.

 

22 Februarie 2009

contabilitateafirmei.ro

CECCAR: Determinarea onorariilor expertilor contabili, contabililor autorizati, societatilor de profil

(Hotarare 09/144 din 12/01/2009)

Manual politici și proceduri contabile - personalizat, editabil

Versiune nouă - actualizat Ianuarie 2019

7 domenii de activitate + versiune simplificată

Plasează o comandă ...

Regulament din 12/01/2009 privind stabilirea criteriilor si modalitatilor pentru determinarea onorariilor, indemnizatiilor si compensatiilor cuvenite expertilor contabili si contabililor autorizati, precum si societatilor de profil, membri ai Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania - (M Of. nr. 87 din 13/02/2009)

 

CECCAR a determinat tarifele minime pentru urmatoarele tipuri de activitati:

A. Lucrari contabile
B. Provizioane si alte estimari contabile
C. Expertize, evaluari si opinii
D. Activitatile de cenzor
E. Misiuni de administrare si arbitraje
F. Operatiuni corporative
G. Consultanta economico-financiara
H. Administrarea si lichidarea de intreprinderi

CAPITOLUL I - Norme generale

Art. 1. - (1) Prezentul regulament stabileste criteriile si modalitatile pentru determinarea si plata onorariilor, indemnizatiilor si compensatiilor cuvenite expertilor contabili si contabililor autorizati, precum si societatilor de profil, membri ai Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, denumit in continuare Corpul, inscrisi in Tabloul Corpului, aprobat prin Hotararea Consiliului superior al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania nr. 08/117/2008, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, in baza art. 21 din Ordonanta Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati, republicata.
(2) Expertul contabil, contabilul autorizat si societatea de profil - membri ai Corpului - sunt denumiti in continuare profesionisti contabili.
(3) Tarifele si elementele care stau la baza onorariilor, indemnizatiilor si compensatiilor cuvenite expertilor contabili si contabililor autorizati, precum si societatilor de profil, membri ai Corpului, prevazute in prezentul regulament sunt stabilite in moneda nationala.
(4) Pornind de la necesitatea satisfacerii unor criterii si conditii minime de calitate a serviciilor prestate, tarifele sunt minime.
(5) Profesionistii contabili au obligatia sa fundamenteze onorariile solicitate prin cantitatea si calitatea serviciilor si prin pregatirea, experienta, aptitudinile si abilitatile membrilor echipei.
Art. 2. - (1) Pentru activitatea desfasurata in beneficiul unui client, profesionistului contabil i se cuvin compensatii pentru:
a) restituirea cheltuielilor de calatorie si sejur;
b) indemnizatii;
c) onorarii.
(2) Compensatiile pentru restituirea cheltuielilor si pentru indemnizatii sunt cumulabile, in fiecare caz, daca nu se prevede altfel prin prezentul regulament.
Art. 3. - (1) Compensatiile pentru restituirea cheltuielilor si pentru indemnizatii sunt determinate in sume fixe.
(2) Pentru determinarea onorariilor prevazute in prezentul regulament, intre un minimum si un maximum, trebuie sa se faca referire la natura, caracteristicile, durata, timpul si cifra de afaceri sau valoarea activitatii si, in plus, trebuie sa se tina seama de rezultatul economic urmarit, precum si de avantajele, chiar si nepatrimoniale, create pentru client.
Art. 4. - (1) Cifra de afaceri luata ca baza pentru determinarea onorariilor se stabileste potrivit celor prevazute in prezentul regulament. Acolo unde cifra de afaceri nu este determinata sau nu poate fi determinata, se ia drept referinta valoarea maxima a beneficiilor si avantajelor create.
(2) Cand exista o disproportie evidenta intre prestatiile efectuate si onorariile stabilite pe baza cifrei de afaceri, onorariile datorate pot fi stabilite pe baza criteriilor si masurilor de echitate, tinand seama de marimea disproportiei, angajamentului profesional si de limitele maxime prevazute in art. 20, 25, 33, 34, 35 si 36, pe baza opiniei solicitate consiliului filialei Corpului din care face parte profesionistul contabil sau pe baza cererii documentate a clientului.
Art. 5. - Cand prezentul regulament nu prevede onorarii minime si maxime, pentru aplicarea concreta a criteriilor stabilite in art. 3, onorariile maxime sunt stabilite aplicandu-se o majorare de 50% la onorariile indicate.
Art. 6. - (1) Pentru activitatile de complexitate si dificultate exceptionale, la toate onorariile maxime poate fi aplicata o majorare de pana la 100%.
(2) Pentru prestatiile efectuate in conditii de urgenta, la onorariile maxime poate fi aplicata o majorare de pana la 50%.
(3) Majorarile prevazute in prezentul articol nu sunt cumulabile intre ele.
Art. 7. - (1) Profesionistul contabil care exercita profesia intr-o localitate cu mai putin de 200.000 de locuitori poate aplica la onorariile minime o reducere de maximum 15%.
(2) Profesionistul contabil care este inscris in Tabloul Corpului de mai putin de 3 ani poate aplica la onorariile minime o reducere de maximum 30%.
Art. 8. - (1) Facturarea prestatiilor efectuate are loc, de regula, in momentul incheierii activitatii. Atunci cand misiunea este de durata mai mare, se pot prezenta clientului facturi la sfarsitul fiecarei luni sau al fiecarui trimestru.
(2) Orice factura, daca nu este contestata, trebuie achitata integral in termen de 30 de zile de la primire; partii neplatite i se pot aplica penalizari la nivelul legal, putand fi aplicata procedura de recuperare a prejudiciului pe cale amiabila sau juridica.
Art. 9. - Cand activitatea este executata de mai multi profesionisti contabili individuali, indiferent de existenta unei cereri exprese in acest sens din partea clientului, se restituie cheltuielile si indemnizatiile fiecarui membru al echipei, iar onorariile sunt cele prevazute in prezentul regulament pentru un profesionist contabil individual.
Art. 10. - Cand misiunea inceputa nu poate fi dusa la indeplinire din diferite motive, profesionistul contabil are dreptul la compensatii corespunzatoare prestatiilor efectuate pana la momentul incetarii activitatii.
Art. 11. - (1) Cand onorariile nu pot fi stabilite conform unei anumite dispozitii din prezentul regulament, se tine seama de dispozitiile acestuia si de aplicarea altor tarife profesionale care reglementeaza cazuri similare sau materii identice. Aplicarea prin analogie a dispozitiilor altor tarife profesionale este limitata la prestatiile prevazute sau permise de Corp, dar pentru care prezentul regulament nu prevede onorarii specifice, stabilite analitic.
(2) Prevederile prezentului regulament nu pot fi aplicate de persoanele care nu sunt membre ale Corpului.

