.

 

14 Ianuarie 2009

contabilitateafirmei.ro

Intocmirea si depunerea situatiilor financiare pentru institutiile publice

(Ordin nr. 3769 din 23 decembrie 2008)

Manual politici și proceduri contabile - personalizat, editabil

Versiune nouă - actualizat Ianuarie 2019

7 domenii de activitate + versiune simplificată

Plasează o comandă ...

Ordin nr. 3769 din 23/12/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2008 (M. Of. nr. 16 din 09/01/2009)

 

Autoritatile publice, ministerele si celelalte organe ale administratiei publice centrale si locale, institutiile publice autonome si institutiile publice subordonate au obligatia, potrivit Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, sa intocmeasca situatii financiare trimestriale si anuale. Situatiile financiare anuale se compun din: bilant, contul de rezultat patrimonial, situatia fluxurilor de trezorerie, situatia modificarilor in structura activelor nete/capitalurilor, conturile de executie bugetara si anexe la situatiile financiare, care includ: politici contabile si note explicative.

Situatiile financiare ale anului 2008 reprezinta documente oficiale de prezentare a situatiei patrimoniului aflat in administrarea statului si a unitatilor administrativ-teritoriale, precum si a executiei bugetului de venituri si cheltuieli la data de 31 decembrie 2008.

Situatiile financiare se intocmesc in moneda nationala, respectiv in lei, fara subdiviziuni ale leului. Pentru necesitati proprii de informare si la solicitarea unor organisme internationale se pot intocmi situatii financiare si intr-o alta moneda.

Situatiile financiare anuale se intocmesc pe modelele aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 616/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea, semnarea, depunerea, componenta si modul de completare a situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice in anul 2006, precum si modelele acestora, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 498 din 8 iunie 2006, si modelele aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 40/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind inchiderea conturilor contabile, intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2006, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 65 din 26 ianuarie 2007, adaptate structurii indicatorilor aprobati in Legea bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si altor reglementari in vigoare.

Formularele actualizate ce compun situatiile financiare la 31 decembrie 2008 sunt afisate pe site-ul Ministerului Economiei si Finantelor: www. mfinante.ro/legislatie/reglementari contabile.

La aceeasi adresa sunt afisate si corelatiile dintre formularele de situatii financiare.
In baza art. 56 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile ulterioare, pe baza situatiilor financiare anuale prezentate de ordonatorii principali de credite, a conturilor privind executia de casa a bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat si a bugetelor fondurilor speciale, prezentate de unitatile Trezoreriei Statului, si in urma verificarii si analizarii acestora, Ministerul Economiei si Finantelor elaboreaza Contul general anual de executie a bugetului de stat si, respectiv, Contul de executie a bugetului asigurarilor sociale de stat, pe care le prezinta Guvernului si care, dupa verificare de catre Curtea de Conturi a Romaniei, se aproba de Parlament.

Potrivit prevederilor art. 40 alin. (1) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, Ministerul Economiei si Finantelor intocmeste anual bilantul institutiilor publice.

Bilantul anual al institutiilor publice, in structura stabilita de Ministerul Economiei si Finantelor, se prezinta Guvernului odata cu Contul general anual de executie a bugetului de stat.

A. La intocmirea situatiilor financiare de la 31 decembrie 2008, institutiile publice vor avea in vedere prevederile prezentelor norme metodologice, precum si urmatoarele:

- Normele metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2008, aprobate prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 3.647/2008, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 877 din 24 decembrie 2008;
- Normele metodologice privind inchiderea conturilor contabile, intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2006, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 40/2007, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 65 din 26 ianuarie 2007;
- Normele metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2007, aprobate prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 116/2008, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 46 din 21 ianuarie 2008, cu exceptia prevederilor pct. 5 "Inregistrarea veniturilor incasate in contul unic", care se modifica avand in vedere prevederile pct. 4 din Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.799/2008 pentru modificarea si completarea Metodologiei de distribuire a sumelor platite de contribuabili in contul unic si de stingere a obligatiilor fiscale inregistrate de acestia, aprobata prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.314/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit caruia sumele existente in data de 31 decembrie 2008, in contul 55.02 "Disponibil al bugetelor asigurarilor sociale si fondurilor speciale, in curs de distribuire" raman inregistrate in acest cont.

Categorii: situatii financiare | codul fiscal | formulare
Cuvinte cheie: bilant 31.12.2008 | institutii publice | situatii financiare institutii publice

 

 
 
.

  Ultimele discutii in forum 

RUSU IULIU DOREL
10 Nov - 17:27
Olimpia
4 Dec - 16:11
Claudia
13 Feb - 13:05
viorel55
26 Nov - 12:31

viorel55
19 Nov - 20:13

viorel55
21 Oct - 11:44
viorel55
13 Oct - 09:41
ungur diana
25 Oct - 15:22

..


        Top

 


Google analytics