.

 

22 Februarie 2009

contabilitateafirmei.ro

Inchiderea exercitiului financiar 2008 pentru societatile din domeniul asigurarilor

(Ordin 1 din 05/02/2009)

Manual politici și proceduri contabile - personalizat, editabil

Versiune nouă - actualizat Ianuarie 2019

7 domenii de activitate + versiune simplificată

Plasează o comandă ...

Norma din 05/02/2009 privind incheierea exercitiului financiar 2008 pentru societatile din domeniul asigurarilor (M. Of. nr. 91 din 16/02/2009)

 

1. Societatile comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare si de reasigurare, denumite in continuare asiguratori, precum si brokerii de asigurare, de asigurare-reasigurare si de reasigurare, denumiti in continuare brokeri de asigurare, au obligatia sa intocmeasca si sa depuna situatii financiare anuale la Comisia de Supraveghere a Asigurarilor si la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.
Situatiile financiare anuale vor fi intocmite in conformitate cu prevederile Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene specifice domeniului asigurarilor, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 3.129/2005, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.187 si 1.187 bis din 29 decembrie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare.
2. Asiguratorii vor intocmi si vor depune situatii financiare anuale individuale, avandu-se in vedere urmatoarele formate:
a) Bilant (cod 01);
b) Contul de profit si pierdere compus din:
- Contul tehnic al asigurarii generale (cod 02);
- Contul tehnic al asigurarii de viata (cod 03);
- Contul netehnic (cod 04);
c) Situatia modificarilor capitalului propriu, conform formatului prevazut la cap. V sectiunea 4 din reglementarile contabile mentionate la pct. 1;
d) Situatia fluxurilor de trezorerie, conform formatului prevazut la cap. V sectiunea 3 din reglementarile contabile mentionate la pct. 1;
e) Note explicative la situatiile financiare anuale, conform prevederilor cap. II sectiunea 8 pct. 269-307 din reglementarile contabile mentionate la pct. 1.
Situatiile financiare anuale vor fi insotite si de formularele:
f) Date informative (cod 05);
g) Situatia activelor imobilizate (cod 06).
Asiguratorii care administreaza fonduri de pensii facultative vor intocmi si vor prezenta si situatiile prevazute la cap. V, pct. 2 "Situatii prezentate de asiguratorii care administreaza fonduri de pensii facultative" din reglementarile contabile conforme cu directivele europene specifice domeniului asigurarilor, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 3.129/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel:
A. Situatia activelor, pasivelor si capitalurilor proprii;
B. Situatia veniturilor si cheltuielilor.
3. Brokerii de asigurare vor intocmi si vor depune situatii financiare individuale care cuprind urmatoarele formulare:
a) Bilant (cod 01);
b) Contul de profit si pierdere (cod 02);
c) Situatia modificarilor capitalului propriu, conform formatului prevazut la cap. VI sectiunea 4 din reglementarile contabile mentionate la pct. 1;
d) Situatia fluxurilor de trezorerie, conform formatului prevazut la cap. VI sectiunea 3 din reglementarile contabile mentionate la pct. 1;
e) Note explicative la situatiile financiare anuale, conform prevederilor cap. II sectiunea 8 pct. 269-307 din reglementarile contabile mentionate la pct. 1.
De asemenea, brokerii de asigurare vor intocmi si urmatoarele situatii:
f) Date informative (cod 03);
g) Situatia activelor imobilizate (cod 04).
4. Notele explicative cuprinse in sectiunea 8 din reglementarile contabile mentionate la pct. 1 nu sunt limitative, acestea urmand sa contina informatiile cerute de aceasta sectiune.
5. In "Situatia activelor imobilizate" (cod 06, respectiv cod 04), informatiile sunt inscrise la costul istoric sau la valoarea reevaluata a imobilizarilor, dupa caz. De asemenea, in cadrul aceleiasi situatii, la "Situatia provizioanelor pentru depreciere" se vor inscrie informatiile din contabilitate reprezentand ajustarile pentru depreciere sau pierdere de valoare aferente imobilizarilor.
6. Situatiile financiare anuale sunt semnate de persoanele in drept prevazute la art. 10 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cuprinzand si numele in clar al acestora.
Randul corespunzator calitatii persoanei care a intocmit situatiile financiare se completeaza astfel:
- directorul economic, contabilul-sef sau alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie, potrivit legii;
- persoane fizice sau juridice, cu care s-au incheiat contracte de prestari de servicii, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania.
7. Forma de proprietate se va inscrie conform nomenclatorului prevazut in anexa care face parte integranta din prezentele norme.


