.

 

26 August 2009

contabilitateafirmei.ro

Modificari privind declararea lunara a contributiilor la fondul de somaj

(M. Of. nr. 579 din 20/08/2009)

Manual politici și proceduri contabile - personalizat, editabil

Versiune nouă - actualizat Ianuarie 2019

7 domenii de activitate + versiune simplificată

Plasează o comandă ...

Ordin nr. 1454 din 05/08/2009 pentru modificarea si completarea Procedurii privind declararea lunara de catre angajatori a evidentei nominale a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj, aprobata prin Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr. 405/2004

 

 

Noul program pentru declaratiile de somaj poate fi luat de aici: http://download2.anofm.ro/


Art. I. - Procedura privind declararea lunara de catre angajatori a evidentei nominale a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj, aprobata prin Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr. 405/2004, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 765 din 20 august 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:


1. La articolul 2 se introduc doua noi alineate, alineatele (2) si (3), cu urmatorul cuprins:
"(2) In situatia contribuabililor nerezidenti, persoane juridice sau fizice care nu au un sediu, respectiv domiciliu/resedinta in Romania si care au salariati care sunt supusi legislatiei de asigurari sociale din Romania in conditiile reglementarilor comunitare cu privire la aplicarea regimurilor de securitate sociala salariatilor, lucratorilor independenti si membrilor familiilor acestora care se deplaseaza in interiorul Comunitatii Europene, Spatiului Economic European si Elvetia, denumiti in continuare contribuabili nerezidenti, declaratia lunara se depune/transmite, in conditiile prezentei proceduri, la Agentia Municipala pentru Ocuparea Fortei de Munca Bucuresti.


(3) Agentia Municipala pentru Ocuparea Fortei de Munca Bucuresti:
a) asigura preluarea si prelucrarea datelor cuprinse in declaratiile lunare prevazute la alin. (2);
b) asigura evidenta persoanelor care fac obiectul declaratiilor lunare prevazute la alin. (2);
c) pune la dispozitia agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene datele cuprinse in declaratiile prevazute la alin. (2), solicitate in vederea stabilirii drepturilor de care beneficiaza, potrivit prevederilor legale, persoanele asigurate care fac obiectul acestor declaratii lunare, respectiv, dupa caz, in vederea eliberarii documentelor prevazute de reglementarile comunitare cu privire la aplicarea regimurilor de securitate sociala salariatilor, lucratorilor independenti si membrilor familiilor acestora care se deplaseaza in interiorul Comunitatii Europene, Spatiului Economic European si Elvetia, in vederea certificarii perioadei de asigurare pentru prestatia de somaj."


2. La articolul 7, punctele 1 si 2 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"1. La rubrica ?CUI (Cod fiscal)? se completeaza numai cu partea numerica a codului unic de inregistrare/codului de inregistrare fiscala.
2. La rubrica ?Cod numeric personal? se completeaza cu codul unic de inregistrare atribuit prin certificatul de inregistrare angajatorilor persoane fizice/codul numeric personal al angajatorului (de exemplu, persoane fizice care angajeaza personal casnic conform legii)."


