.

 

21 Octombrie 2010

contabilitateafirmei.ro

Normele de pregatire profesionala continua a auditorilor financiari

(M. Of. Partea I nr. 688 din 13 octombrie 2010)

Manual politici și proceduri contabile - personalizat, editabil

Versiune nouă - actualizat Ianuarie 2019

7 domenii de activitate + versiune simplificată

Plasează o comandă ...

Hotarare nr. 172 din 25 august 2010 privind aprobarea Normelor de pregatire profesionala continua a auditorilor financiari

 

NORME din 25 august 2010 de pregatire profesionala continua a auditorilor financiari


CAPITOLUL I: Dispozitii generale
Art. 1 - Prezentele norme sunt adoptate in baza Standardului international de educatie nr. 7 privind dezvoltarea profesionala continua, denumit in continuare IES 7, emis de Federatia Internationala a Contabililor (IFAC).
Art. 2 - Prezentele norme conduc la aplicarea conceptului de pregatire profesionala continua si se refera la activitatile de invatamant care dezvolta si mentin capacitatile ce permit auditorilor financiari sa lucreze cu competenta in cadrul profesiei lor.
Art. 3 - Prezentele norme preiau, dezvolta si adapteaza cerintele IES 7 privind implementarea si derularea Programului de pregatire profesionala continua.
Art. 4 - Obiectivul pregatirii profesionale continue este acela de a mentine competenta profesionala a auditorilor financiari in vederea realizarii activitatii de audit financiar conform cerintelor standardelor, normelor si regulilor din domeniu.
Art. 5 - Autoritatea competenta pentru calificarile educationale, organizarea pregatirii profesionale continue, examinarea competentei profesionale, in conformitate cu standardele educationale emise de IFAC, este Camera Auditorilor Financiari din Romania, denumita in continuare Camera.


CAPITOLUL II: Aria de cuprindere a pregatirii profesionale continue
Art. 6 - Camera trebuie sa se asigure ca auditorii financiari participa anual la programe adecvate de formare profesionala continua pentru a-si mentine cunostintele teoretice, competentele si valorile profesionale la un nivel suficient de inalt.
Art. 7 - Camera cere tuturor membrilor sai sa isi dezvolte si sa isi mentina competenta profesionala relevanta pentru activitatea si responsabilitatile lor profesionale. Responsabilitatea pentru dezvoltarea si mentinerea competentei ii revine fiecarui auditor financiar.
Art. 8 - Cerintele de pregatire profesionala continua se aplica tuturor auditorilor financiari, activi si nonactivi.


CAPITOLUL III: Accesul la Programul de pregatire profesionala continua
Art. 9 - Camera are obligatia sa promoveze programe de educatie permanenta pentru toti membrii sai, sub supravegherea Consiliului pentru Supravegherea Publica a Activitatii de Audit Statutar.
Art. 10 - Cerintele de pregatire profesionala continua se realizeaza prin Programul de pregatire profesionala continua, aprobat de catre Consiliul Camerei.
Art. 11 - Camera are obligatia sa faciliteze accesul membrilor sai la Programul de pregatire profesionala continua.


CAPITOLUL IV: Organizarea Programului de pregatire profesionala continua
Art. 12 - In cadrul Programului de pregatire profesionala continua, auditorii financiari trebuie sa efectueze anual 40 de ore de formare profesionala, dupa cum urmeaza:
a)20 de ore structurate;
b)20 de ore nestructurate.
Art. 13 - Formarea profesionala continua structurata include:
a)participarea la cursurile anuale obligatorii, organizate de catre Camera; programa analitica si modul de organizare a acestor cursuri si seminare se stabilesc de catre Camera;
b)participarea la cursurile profesionale organizate de organismele profesionale din domeniu, pe plan national sau international, cu care Camera are protocoale de colaborare. Echivalarea se face pe baza urmatoarelor acte: atestat/adeverinta de participare si tematica cursului respectiv.
Art. 14 - Formarea profesionala continua nestructurata include:
a)participarea sau sustinerea de cursuri in domeniu - se echivaleaza 10 ore/curs (dovedite prin adeverinta si anexarea tematicii);
b)participarea la seminare, congrese sau conferinte organizate de organismele profesionale din domeniu pe plan national ori international (organisme membre IFAC) - se echivaleaza cate 4 ore pentru fiecare manifestare de specialitate; echivalarea se face pe baza prezentei de la Camera, respectiv a adeverintei de la organismul membru IFAC sau a altui document care atesta participarea efectiva la eveniment, cum ar fi invitatia, programul manifestarii etc.;
c)participarea la studii postuniversitare, master sau doctorat in domeniu - se echivaleaza toate cele 20 de ore; echivalarea se face pe baza de adeverinta;
d)publicarea unei carti in domeniu - se echivaleaza 20 de ore;
e)elaborarea si publicarea de materiale de specialitate (documentul sa aiba minimum 3 pagini) - se echivaleaza 4 ore/material.
Art. 15 - Se poate echivala pregatirea profesionala organizata de Camera cu pregatirea profesionala organizata de un alt organism profesional din domeniu, numai in baza unui protocol incheiat intre Camera si respectivul organism profesional.


