.

 

02 Noiembrie 2009

contabilitateafirmei.ro

Modificari ale normelor privind inventarierea patrimoniului

(M. Of. nr. 704 din 20/10/2009)

Manual politici și proceduri contabile - personalizat, editabil

Versiune nouă - actualizat Ianuarie 2019

7 domenii de activitate + versiune simplificată

Plasează o comandă ...

Norma din 09/10/2009 - Ordin nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii

 

Modificari privind inventarierea patrimoniului
Ordin nr 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii


Se aplica atat societatilor comerciale cat si persoanelor care obtin venituri din activitati independente chiar daca tin contabilitatea in simpla partida.

Administratorul trebuie sa emita proceduri proprii inventarierea (Pct. 5 norme)

Raspunzator pentru buna organizare a inventarieri este administratorul (Pct. 5 norme)

 

Cele mai importante modificari fac referire la:

 

- Inlocuirea sintagmei “elemente de activ si pasiv” cu “elemente de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii“

- Toate elementele de natura activelor trebuie sa fie date in raspundere gestionara sau in folosinta, dupa caz, salariatilor ori administratorilor entitatii.

- Entitatile care, potrivit legii contabilitatii, au stabilit exercitiul financiar diferit de anul calendaristic, organizeaza si efectueaza inventarierea anuala astfel incat rezultatele acesteia sa fie cuprinse in situatiile financiare intocmite pentru exercitiul financiar stabilit.

- La entitatile al caror numar de salariati este redus, unde inventarierea poate fi efectuata de catre o singura persoana, raspunderea pentru corectitudinea inventarieriii revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligatia gestionarii entitatii respective.

- Notiunea de “responsabil” este inlocuita cu cea de “presedinte”.

- Din comisia de inventariere nu pot face parte gestionarii depozitelor supuse inventarierii, contabilii care tin evidenta gestiunii respective si nici auditorii interni sau statutari.

- Prin proceduri interne, entitatile pot stabili ca la efectuarea operatiunilor de inventariere sa participe si contabilii care tin evidenta gestiunii respective, fara ca acestia sa faca parte din comisie.

- In conditiile in care entitatile nu au niciun salariat care sa poata efectua operatiunea de inventariere, aceasta se efectueaza de catre administratori.

Gestionarul raspunzator de gestiunea bunurilor semneaza in fata comisiei de inventariere o declaratie scrisa.

- Bunurile altor entitati aflate in entitate (inchiriere, leasing, concesiune, custodie, etc) se inscriu in liste de inventariere distincte care trebuie sa cuprinda numarul si data actului de predare primire. Aceste liste se vor transmite proprietarilor in termen de 15 zile de la intocmire, urmand ca proprietarii sa comunice nepotrivirile in termen de 5 zile de la primirea listelor (punct 19). Nu se poate considera ca neprimirea de la proprietar a confirmarii reprezinta confirmare tacita (pct. 19 alin. 3)
 

- Societatile de leasing trebuie sa solicite utilizatorilor furnizarea listelor de inventariere cu bunurile care fac obiectul contractelor de leasing, pentru a calcula si inregistra ajustari pentru deprecierea imobilizarilor sau a creantelor imobilizate.

- In cazul netrimiterii listelor de inventariere. societatea de leasing va putea constitui ajustari pentru deprecierea bunurilor respective, pe baza preturilor de piata disponibile la data inventarierii, tinand seama de caracteristicile bunului ce face obiectul leasingului (an de fabricatie, durata de viata).

- Pentru verificarea exactitatii informatiilor primite, societatile de leasing pot intreprinde verificari faptice la locatari, potrivit procedurilor proprii.

- Entitatile detinatoare ale bunurilor sunt obligate sa efectueze inventarierea si sa trimita spre confirmare listele de inventariere, dupa cum proprietarii acelor bunuri sunt obligati sa ceara confirmarea privind bunurile existente la terti. Neprimirea confirmarii privind bunurile existente la terti nu reprezinta confirmare tacita.
 