CAPITOLUL II - Restituirea cheltuielilor

Art. 12. - (1) Profesionistul contabil care pentru indeplinirea misiunii sale se deplaseaza in afara cabinetului sau va primi o compensatie pentru restituirea cheltuielilor de calatorie si sejur.
(2) Cheltuielile de calatorie se stabilesc pe baza costului biletului de clasa I pentru mijloc de transport public sau clasa economic, pentru transport aerian, sau a costului pe kilometru estimat pentru mijlocul de transport auto privat utilizat.
(3) Cheltuielile de sejur (cazare si masa) sunt stabilite pe baza tarifului unui hotel de 3 stele; in plus, se va acorda o majorare de maximum 30% la costurile de baza, pentru restituirea unor cheltuieli accesorii.
CAPITOLUL III - Indemnizatii

Art. 13. - Profesionistului contabil i se cuvin urmatoarele indemnizatii:
a) pentru absenta din cabinet in interesul clientului:
1. pentru expert contabil si contabil autorizat: 17,50 lei /ora sau fractiune de ora;
2. pentru colaboratori: 6 lei/ora sau fractiune de ora;
b) pentru formarea de dosare si efectuarea de inregistrari: 176 lei;
c) pentru punerea la dispozitie a documentelor elaborate: 0,85 lei pentru fiecare pagina, la cererea clientului, de copii format A4.