CAPITOLUL V: Monitorizarea Programului de pregatire profesionala continua
Art. 16 - Departamentul de admitere, pregatire continua si stagiari din cadrul Camerei monitorizeaza daca auditorii financiari indeplinesc cerintele impuse de formarea profesionala continua anuala.
Art. 17 - Auditorii financiari sunt responsabili sa isi pastreze o evidenta, precum si documentele referitoare la formarea profesionala prin care sa demonstreze ca si-au indeplinit obligatiile cerute de catre Camera.
Art. 18 - Anual se vor depune la sediul Camerei, pana la data de 31 decembrie a fiecarui an, urmatoarele documente, care atesta indeplinirea cerintelor de pregatire profesionala continua:
a)fisa individuala de pregatire profesionala, conform formularului prevazut in anexa care face parte integranta din prezentele norme;
b)actele doveditoare ce se refera la formarea profesionala nestructurata.
Art. 19 - Departamentul de admitere, pregatire continua si stagiari din cadrul Camerei are obligatia de a pastra propria evidenta privind respectarea cerintelor de formare profesionala continua de catre fiecare auditor financiar. Termenul de pastrare este de 5 ani.


CAPITOLUL VI: Dispozitii finale si sanctiuni
Art. 20 - Viza anuala pentru exercitarea profesiei se acorda numai auditorilor financiari care fac dovada indeplinirii cerintelor art. 12 si 15.
Art. 21 - Nerespectarea prevederilor prezentelor norme se sanctioneaza conform dispozitiilor Regulamentului de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din Romania, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 983/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si conform prevederilor legale in vigoare.
Art. 22 - Prezentele norme se aplica incepand cu data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
-****-


ANEXA: FISA INDIVIDUALA DE PREGATIRE PROFESIONALA
Subsemnatul(a), ....................., posesor al carnetului nr. ........, emis de catre Camera Auditorilor Financiari din Romania, denumita in continuare Camera, declar pe propria raspundere ca am indeplinit cerintele de pregatire profesionala continua pentru anul .........., astfel:
I.Pregatire profesionala continua structurata (20 de ore):
|_| participarea la cursurile anuale obligatorii, organizate de catre Camera in perioada ..............., prin societatea ...................;
|_| participarea la cursurile profesionale organizate de ................, cu care Camera are incheiat protocol de colaborare. Anexez atestatul/adeverinta de participare si tematica cursului respectiv.
II.Pregatire profesionala continua nestructurata (20 de ore):
|_| participarea sau sustinerea de cursuri in domeniu - se echivaleaza 10 ore/curs. Anexez atestatul/adeverinta de participare si tematica cursului respectiv;
|_| participarea la seminare, congrese sau conferinte organizate de organismele profesionale din domeniu pe plan national sau international (organisme membre IFAC) - se echivaleaza cate 4 ore pentru fiecare manifestare de specialitate. Anexez atestatul sau .................... (alt document care atesta participarea efectiva la eveniment, cum ar fi invitatie, program etc.);
|_| participarea la studii postuniversitare, master sau doctorat in domeniu - se echivaleaza toate cele 20 de ore. Anexez adeverinta de participare;
|_| publicarea unei carti in domeniu [numele cartii ................, autor(i) .............., editura ............, an de aparitie ......, ISBN .........] - se echivaleaza 20 de ore;
|_| elaborarea si publicarea de materiale de specialitate (documentul sa aiba minimum 3 pagini) - se echivaleaza 4 ore/material de minimum 3 pagini. Anexez o lista cu materialele publicate si publicatia in care au aparut.
Data
......................
Semnatura
........................................
Acest formular se va completa anual si se va depune pana la data de 31 decembrie a fiecarui an.
Publicat in Monitorul Oficial cu numarul 688 din data de 13 octombrie 2010
 

Categorii: formulare | contracte | fiscalitate
Cuvinte cheie: pregatire auditori financiari | cafr | pregatire profesionala continua

 

 
 
.

  Ultimele discutii in forum 

MARILENA
18 May - 09:26
Olimpia
4 Dec - 16:11
Belei Mihaela
21 Nov - 10:45
viorel55
26 Nov - 12:31

viorel55
19 Nov - 20:13

viorel55
21 Oct - 11:44
viorel55
13 Oct - 09:41
ungur diana
25 Oct - 15:22

..


        Top

 


Google analytics