- La entitatile care au activitate de constructii-montaj, pe baza constatarii la fata locului, se includ in liste de inventariere distincte, pe categorii de lucrari si parti de elemente de constructii la care n-a fost executat intregul volum de lucrari prevazute in devize, respectiv lucrari executate (terminate), dar nereceptionate de catre beneficiar, denumirea obiectului si valoarea determinata potrivit stadiului de executie, potrivit valorii din documentatia existenta (devize), precum si in functie de volumul lucrarilor realizate la data inventarierii.
 

- Inventarierea titlurilor pe termen scurt si lung se efectueaza pe baza documentelor care atesta detinerea acestora (registrul actionarilor, documente care au stat la baza achizitiei sau primirii cu titlu gratuit) cu respectarea legislatiei in vigoare.

- Inscrierea in listele de inventariere a marcilor postale, a timbrelor fiscale, a tichetelor de calatorie, a tichetelor de masa, a tichetelor cadou, a tichetelor de cresa, a tichetelor de vacanta, a bonurilor cantitati fixe, a biletelor de spectacole, de intrare in muzee, expozitii si altele asemenea se face la valoarea lor nominala, cu exceptia timbrelor cu valoare filatelica. Pentru bunurile de aceasta natura, constatate fara utilitate (expirate, deteriorate), se intocmesc liste de inventariere distincte.

- Inventarierea timbrelor filatelice se efectueaza potrivit procedurii elaborate in acest scop de catre administratorii entitatilor care le au in evidenta.
 

- Listele de inventariere se semneaza pe fiecare fila de catre presedintele si membrii comisiei de inventariere, de catre gestionar, precum si de catre specialisti solicitati de catre presedintele comisiei de inventariere pentru participarea la identificarea bunurilor inventariate.
 

- In situatia in care elementele de natura activelor sunt inventariate prin metode de identificare electronica (de exemplu: cititor de cod de bare etc), datele fiind transmise direct in sistemul informatic financiar-contabil, listele de inventar sunt editate direct din sistemul informatic

- Se vor edita listele complete cu toate pozitiile inventariate sau in mod selectiv numai pentru acele pozitii, repere unde se constata diferente cantitative sau valorice (deprecieri).

- In cazul in care se editeaza liste de inventariere care cuprind numai pozitiile (reperele) la care se constata diferente cantitative sau valorice, listele complete de inventariere se pastreaza pe suport magnetic, pe durata legala de pastrare a documentelor.in astfel de situatii, evaluarea bunurilor in vederea stabilirii eventualelor ajustari se efectueaza prin analiza si evaluarea tuturor elementelor inventariate, nu numai a celor la care s-au constatat diferente cantitative.
 

- Inventarierile partiale si cele efectuate in cursul anului (cand entitatea efectueaza mai multe inventarieri) se efectueaza cu respectarea prezentelor norme, mai putin completarea "Registrului-inventar", care se efectueaza cu ocazia inventarierii anuale.

- Propunerile cuprinse in procesul-verbal al comisiei de inventariere se prezinta, in termen de 7 zile lucratoare (anterior 3 zile) de la data incheierii operatiunilor de inventariere, administratorului, ordonatorului de credite sau persoanei responsabile cu gestiunea entitatii.

- Lipseste termenul de 5 zile in care administratorul, ordonatorul de credite sau persoana responsabila cu gestiunea entitatii, cu avizul conducatorului compartimentului financiar-contabil si al conducatorului compartimentului juridic, decide asupra solutionarii propunerilor facute, cu respectarea dispozitiilor legale.

- Rezultatele inventarierii trebuie inregistrate in evidenta tehnico-operativa in termen de cel mult 7 zile lucratoare (anterior 3 zile) de la data aprobarii procesului-verbal de inventariere de catre administrator, ordonatorul de credite sau persoana responsabila cu gestiunea entitatii.
 

Categorii: contabilitate | fiscalitate | formulare
Cuvinte cheie: inventarierea patrimoniului | norme inventariere | proceduri, reguli, sarcini inventariere

 

 
 
.

  Ultimele discutii in forum 

RUSU IULIU DOREL
10 Nov - 17:27
Olimpia
4 Dec - 16:11
Claudia
13 Feb - 13:05
viorel55
26 Nov - 12:31

viorel55
19 Nov - 20:13

viorel55
21 Oct - 11:44
viorel55
13 Oct - 09:41
ungur diana
25 Oct - 15:22

..


        Top

 


Google analytics