Asiguratorii si brokerii de asigurare vor completa codul privind activitatea desfasurata, potrivit Clasificarii activitatilor din economia nationala - CAEN, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 656/1997, cu actualizarile ulterioare.
8. Potrivit art. 30 din Legea nr. 82/1991, republicata, situatiile financiare anuale vor fi insotite de o declaratie scrisa a persoanelor prevazute la art. 10 alin. (1) din aceeasi lege, prin care isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale si confirma ca:
a) politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;
b) situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata;
c) persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.
De asemenea, potrivit art. 29 din Legea nr. 82/1991, republicata, situatiile financiare anuale vor fi insotite si de propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile.
9. Situatiile financiare anuale la 31 decembrie 2008 se intocmesc in lei. Aceasta unitate de masura se va trece pe fiecare formular in parte.
10. Potrivit prevederilor art. 20 alin. (3) lit. g) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare, si, respectiv, ale cap. II sectiunea 10 din reglementarile contabile conforme cu directivele europene specifice domeniului asigurarilor, situatiile financiare anuale ale asiguratorilor vor fi auditate de auditori statutari, persoane juridice autorizate, potrivit legii.
11. Verificarea situatiilor financiare ale brokerilor de asigurare care nu indeplinesc criteriile de marime prevazute la art. 4 alin. (1) din Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 3.129/2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene specifice domeniului asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare, se vor efectua astfel:
- de catre cenzori, pentru brokerii de asigurare care au in actul constitutiv obligatia numirii comisiei de cenzori;
- de catre un expert contabil (pentru brokerii de asigurare la care nu se aplica prevederile mai sus mentionate), conform prevederilor art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si contabililor autorizati, republicata.
Pentru intocmirea situatiilor financiare ale anului 2008, incadrarea in criteriile de marime prevazute la art. 4 alin. (1) din Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 3.129/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, se efectueaza la sfarsitul exercitiului financiar, pe baza indicatorilor determinati din situatiile financiare ale anului 2007 si a indicatorilor determinati pe baza datelor din contabilitate si a balantei de verificare incheiate la 31 decembrie 2008.
12. Situatiile financiare anuale se depun astfel:
- un exemplar la Comisia de Supraveghere a Asigurarilor,
- iar al doilea exemplar, vizat prin aplicarea stampilei Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.
12.1. Asiguratorii si brokerii de asigurare pot depune situatiile financiare anuale la registratura Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor si a unitatilor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice sau la oficiile postale, prin scrisori cu valoare declarata, potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 627/1995 privind imbunatatirea disciplinei depunerii bilanturilor contabile si a altor documente cu caracter financiar-contabil si fiscal, de catre agentii economici si alti contribuabili. De asemenea, la depunerea situatiilor financiare se vor avea in vedere si prevederile Hotararii Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, referitoare la implementarea Sistemului Electronic National, cu modificarile si completarile ulterioare.
12.2. Asiguratorii si brokerii de asigurare vor depune in termen de 120 de zile calendaristice de la incheierea exercitiului financiar la Comisia de Supraveghere a Asigurarilor situatiile financiare anuale listate, semnate si stampilate, impreuna cu o copie de pe codul unic de inregistrare/codul de inregistrare fiscala, raportul administratorului, declaratia scrisa a persoanelor raspunzatoare pentru organizarea si conducerea contabilitatii, raportul de audit statutar (pentru situatiile financiare pentru care auditarea este obligatorie) ori raportul cenzorilor sau al expertului contabil, dupa caz, o copie de pe procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor sau asociatilor, precum si o copie a balantei de verificare a conturilor sintetice si analitice. Asiguratorii care practica cele doua categorii de asigurari (asigurari de viata si asigurari generale) vor depune la Comisia de Supraveghere a Asigurarilor atat balantele analitice si sintetice aferente fiecarei categorii de asigurari, cat si cele centralizate.