CAPITOLUL IV - Onorarii
I. PRINCIPII GENERALE

Art. 14. - Onorariile cuvenite profesionistului contabil, prevazute in prezentul regulament, se impart in:
a) onorarii specifice, stabilite numai in functie de executarea misiunii;
b) onorarii graduale, stabilite prin referire, numai la prestatiile efectuate pentru indeplinirea misiunii.
Art. 15. - Onorariile graduale prevazute la art. 20 sunt cumulabile cu onorariile specifice stabilite prin prezentul regulament, in afara de cazul in care cumulul este exclus in mod expres prin prezentul regulament.
Art. 16. - (1) Se pot folosi onorarii convenite in prealabil cu clientul, ca o alternativa la onorariile specifice si graduale prevazute la art. 14, daca aceasta nu este exclusa in mod expres prin prezentul regulament. La stabilirea onorariilor convenite in prealabil se va tine intotdeauna seama de criteriile prevazute la art. 3 si de limitele minime stabilite la art. 7.
(2) Onorariile convenite in prealabil nu sunt cumulabile cu indemnizatiile prevazute la art. 13.
Art. 17. - Toate onorariile prevazute in prezentul regulament pot fi majorate, in interiorul unor limite, incepand de la 10% pana la maximum 50%, atunci cand prestatiile se realizeaza printr-o societate de profil, membra a Corpului.
Art. 18. - Modalitatile de determinare a onorariilor sunt:
1. onorarii in suma fixa, intre un minimim si un maximum, fara referire la vreun parametru constand in valori sau alta entitate cifrica;
2. onorarii orare, stabilite pe baza orelor sau fractiunilor de ore folosite pentru indeplinirea misiunii, pe nivel de pregatire a profesionistului contabil si a colaboratorilor (salariatilor) acestuia.

II. ONORARII GRADUALE

Art. 19. - Onorariile graduale, pentru prestatiile de asistenta si reprezentare fiscala, din cauza caracteristicilor lor, sunt stabilite prin coroborare cu onorariile specifice prevazute la art. 33, 34, 35 si 36.
Art. 20. - Pentru prestatii specifice efectuate pentru indeplinirea misiunii, care nu tin de asistenta si reprezentare fiscala, profesionistul contabil va utiliza onorariile graduale din tariful profesional cuprins in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentul regulament.

III. ONORARII SPECIFICE

A. Lucrari contabile
Art. 21. - Onorariile pentru inspectii, verificari administrative, punerea in ordine a contabilitatii, verificari si certificari ale informatiilor financiare, altele decat auditul statutar, se stabilesc pe baza timpului utilizat, putand fi folosite modalitatile prevazute la art. 18.
Art. 22. - (1) Pentru organizarea si tinerea contabilitatii se cuvin onorarii stabilite in functie de timpul utilizat, tinandu-se seama de dificultatile, complexitatea si importanta misiunii.
(2) Pentru misiuni de tinere a contabilitatii se pot folosi urmatoarele onorarii:
a) pana la 500 de inregistrari contabile: intre 1.388 lei si 2.135 lei;
b) la peste 500 de inregistrari contabile se aplica o majorare cuprinsa intre 35 lei si 62 lei pentru fiecare 100 de inregistrari;
c) o compensatie stabilita in procente aplicate la volumul de afaceri realizat in perioada respectiva, calculat dupa cum urmeaza, pe baza anuala:
1. pana la 53.000 lei: intre 1,5 si 2,5 %;
2. intre 53.000 lei si 105.000 lei: 1.319 lei plus 0,75-1,50% pentru ce depaseste 53.000 lei;
3. intre 105.000 lei si 211.000 lei: 2.111 lei plus 0,25-0,75% pentru ce depaseste 105.000 lei;
4. intre 211.000 lei si 880.000 lei: 2.815 lei plus 0,075-0,25% pentru ce depaseste 211.000 lei;
5. peste 880.000 lei: 4.486 lei plus 0,05% pentru ce depaseste 880.000 lei;
d) pentru completarea, la cererea clientului, a unor situatii contabile periodice importante se cuvin onorarii stabilite in intervalul 35 lei si 105 lei pentru fiecare situatie contabila.