3. La articolul 7, punctul 3 se abroga.


4. La articolul 7, dupa punctul 12 se introduc patru noi puncte, punctele 13-16, cu urmatorul cuprins:
"13. Prevederile pct. 12 se aplica si in situatia salariatilor contribuabililor nerezidenti care sunt supusi legislatiei de asigurari sociale din Romania in conditiile reglementarilor comunitare cu privire la aplicarea regimurilor de securitate sociala salariatilor, lucratorilor independenti si membrilor familiilor acestora care se deplaseaza in interiorul Comunitatii Europene, Spatiului Economic European si Elvetia.
14. Rubrica ?Numar ore suspendate in luna pentru care se beneficiaza de scutire in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/2009 privind reglementarea unor masuri de protectie sociala, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 268/2009? (NOSST) se completeaza cu numarul de ore din programul de lucru in care raporturile de munca sunt suspendate in temeiul art. 52 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare, si pentru care salariatii si angajatorul acestora sunt scutiti de plata contributiilor la bugetul asigurarilor pentru somaj in temeiul art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 268/2009 (Se completeaza numai in situatia in care salariatii si angajatorul sunt scutiti de plata contributiilor sociale la bugetul asigurarilor pentru somaj in temeiul art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 268/2009; in caz contrar se completeaza cu zero.).
15. Rubrica ?Numar zile suspendare pentru care se beneficiaza de scutire in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/2009 privind reglementarea unor masuri de protectie sociala, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 268/2009? (NZSST) se completeaza cu numarul de zile lucratoare din luna in care raporturile de munca sunt suspendate in temeiul art. 52 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 53/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, si pentru care salariatii si angajatorul acestora sunt scutiti de plata contributiilor la bugetul asigurarilor pentru somaj in temeiul art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 268/2009 (Se completeaza numai in situatia in care salariatii si angajatorul sunt scutiti de plata contributiilor sociale la bugetul asigurarilor pentru somaj in temeiul art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 268/2009; in caz contrar se completeaza cu zero.).
16. Rubrica ?Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata utilizat la calculul IS? (SB) se va completa cu salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata utilizat la calculul indemnizatiei de somaj in conditiile art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 268/2009 (salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata in vigoare in perioada de suspendare a raporturilor de munca in temeiul art. 52 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 53/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru care salariatii si angajatorul acestora sunt scutiti de plata contributiilor sociale la bugetul asigurarilor pentru somaj in temeiul art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 268/2009, corespunzator numarului de ore din programul de lucru in care raporturile de munca sunt suspendate in temeiul aceluiasi articol si pentru care salariatii si angajatorul acestora sunt scutiti de plata contributiilor la bugetul asigurarilor pentru somaj in temeiul art. 2 din ordonanta de urgenta mentionata)."


5. La articolul 12 alineatul (2), dupa litera b) se introduc patru noi litere, literele c)-f), cu urmatorul cuprins:
"c) numarul de ore din programul de lucru in care raporturile de munca sunt suspendate in temeiul art. 52 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 53/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, si pentru care salariatii si angajatorul acestora sunt scutiti de plata contributiilor la bugetul asigurarilor pentru somaj in temeiul art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 268/2009, in luna (NOSST), poate fi cel mult egal cu numarul de ore din programul de lucru in care raporturile de munca sunt suspendate, conform legii, in luna (NOS);
d) in situatia raporturilor de munca cu durata normala a timpului de munca/lucru cu norma intreaga, unde timpul normal de lucru este de 8, 7 sau 6 ore, numarul de zile de suspendare pentru care se beneficiaza de scutire in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 268/2009 (NZSST), este egal cu raportul dintre numarul de ore din programul de lucru in care raporturile de munca sunt suspendate in temeiul art. 52 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 53/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, si pentru care salariatii si angajatorul acestora sunt scutiti de plata contributiilor la bugetul asigurarilor pentru somaj in temeiul art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 268/2009, in luna (NOSST), si numarul de ore reprezentand timpul normal de lucru, conform tipului de contract (8, 7 sau 6 ore). In luna martie 2009, numarul maxim de zile de suspendare pentru care se poate beneficia de scutire in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 268/2009, (NZSST) este 5;
e) in situatia raporturilor de munca cu timp partial de lucru, unde timpul normal de lucru este de 8, 7 sau 6 ore, numarul de zile de suspendare pentru care se beneficiaza de scutire in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 268/2009, (NZSST) este mai mare decat raportul dintre numarul de ore din programul de lucru in care raporturile de munca sunt suspendate in temeiul art. 52 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 53/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, si pentru care salariatii si angajatorul acestora sunt scutiti de plata contributiilor la bugetul asigurarilor pentru somaj in temeiul art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 268/2009, in luna (NOSST) si numarul de ore reprezentand timpul normal de lucru, conform tipului de contract (8, 7 sau 6 ore). In luna martie 2009, numarul maxim de zile de suspendare pentru care se poate beneficia de scutire in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 268/2009, (NZSST) este 5.
f) campurile ?Numar ore suspendate in luna pentru care se beneficiaza de scutire in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/2009 privind reglementarea unor masuri de protectie sociala, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 268/2009? (NOSST), ?Numar zile suspendare pentru care se beneficiaza de scutire in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/2009 privind reglementarea unor masuri de protectie sociala, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 268/2009? (NZSST) si ?Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata utilizat la calculul IS? (SB) se completeaza numai in situatia in care salariatii si angajatorul sunt scutiti de plata contributiilor sociale la bugetul asigurarilor pentru somaj in temeiul art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 268/2009; in caz contrar se completeaza cu zero."


