.

 

07 Ianuarie 2009

contabilitateafirmei.ro

Modificari pentru declaratia de impozit pe profit si pentru alte formulare

(Ordin nr. 1809 din 24/12/2008)

Manual politici și proceduri contabile - personalizat, editabil

Versiune nouă - actualizat Ianuarie 2019

7 domenii de activitate + versiune simplificată

Plasează o comandă ...

Ordin nr. 1809 din 24/12/2008 pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 101/2008 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa (M. Of. nr. 894 din 30/12/2008)

 

Art. I. - Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 101/2008 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 70 din 30 ianuarie 2008, cu completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Anexa nr. 2 "Declaratie privind impozitul pe profit" se inlocuieste cu anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
2. Anexa nr. 6 "Decont privind accizele" se modifica dupa cum urmeaza:
- la sectiunea B "Date privind accizele" se elimina din denumirea produsului accizabil prevazut la pct. II.3 sintagma "inclusiv amestecuri cu cafea solubila".
3. Anexa nr. 8 "Instructiuni de completare a formularului 100 Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat, cod 14.13.01.99/bs" se modifica dupa cum urmeaza:
a) textul prevazut la punctul I "Depunerea declaratiei" subpunctul 1.1 litera g) se inlocuieste cu urmatorul text: "impozit pe veniturile din activitati agricole";
b) textul prevazut la punctul I "Depunerea declaratiei" subpunctul 1.2 litera g) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"g) impozitul pe veniturile din salarii, precum si impozitul retinut la sursa potrivit art. 52 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul contribuabililor persoane juridice platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor, potrivit titlului IV din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, asocierilor fara personalitate juridica constituite intre persoane fizice si persoanelor fizice care au calitatea de angajator;"
c) la sectiunea B "Date privind creanta fiscala" de la punctul II "Completarea declaratiei" subpunctul 3.1, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
"(3) In cazul in care autoritatile si institutiile publice, persoanele juridice, publice sau private au optat pentru achizitionarea de produse sau servicii realizate prin propria activitate a persoanelor cu handicap angajate in unitatile protejate autorizate, pe baza de parteneriat, formularul se completeaza dupa cum urmeaza:
- in situatia in care valoarea achizitiilor este in suma echivalenta cu suma datorata la bugetul de stat in conditiile prevazute la art. 78 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile ulterioare, in luna de raportare nu exista obligatia declararii pozitiei 25 "Varsaminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neincadrate";
- in situatia in care valoarea achizitiilor este mai mica decat echivalentul sumei datorate la bugetul de stat in conditiile prevazute la art. 78 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 448/2006, cu modificarile ulterioare, in luna de raportare, la pozitia 25 "Varsaminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neincadrate" se declara diferenta dintre echivalentul sumei datorate bugetului de stat si valoarea produselor si serviciilor achizitionate;
- in situatia in care valoarea achizitiilor este mai mare decat echivalentul sumei datorate la bugetul de stat in conditiile prevazute la art. 78 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 448/2006, cu modificarile ulterioare, pozitia 25 "Varsaminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neincadrate" nu se declara in luna de raportare, iar diferenta de sume se reporteaza in lunile urmatoare prin diminuarea obligatiei de plata."
4. Anexa nr. 9 "Instructiuni de completare a formularului 101 "Declaratie privind impozitul pe profit, cod 14.13.01.04"" se modifica dupa cum urmeaza:
a) la sectiunea B "Date privind impozitul pe profit" de la capitolul II "Completarea declaratiei", textul prevazut la instructiunile de completare de la randul 17 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Randul 17 - se inscriu din punct de vedere fiscal provizioanele constituite potrivit art. 22 din titlul II din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, altele decat cele care sunt inregistrate pe cheltuieli de exploatare la randul 2 din formular";
b) la sectiunea B "Date privind impozitul pe profit" de la capitolul II "Completarea declaratiei" din instructiunile de completare de la randul 38 din formular, se elimina sintagma "Valorile se inregistreaza cu semnul "-" (minus)".
5. Anexa nr. 10 "Instructiuni de completare a formularului 102 "Declaratie privind obligatiile de plata la bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale, cod 14.13.01.40"" se modifica dupa cum urmeaza:
- textul prevazut la punctul I "Depunerea declaratiei" subpunctul 1.2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"1.2. Trimestrial, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului, de catre contribuabilii persoane juridice platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor potrivit titlului IV din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, asocierile fara personalitate juridica constituite intre persoane fizice, precum si de catre persoanele fizice care au calitatea de angajator."
6. Anexa nr. 12 "Instructiuni de completare a formularului 104 "Declaratie privind distribuirea intre asociati a veniturilor si cheltuielilor, cod 14.13.01.01/dv"" se modifica dupa cum urmeaza:
- la sectiunea B "Date privind distribuirea intre asociati a veniturilor si cheltuielilor", instructiunile prevazute pentru coloana 7 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Coloana 7 Profit impozabil/Pierdere fiscala - se inscrie suma reprezentand profitul impozabil (pierderea fiscala)."
7. Pozitia 35 din anexa nr. 15 "Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat" se modifica si va avea urmatorul cuprins:

+---------------------------------------------------------------+
¦Nr. ¦ Denumire ¦ Temei legal ¦
¦crt.¦ creanta fiscala ¦ ¦
+----+-------------------+--------------------------------------¦
¦"35 ¦Impozitul pe ¦art. 74 alin. (4) si art. 93 din Legea¦
¦ ¦veniturile din ¦nr. 571/2003, cu modificarile si ¦
¦ ¦activitati agricole¦completarile ulterioare" ¦
+---------------------------------------------------------------+

Art. II. - (1) Prezentul ordin se aplica pentru declararea impozitelor si taxelor datorate incepand cu 1 ianuarie 2009, cu termen de declarare 25 februarie 2009, cu exceptia prevederilor art. I pct. 1 si 2 din prezentul ordin.
(2) Prevederile art. I pct. 1, 2 si 4 din prezentul ordin se aplica incepand cu declararea obligatiilor anuale aferente anului fiscal 2008.
Art. III. - Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala de reglementare a colectarii creantelor bugetare, Directia generala de tehnologia informatiei, Directia generala de administrare a marilor contribuabili, directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si, dupa caz, directiile de specialitate din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. IV. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I

Categorii: impozit pe profit | declaratii fiscale | formulare
Cuvinte cheie: declaratii fiscale | declaratie 101 | impozit pe profit

 

 
 
.

  Ultimele discutii in forum 

RUSU IULIU DOREL
10 Nov - 17:27
Olimpia
4 Dec - 16:11
Claudia
13 Feb - 13:05
viorel55
26 Nov - 12:31

viorel55
19 Nov - 20:13

viorel55
21 Oct - 11:44
viorel55
13 Oct - 09:41
ungur diana
25 Oct - 15:22

..


        Top

 


Google analytics