la care a avut loc numirea expertului, organul cu atributii jurisdictionale care a dispus efectuarea expertizei instiinteaza partea despre suma ce trebuie avansata pentru expertiza dispusa in contul biroului local pentru expertize tehnice judiciare si ii pune in vedere sa plateasca aceasta suma in termen de 5 zile de la instiintare.
(3) Adresa privind numirea expertului se comunica biroului local pentru expertize tehnice judiciare si expertului tehnic judiciar, dupa efectuarea platii in conditiile alin. (2), si cuprinde urmatoarele:
a) denumirea si datele de contact ale organului cu atributii jurisdictionale care a dispus numirea;
b) numarul si obiectul dosarului in care a fost dispusa efectuarea expertizei tehnice judiciare;
c) numele sau, dupa caz, denumirea partilor din dosar si datele de contact ale acestora: domiciliul sau, dupa caz, sediul acestora, precum si numarul de telefon, numarul de fax si adresa de e-mail, daca acestea sunt cunoscute;
d) numarul si data incheierii sau ordonantei prin care a fost numit expertul;
e) obiectivele expertizei tehnice judiciare dispuse la care trebuie sa raspunda expertul;
f) termenul stabilit pentru depunerea raportului de expertiza;
g) suma stabilita cu titlu de onorariu provizoriu;
h) suma stabilita cu titlu de cheltuieli provizorii;
i) mentiunea ca sumele provizorii, stabilite cu titlu de onorariu provizoriu si cheltuieli provizorii, au fost platite in contul biroului local pentru expertize tehnice judiciare.
(4) Plata sumei provizorii catre expertul tehnic judiciar numit se va efectua prin intermediul biroului local pentru expertize tehnice judiciare, dupa depunerea raportului de expertiza la organul cu atributii jurisdictionale care a dispus efectuarea expertizei.

 La art 18:
2) Expertul tehnic judiciar sau specialistul nominalizat de parte in conditiile alin. (1) trebuie sa detina aceeasi specializare cu cea a expertului tehnic judiciar numit de organul judiciar pentru efectuarea expertizei. Daca acest lucru nu este posibil, se va avea in vedere ca specializarea expertului tehnic judiciar care participa la efectuarea expertizei in calitate de consilier al partii sa fie inrudita cu cea a expertului tehnic judiciar numit si sa apartina aceluiasi domeniu.
(3) Onorariul expertului tehnic judiciar sau al specialistului care participa la efectuarea expertizei in conditiile alin. (1) este stabilit de parte si de expert, de comun acord, in temeiul raporturilor contractuale dintre acestia, si este platit acestuia de catre partea care l-a nominalizat.
(4) Un exemplar original al documentului care face dovada relatiilor contractuale dintre parte si expertul tehnic judiciar sau specialistul care participa la efectuarea expertizei in conditiile prevazute la alin. (1), precum si a sumelor datorate acestuia va fi depus la dosarul cauzei cu cel putin 5 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea raportului de catre expertul tehnic judiciar sau specialistul numit.

 La art 22
(1) Raportul de expertiza sau suplimentul la raportul de expertiza, insotit de nota de evaluare a onorariului si, daca este cazul, de decontul cheltuielilor de transport, cazare, diurna sau al altor cheltuieli ocazionate de efectuarea expertizei si in stransa legatura cu aceasta, se depune la organul cu atributii jurisdictionale care a incuviintat expertiza.
(2) La termenul la care se pronunta asupra raportului de expertiza sau, dupa caz, asupra suplimentului la raport, depus de expertul tehnic judiciar numit, organul cu atributii jurisdictionale care a dispus efectuarea expertizei se pronunta si asupra sumei definitive solicitate de catre expert, instiintand biroul local pentru expertize tehnice judiciare despre suma definitiva aprobata la plata expertului.
(3) La termenul prevazut la alin. (2), organul cu atributii jurisdictionale instiinteaza partea despre suma ramasa de plata si pune in vedere acesteia sa efectueze plata in contul biroului local pentru expertize tehnice judiciare in termen de 5 zile de la instiintare.