6. La articolul 12 alineatul (3), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"a) campurile obligatorii sunt: LD, AD, DEN, CUI (CF/CNPA), TARA, LOC, JUD, CPOST, CAEN, BANCA, IBAN, TCID, CAD1, CAD2, TCAD, RP, RI, NA, NI, NTA, FS1, FS2, NUMEA, PREA, FUNCTA, SSRR, SUB80REC, SUB80RES, SC80144REC, SC80144RES, SUB85REC, SUB85RES, SC85144REC, SC85144RES, SUB58REC, SUB58RES, SUB116REC, SUB116RES, RED9394REC, RED9394RES, SUB17AREC, SUB17ARES, SUB17BREC, SUB17BRES, SUB172REC si SUB172RES. Angajatorii care au sediul in municipiul Bucuresti vor completa campul ?JUD? cu ?Bucuresti? si, in mod obligatoriu, campul ?SECT? cu numarul aferent sectorului (cu valori intre 1 si 6). Contribuabilii nerezidenti vor completa campul ?JUD? cu ?nerezident?. Campul ?TARA? se va completa cu abrevierea tarii de rezidenta a angajatorului/contribuabilului nerezident. Campurile SUB80REC, SUB80RES, SC80144REC, SC80144RES, SUB85REC, SUB85RES, SC85144REC, SC85144RES, SUB58REC, SUB58RES, SUB116REC, SUB116RES, RED9394REC, RED9394RES, SUB17AREC, SUB17ARES, SUB17BREC, SUB17BRES, SUB172REC si SUB172RES se completeaza cu zero in cazul in care nu exista sume recuperate prin deducere si/sau de restituit de catre agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti. Campurile FS1 si CAD1, respectiv, dupa caz, FS2 si CAD2 se completeaza cu zero in cazul in care nu exista sume care sa fie declarate potrivit art. 8 pct. 2 si 5, respectiv art. 8 pct. 3 si 6."7. La articolul 14, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
"(3) Prin derogare de la dispozitiile alin. (1) teza 1, pentru anul stabilit prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 268/2009, an in care se aplica scutirea de la plata contributiilor la bugetul asigurarilor pentru somaj in conditiile acestei ordonante de urgenta, numarul de zile cu norma intreaga lucrate in luna, folosite la stabilirea stagiului de cotizare, se calculeaza cu formula: [numarul de ore efectiv lucrate in luna (NOEL) + numarul de ore suspendate in luna pentru care se beneficiaza de scutire in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 268/2009 (NOSST)]/numarul de ore reprezentand timpul normal de lucru, conform tipului de contract (8, 7 sau 6 ore)."


8. Anexele nr. 1-3 se modifica si se inlocuiesc cu anexele nr. 1-3 la prezentul ordin.


Art. II. - (1) Dispozitiile prezentului ordin se aplica incepand cu declaratia lunara privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj corespunzatoare lunii in care prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


(2) Pentru declararea orelor din programul de lucru in care raporturile de munca ale salariatilor au fost suspendate in temeiul art. 52 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 53/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, si pentru care salariatii respectivi si angajatorul acestora au fost scutiti de plata contributiilor la bugetul asigurarilor pentru somaj in temeiul art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 268/2009, aferente perioadei care a trecut de la data intrarii in vigoare a ordonantei de urgenta, angajatorii care au beneficiat de dispozitiile acestei ordonante de urgenta au obligatia de a declara orele respective prin depunerea de declaratii rectificative, in termen de doua luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentului ordin.


(3) Nedepunerea de declaratii rectificative la solicitarea, in scris, a agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda in cuantumul si in conditiile prevazute la art. 114 alin. (1) lit. a) si alin. (2) din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, de catre organele de control masuri active ale Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca si ale structurilor sale teritoriale.


(4) Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
 

Categorii: personal - salarizare | formulare | declaratii fiscale
Cuvinte cheie: declaratii somaj | depunere declaratii somaj | program somaj

 

 
 
.

  Ultimele discutii in forum 

RUSU IULIU DOREL
10 Nov - 17:27
Olimpia
4 Dec - 16:11
statiarosiori
6 May - 14:26
viorel55
26 Nov - 12:31

viorel55
19 Nov - 20:13

viorel55
21 Oct - 11:44
viorel55
13 Oct - 09:41
ungur diana
25 Oct - 15:22

..


        Top

 


Google analytics