Asiguratorii care administreaza fonduri de pensii facultative vor depune si balantele analitice specifice activitatii de administrare de fonduri de pensii facultative.
Asiguratorii si brokerii de asigurare/reasigurare vor depune la Comisia de Supraveghere a Asigurarilor situatiile financiare anuale, astfel:
- in format electronic, prin incarcarea datelor in aplicatia CSA-EWS;
- pe suport hartie, semnate si stampilate, conform legii, impreuna cu toate documentele prevazute mai sus.
Pentru asigurarea informatiilor destinate sistemului institutional al statului, un exemplar al situatiilor financiare anuale se depune la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice in termen de 150 de zile calendaristice de la incheierea exercitiului financiar (www.mfinante.ro).
12.3. Asiguratorii si brokerii de asigurare care nu au desfasurat activitate de la data infiintarii pana la sfarsitul exercitiului financiar nu intocmesc situatii financiare anuale, urmand sa depuna in termen de 60 de zile de la incheierea exercitiului financiar o declaratie pe propria raspundere la Comisia de Supraveghere a Asigurarilor si la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, care sa cuprinda toate datele de identificare a societatii:
- denumirea completa (conform certificatului de inmatriculare);
- adresa si numarul de telefon;
- numarul de inregistrare la Registrul comertului;
- codul unic de inregistrare/codul de inregistrare fiscala;
- capitalul social.
O declaratie similara vor depune si persoanele juridice care se afla in curs de lichidare, potrivit legii.
13. Brokerii de asigurare care intermediaza, in conformitate cu legislatia specifica in vigoare, si produse ale fondurilor de pensii facultative vor prezenta in notele explicative o situatie a comisioanelor obtinute din aceasta activitate.
14. Nedepunerea situatiilor financiare anuale sau, dupa caz, a declaratiilor la termenul prevazut in prezentele norme, prezentarea unor situatii financiare anuale care contin date eronate, necorelate sau daca nu este respectata unitatea de masura inscrisa la fiecare formular/rand se sanctioneaza conform prevederilor Legii nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Legii nr. 82/1991, republicata.
15. Intocmirea situatiilor financiare consolidate:
15.1. Entitatile care indeplinesc conditiile specificate in Reglementarile contabile conforme cu directivele europene privind situatiile financiare consolidate ale societatilor din domeniul asigurarilor, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 3.129/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, au obligatia de a intocmi si situatii financiare anuale consolidate si raport consolidat.
15.2. Situatiile financiare anuale consolidate, aprobate in mod corespunzator, si raportul consolidat al administratorilor, impreuna cu opinia exprimata de persoana responsabila cu auditarea situatiilor financiare anuale consolidate, se publica conform legislatiei in materie si se depun la Comisia de Supraveghere a Asigurarilor pana la data de 30 septembrie 2009.
15.3. Nedepunerea situatiilor financiare consolidate se sanctioneaza conform prevederilor Legii nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

Categorii: situatii financiare | contabilitate | formulare
Cuvinte cheie: societatile comerciale de asigurare | asiguratorii si brokerii de asigurare | verificarea situatiilor financiare

 

 
 
.

  Ultimele discutii in forum 

RUSU IULIU DOREL
10 Nov - 17:27
Olimpia
4 Dec - 16:11
Claudia
13 Feb - 13:05
viorel55
26 Nov - 12:31

viorel55
19 Nov - 20:13

viorel55
21 Oct - 11:44
viorel55
13 Oct - 09:41
ungur diana
25 Oct - 15:22

..


        Top

 


Google analytics