(3) Prin inregistrare, in sensul celor prezentate la alin. (2) lit. b), se intelege orice inregistrare care comporta maximum 4 debitari si/sau creditari in registrul-jurnal.

Art. 23. - (1) Onorariile pentru intocmirea situatiei conturilor si elaborarea situatiilor financiare se stabilesc in functie de valoarea bruta totala a conturilor din balanta, mai putin conturile de regularizare, astfel:
a) pana la 44.000 lei: 0,5%;
b) intre 44.000 lei si 88.000 lei: 220 lei plus 0,250% pentru ceea ce depaseste 44.000 lei;
c) intre 88.000 lei si 176.000 lei: 317 lei plus 0,125% pentru ceea ce depaseste 88.000 lei;
d) intre 176.000 lei si 440.000 lei: 440 lei plus 0,075% pentru ceea ce depaseste 176.000 lei;
e) intre 440.000 lei si 880.000 lei: 598 lei plus 0,040% pentru ceea ce depaseste 440.000 lei;
f) intre 880.000 lei si 1.759.000 lei: 792 lei plus 0,025% pentru ceea ce depaseste 880.000 lei;
g) intre 1.759.000 lei si 4.398.000 lei: 1.012 lei plus 0,0125% pentru ceea ce depaseste 1.759.000 lei;
h) intre 4.398.000 lei si 8.796.000 lei: 1.337 lei plus 0,006% pentru ceea ce depaseste 4.398.000 lei;
i) peste 8.796.000 lei: 1.601 lei plus 0,005% pentru ceea ce depaseste 8.796.000 lei.
(2) La onorariile de mai sus se aplica o reducere cuprinsa intre 20% si 50% daca intreprinderea sau entitatea respectiva nu a avut activitate in perioada pentru care se intocmeste situatia financiara sau activitatea se refera la consultanta financiar-contabila.
(3) La onorariile de mai sus se aplica, de asemenea, o reducere intre 20% si 50%, daca intocmirea bilantului intra in alte prestatii, mai ample, prevazute in prezentul regulament.


B. Provizioane si alte estimari contabile
Art. 24. - Pentru expertiza sau consultanta tehnica in materie de provizioane se pot folosi onorariile procentuale calculate pe transe, la totalul sumei verificate sau constatate, respectiv:
a) pana la 18.000 lei: 5%;
b) intre 18.000 lei si 88.000 lei: 880 lei plus 2% pentru ceea ce depaseste 18.000 lei;
c) intre 88.000 lei si 176.000 lei: 2.287 lei plus 1% pentru ceea ce depaseste 88.000 lei;
d) intre 176.000 lei si 1.759.000 lei: 3.167 lei plus 0,05% pentru ceea ce depaseste 176.000 lei;
e) peste 1.759.000 lei: 3.959 lei plus 0,01% pentru ceea ce depaseste 1.759.000 lei.


C. Expertize, evaluari si opinii


Art. 25. - Onorariile pentru expertize, pentru opinii motivate si pentru consultanta tehnica acordata unei parti, chiar si in