 Un articol nou introdus Art. 221
(1) Daca expertul tehnic judiciar numit este inlocuit din motive imputabile acestuia, organele de urmarire penala, instantele judecatoresti sau alte organe cu atributii jurisdictionale pot dispune, odata cu inlocuirea, si restituirea in contul biroului local pentru expertize tehnice judiciare, in tot sau in parte, in termen de 30 de zile, a sumelor primite pentru activitatea de expertiza tehnica judiciara efectuata in cauza respectiva.
(2) Nerestituirea sumelor in termenul stabilit in contul biroului local pentru expertize tehnice judiciare constituie abatere disciplinara.

Sumele retinute in procent de 10% din onorariul stabilit pentru expertiza tehnica judiciara, nu mai pot fi utilizate pentru stimularea personalului din cadrul Biroului central pentru expertize tehnice judiciare, al birourilor locale pentru expertize judiciare tehnice si contabile, precum si a personalului din directiile de specialitate din cadrul Ministerului Justitiei, care participa la organizarea, functionarea, coordonarea, indrumarea si controlul activitatii de expertiza tehnica judiciara. .(art 25 alin 2)) sau pentru a asigura buna functionare a compartimentelor de specialitate din cadrul Ministerului Justitiei, a instantelor judecatoresti si a parchetelor.(art 25 alin 3)).
Printre atributiile Biroului central pentru expertize tehnice judiciare se numara:
- Ia masurile necesare pentru intocmirea, actualizarea si publicarea pe pagina de internet a Ministerului Justitiei a tabelului nominal cuprinzand expertii tehnici judiciari, cu datele de identificare, pe specialitati si pe judete, respectiv pe municipiul Bucuresti, in functie de domiciliul acestora;
- Ia masurile necesare pentru intocmirea tabelului nominal si a listei nominale cuprinzand expertii tehnici judiciari, respectiv specialistii care pot efectua expertize tehnice judiciare si pentru comunicarea acestora birourilor locale pentru expertize tehnice judiciare;
- Organizeaza desfasurarea examenului si interviului pentru atribuirea calitatii de expert tehnic judiciar;
- Emite autorizatia de expert tehnic judiciar, in care se mentioneaza cel putin numele si prenumele expertului si specializarea acestuia (art 32).
In situatia in care impotriva expertului tehnic judiciar s-a pus in miscare actiunea penala pentru o infractiune care aduce atingere prestigiului profesiei, se dispune suspendarea dreptului de a efectua expertize tehnice pana la solutionarea definitiva a cauzei (art 35 alin (2)).
La Art. 381 nou introdus se mentioneaza:
- Daca impotriva sa a fost pusa in miscare actiunea penala in vreo cauza penala sau daca a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni, expertul tehnic judiciar sau specialistul are obligatia de a comunica de indata aceasta situatie Ministerului Justitiei. Nerespectarea obligatiei de comunicare constituie abatere disciplinara
- Instantele judecatoresti si parchetele de pe langa acestea au obligatia de a comunica de indata, dar nu mai tarziu de 10 zile de la emitere, directiei de specialitate din Ministerul Justitiei copii certificate ale documentelor prin care a fost dispusa punerea in miscare a actiunii penale sau condamnarea asupra unei persoane avand calitatea de expert tehnic judiciar sau de specialist.
 

Categorii: contabilitate | contracte | formulare
Cuvinte cheie: expertiza judiciara | expertiza extrajudiciara | examen exper judiciar

 

 
 
.

  Ultimele discutii in forum 

RUSU IULIU DOREL
10 Nov - 17:27
Olimpia
4 Dec - 16:11
Claudia
13 Feb - 13:05
viorel55
26 Nov - 12:31

viorel55
19 Nov - 20:13

viorel55
21 Oct - 11:44
viorel55
13 Oct - 09:41
ungur diana
25 Oct - 15:22

..


        Top

 


Google analytics