fata autoritatilor judiciare, administratiei financiare, entitati, arbitri si experti, pentru evaluari de intreprinderi, titluri, active, datorii si rezultate, bunuri materiale si imateriale si alte drepturi, se stabilesc dupa cum urmeaza:
a) Expertize, opinii motivate si consultanta:
1. pana la 18.000 lei: 6%;
2. intre 18.000 lei si 88.000 lei: 1.056 lei plus 4,0% pentru ceea ce depaseste 18.000 lei;
3. intre 88.000 lei si 176.000 lei: 3.871 lei plus 2,0% pentru ceea ce depaseste 88.000 lei;
4. intre 176.000 lei si 880.000 lei: 5.630 lei plus 1,0% pentru ceea ce depaseste 176.000 lei;
5. peste 880.000 lei: 12.667 lei plus 0,5% pentru ceea ce depaseste 880.000 lei;
6. onorariul minim este de 352 lei.
b) Evaluarea bunurilor si drepturilor:
1. pana la 88.000 lei: 1%;
2. intre 88.000 lei si 352.000 lei: 880 lei + 0,50% pentru ceea ce depaseste 88.000 lei;
3. intre 352.000 lei si 880.000 lei: 1.319 lei + 0,25% pentru ceea ce depaseste 352.000 lei;
4. intre 880.000 lei si 3.519.000 lei: 2.639 lei + 0,10% pentru ceea ce depaseste 880.000 lei;
5. peste 3.519.000 lei: 5.278 lei + 0,05% pentru ceea ce depaseste 3.519.000 lei;
6. onorariul minim este de 528 lei.
c) Evaluari de intreprinderi, sectii si patrimonii:
La valoarea totala a activelor si pasivelor (mai putin conturile de regularizare) se aplica:
1. pana la 18.000 lei: 4%;
2. intre 18.000 lei si 88.000 lei: 704 lei + 2,0% pentru ceea ce depaseste 18.000 lei;
3. intre 88.000 lei si 176.000 lei: 2.111 lei + 1,5% pentru ceea ce depaseste 88.000 lei;
4. intre 176.000 lei si 880.000 lei: 3.431 lei +1,0% pentru ceea ce depaseste 176.000 lei;
5. intre 880.000 lei si 1.759.000 lei: 10.468 lei + 0,5% pentru ceea ce depaseste 880.000 lei;
6. peste 1.759.000 lei: 14.867 lei + 0,2% pentru ceea ce depaseste 1.759.000 lei;
7. onorariul minim este de 704 lei.
Art. 26. - (1) In functie de complexitatea si de dificultatile in asigurarea unor informatii financiare fiabile, la onorariile prevazute la art. 25 se aplica o majorare cuprinsa intre 20% si 50%.
(2) Pentru evaluarea actiunilor si a participatiilor necotate se aplica onorariile prevazute la art. 25 lit. c).
(3) La onorariile prevazute la art. 25 se aplica o reducere cuprinsa intre 30% si 50% daca prestatiile efectuate se incadreaza in alte prestatii contractate global, care sunt prevazute in alte articole ale prezentului regulament.


D. Activitatile de cenzor


Art. 27. - (1) Expertul contabil si societatea de profil, membri ai Corpului, care exercita mandatul de cenzor conform legii primesc indemnizatiile sau onorariile stabilite de adunarile generale ale societatilor respective.
(2) Expertul contabil si societatea de profil, membri ai Corpului, in afara compensatiilor pentru recuperarea cheltuielilor prevazute la art. 12, vor primi onorarii pentru:
a) efectuarea verificarilor trimestriale;
b) verificari si certificari ale informatiilor financiare;
c) participarea la fiecare reuniune a consiliului de administratie sau a adunarii generale;
d) indeplinirea de misiuni speciale si misiuni conexe cerute de actionari, asociati, administratori sau prevazute prin normele legale.
(3) Onorariile prevazute la alin. (2) lit. a) se stabilesc pe baza balantei anuale a exercitiului precedent si sunt valabile pentru o misiune cu o durata de 4 trimestre si 4 ore pentru fiecare trimestru, dupa cum urmeaza:
a) pana la 88.000 lei: intre 176 lei si 211 lei;
b) intre 88.000 lei si 880.000 lei: de la 211 lei pana la 422 lei;
c) intre 880.000 lei si 8.796.000 lei: de la 422 lei pana la 845 lei;
d) peste 8.796.000 lei: de la 845 lei pana la 1.407 lei;
e) in cazul unei permanente mai mari sau mai mici in cursul misiunii, din diferite motive, onorariul este majorat sau diminuat corespunzator.
(4) Onorariile prevazute la alin. (2) lit. b) se stabilesc in functie de valoarea totala a patrimoniului net (fara rezultatul exercitiului) rezultat din balanta, dupa cum urmeaza:
a) pana la 35.000 lei: de la 176 lei pana la 264 lei;
b) intre 35.000 lei si 176.000 lei: de la 264 lei pana la 440 lei;
c) intre 176.000 lei si 880.000 lei: de la 440 lei pana la 704 lei;
d) intre 880.000 lei si 3.519.000 lei: de la 704 lei pana la 1.056 lei;
e) peste 3.519.000 lei: 1.056 lei plus cate 176 lei pentru fiecare 1.708.000 lei sau fractiuni de 1.708.000 lei;
f) onorariile se reduc cu 50% daca societatea se afla in situatia de lichidare sau nu mai desfasoara activitate.
(5) Onorariile prevazute la alin. (2) lit. c) se stabilesc pe ora, in functie de capitalul social al societatii, avandu-se in vedere o durata minima de 4 ore, dupa cum urmeaza:
a) pana la 9.000 lei: intre 5 lei si 11 lei;
b) intre 9.000 lei si 18.000 lei: de la 11 lei pana la 14 lei;
c) intre 18.000 lei si 53.000 lei: de la 14 lei pana la 18 lei;
d) intre 53.000 lei si 105.000 lei: de la 18 lei pana la 21 lei;
e) peste 105.000 lei: de la 21 lei pana la 35 lei.
(6) Onorariile prevazute la alin. (2) lit. d) se stabilesc pe baza onorariilor graduale prevazute de art. 20.
(7) Cand misiunile de mai sus sunt realizate pentru entitati publice, cenzorul are dreptul la onorariile prevazute la alin. (2) lit. a)-c), calculate astfel:
a) in functie de veniturile entitatilor;
b) in functie de fondul de finantare si de activul net;
c) in functie de fondul de finantare si de capitalul social;
d) cand misiunea comporta dificultati deosebite, onorariile pot fi majorate cu 100%.


E. Misiuni de administrare si arbitraje


Art. 28. - (1) Cand profesionistul contabil este investit printr-o hotarare judecatoreasca sa indeplineasca diferite misiuni, altele decat cele constand in efectuarea unei expertize contabile sau de lichidator, onorariile se stabilesc prin referire la valoarea cererilor partilor, la valoarea bunurilor, patrimoniilor sau afacerilor la care se refera cauza, la complexitatea lucrarilor de executat.
(2) Tinand seama de multitudinea de factori ce trebuie avuti in vedere la calcularea onorariilor, acestea trebuie sa fie convenite in prealabil cu partile aflate in divergenta; in absenta unui acord, onorariile vor fi stabilite prin aplicarea la valoarea cererilor, bunurilor, patrimoniilor si afacerilor a urmatoarelor cote:
a) pana la 1.700 lei: 6,0%;
b) intre 1.700 lei si 9.000 lei: 4,0%;
c) intre 9.000 lei si 35.000 lei: 2,0%;
d) intre 35.000 lei si 88.000 lei: 1,5%;
e) intre 88.000 lei si 352.000 lei: 0,5%;
f) peste 352.000 lei: 0,1%.


F. Operatiuni corporative


Art. 29. - Constituiri de societati si majorari de capitaluri

(1) Onorariile se stabilesc prin referire la valoarea totala a bunurilor si drepturilor aduse de asociati sau care vor fi aduse conform programului convenit, sub orice forma, cu titlu de capital sau de finantare, astfel:
a) pana la 35.000 lei: de la 2 % pana la 4%;
b) intre 35.000 lei si 176.000 lei: 1.407 lei + de la 1,0% pana la 2,0% pentru ceea ce depaseste 35.000 lei;
c) intre 176.000 lei si 880.000 lei: 4.223 lei + de la 0,5% pana la 1,0% pentru ceea ce depaseste 176.000 lei;
d) intre 880.000 lei si 3.519.000 lei: 11.260 lei + 0,25% pentru ceea ce depaseste 880.000 lei;
e) peste 3.519.000 lei: 17.594 lei + 0,1% pentru ceea ce depaseste 3.519.000 lei.
(2) Onorariul minim este de 880 lei.
Art. 30. - Transformarea, fuziunea, dizolvarea si concentrarea de societati
(1) Pentru prestatiile necesare pentru transformarea societatilor dintr-un tip in altul se datoreaza onorariile prevazute la art. 23, cu o majorare de la 20% pana la 50%, in functie de complexitatea lucrarilor respective.
(2) Pentru prestatiile aferente fuziunii si divizarii sau pentru concentrari de intreprinderi ori parti de intreprinderi, onorariile se stabilesc in raport cu valoarea bruta a bilanturilor intreprinderilor sau partilor de intreprinderi, dupa cum urmeaza:
a) pana la 176.000 lei: de la 0,500 % pana la 3,00 %;
b) intre 176.000 lei si 880.000 lei: de la 0,250% pana la 1,50%;
c) intre 880.000 lei si 3.519.000 lei: de la 0,125% pana la 0,75%;
d) peste 3.519.000 lei: de la 0,050% pana la 0,30%.
Art. 31. - Asistenta generala si continua
(1) Pentru asistenta generala si continua si pentru consultanta de afaceri continua si generala, profesionistului contabil i se vor plati onorarii care trebuie sa fie convenite in prealabil cu clientul, tinandu-se seama de complexitatea prestatiilor inerente, de durata si de continutul acestora, precum si de natura si importanta societatii.
(2) Aceste onorarii nu pot fi insa mai mici decat cele prevazute la anexa care face parte integranta din prezentul regulament.


G. Consultanta economico-financiara


Art. 32. - Pentru studii referitoare la raportul dintre capitalul propriu si cel imprumutat (efectul de levier), studii referitoare la alegerea diferitelor forme tehnice de finantare (imprumuturi, leasing, factoring etc.), pentru consultanta financiara privind intreprinderi in dificultate si pentru studii privind plasarea de titluri pe piata, expertului contabil i se cuvin onorarii stabilite intre 0,5% si 2% din valoarea capitalurilor care fac obiectul prestatiilor.
Art. 33. - (1) Pentru diagnoze de intreprinderi (analize de bilanturi, fluxuri financiare etc.), pentru auditul fiscal, pentru programarea si controlul economico-financiar al intreprinderii (bilanturi previzionale, bilanturi functionale si bilanturi financiare) si orice alte prestatii de aceasta natura, profesionistului contabil i se cuvin onorarii stabilite intre 0,5% si 2% din cifra de afaceri, determinata potrivit art. 4, cu respectarea naturii si importantei intreprinderii, cu luarea in consideratie a criteriilor prezentate in art. 3.
(2) Sunt cumulabile onorariile pentru prestatiile suplimentare necesare, eventual pentru realizarea misiunii.


H. Administrarea si lichidarea de intreprinderi


Art. 34. - (1) Onorariile pentru administrarea de intreprinderi trebuie sa fie convenite in prealabil, cu respectarea criteriilor generale prevazute in articolele precedente.
(2) Pentru prestatiile efectuate in favoarea intreprinderii in perioada in care profesionistul are misiunea de a o administra, la onorariile prevazute in acest regulament se aplica o reducere intre 10% si 50%.
Art. 35. - Pentru lichidarea de intreprinderi, incluzand evaluarea intreprinderii, inventarierea bunurilor, elaborarea bilantului extraordinar, realizarea altor activitati, stingerea pasivelor si repartizarea corespunzatoare catre asociati, profesionistului contabil i se cuvin:
a) onorarii calculate pe baza activitatilor realizate:
1. pana la 18.000 lei: 5,0%;
2. intre 18.000 lei si 88.000 lei: 4,5%;
3. intre 88.000 lei si 176.000 lei: 3,0%;
4. intre 176.000 lei si 880.000 lei: 2,0%;
5. peste 880.000 lei: 1,0%;
b) o compensatie egala cu 0,75% din pasivele evaluate definitiv.
Art. 36. - Cand misiunea consta in asistenta acordata lichidatorului sau investitorului in faza de incetare a activitatii, la onorariile prevazute la art. 35 se aplica o reducere cuprinsa intre 30% si 50%.

Categorii: ceccar | contabilitate | fiscalitate
Cuvinte cheie: tarife contabilitate | tarife experti contabili | preturi contabilitate

 

 
 
.

  Ultimele discutii in forum 

RUSU IULIU DOREL
10 Nov - 17:27
Olimpia
4 Dec - 16:11
Claudia
13 Feb - 13:05
viorel55
26 Nov - 12:31

viorel55
19 Nov - 20:13

viorel55
21 Oct - 11:44
viorel55
13 Oct - 09:41
ungur diana
25 Oct - 15:22

..


        Top

 


Google analytics