.

 

07 Ianuarie 2009

contabilitateafirmei.ro

Modificarea normelor privind procedurile simplificate de vamuire

(Ordin nr. 8061 din 16/12/2008)

Manual politici și proceduri contabile - personalizat, editabil

Versiune nouă - actualizat Ianuarie 2019

7 domenii de activitate + versiune simplificată

Plasează o comandă ...

Ordin nr. 8061 din 16/12/2008 pentru modificarea si completarea Normelor privind procedurile simplificate de vamuire, aprobate prin Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 5.465/2007 (M. Of. nr. 888 din 29/12/2008)

 

Art. I. - Normele privind procedurile simplificate de vamuire, aprobate prin Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 5.465/2007, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 377 din 4 iunie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Articolul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 2. - (1) Autorizatia pentru procedura declaratiei simplificate sau pentru procedura de vamuire la domiciliu se acorda, in conditiile prezentelor norme, persoanelor juridice care se afla in una dintre urmatoarele situatii:
a) declara marfuri in nume propriu;
b) actioneaza in calitate de reprezentant, respectiv:
b1) comisionarilor in vama pentru reprezentare directa sau indirecta;
b2) persoanelor juridice, altele decat cele autorizate sa functioneze in calitate de comisionar in vama, in cazul in care actioneaza ca reprezentanti indirecti pentru o singura persoana.
(2) Autorizatiile prevazute la alin. (1) lit. b) se acorda cu conditia existentei unor evidente si a punerii in aplicare a unor proceduri adecvate care sa permita autoritatii vamale de autorizare sa identifice persoanele reprezentate si sa efectueze controale vamale corespunzatoare.
(3) Persoanele prevazute la alin. (1) lit. b) au obligatia tinerii de evidente separate, potrivit prezentelor norme, pentru fiecare dintre persoanele pe care le reprezinta."
2. Articolul 6 se abroga.
3. La articolul 8, litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"d) marfurilor care fac obiectul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 129/2006 privind regimul de control al exporturilor de produse si tehnologii cu dubla utilizare, aprobata cu modificari prin Legea nr. 136/2007;".
4. La articolul 8, dupa litera e) se introduc trei noi litere, literele f), g) si h), cu urmatorul cuprins:
"f) marfurilor care fac obiectul Regulamentului (CE) nr. 1.013/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 14 iunie 2006 privind transferurile de deseuri, cu modificarile si completarile ulterioare;
g) marfurilor care fac obiectul Regulamentului (CE) nr. 1.277/2005 al Comisiei din 27 iulie 2005 de stabilire a normelor de punere in aplicare a Regulamentului (CE) nr. 273/2004 al Parlamentului European si al Consiliului privind precursorii drogurilor si a Regulamentului (CE) nr. 111/2005 al Consiliului de stabilire a normelor de monitorizare a comertului intre Comunitate si tarile terte cu precursori ai drogurilor;
h) marfurilor care fac obiectul Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope, cu completarile ulterioare."
5. La articolul 16, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Autorizatia pentru utilizarea procedurii declaratiei simplificate poate fi acordata persoanelor juridice care indeplinesc conditiile stabilite la art. 261 din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93."
6. La articolul 16, alineatul (3) se abroga.
7. La articolul 17, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 17. - (1) Autorizatia de utilizare a procedurii declaratiei simplificate se acorda pe baza unei cereri scrise, intocmita potrivit modelului prevazut in anexa nr. 67 la Regulamentului Comisiei (CEE) nr. 2.454/93."
8. La articolul 18, teza 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Autorizatia al carei model este prevazut in anexa nr. 67 la Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93 se tipareste in doua exemplare si se semneaza de catre seful biroului vamal. Un exemplar al autorizatiei se preda solicitantului, iar celalalt exemplar se pastreaza in evidenta biroului vamal. O copie a autorizatiei se transmite Autoritatii Nationale a Vamilor."
9. Articolul 21 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 21. - (1) Situatiile in care autorizatia se suspenda sau se revoca de catre biroul vamal sunt cele prevazute la art. 253d, 253e, 253f si 253g din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93.
(2) Revocarea sau suspendarea autorizatiei se realizeaza in baza deciziei sefului biroului vamal emitent si contine data de la care masura intervine, precum si motivul emiterii acesteia. Decizia este notificata de biroul vamal titularului."
10. Articolul 22 se abroga.
11. La articolul 31, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Autorizatia pentru utilizarea procedurii de vamuire la domiciliu poate fi acordata persoanelor juridice care indeplinesc conditiile prevazute la art. 264 din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93."
12. La articolul 31, alineatele (3) si (4) se abroga.
13. La articolul 32, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 32. - (1) Autorizatia de utilizare a procedurii de vamuire la domiciliu se acorda pe baza unei cereri scrise, intocmita potrivit modelului prevazut in anexa nr. 67 la Regulamentului Comisiei (CEE) nr. 2.454/93. O copie a autorizatiei se transmite Autoritatii Nationale a Vamilor."
14. Articolul 33 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 33. - La cererea depusa de titular, acesta anexeaza documente din care sa rezulte datele prevazute la art. 263 din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93, precum si documentele care atesta calitatea sau indeplinirea conditiei de destinatar agreat pentru marfurile supuse regimului de tranzit."
15. Articolul 36 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 36. - Dispozitiile art. 21 se aplica in mod corespunzator si in cazul procedurii de vamuire la domiciliu."
16. Articolul 37 se abroga.
17. Articolul 70 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 70. - Dispozitiile articolului 16-21 se aplica in mod corespunzator pentru regimul vamal de export."
18. Articolul 81 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 81. - Prevederile art. 36 se aplica in mod corespunzator pentru regimul vamal de export."
19. La articolul 108, alineatele (1) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 108. - (1) In cazul in care un operator economic autorizat sa utilizeze procedurile simplificate doreste utilizarea unei proceduri simplificate care necesita autorizare la un alt birou vamal, acesta intocmeste o noua cerere scrisa potrivit modelului prevazut in anexa nr. 67 la Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93.
...............................................................................................................................
(4) In cazul in care conditiile legale sunt indeplinite, noua autorizatie pentru utilizarea procedurilor simplificate de vamuire se completeaza si se tipareste in doua exemplare din aplicatia ?autorizari pentru procedurile simplificate de vamuire?. Modelul autorizatiei este prevazut in anexa nr. 67 la Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93. Aceasta se semneaza de catre seful biroul vamal. Un exemplar al autorizatiei se preda solicitantului, iar celalalt exemplar se pastreaza in evidenta biroului vamal. O copie a autorizatiei se transmite Autoritatii Nationale a Vamilor."
20. Articolul 113 se abroga.
21. Articolul 114 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 114. - (1) Pana la data de 14 martie 2009 modelele cererii si autorizatiei pentru utilizarea procedurilor simplificate, care se gasesc in aplicatia ?autorizari pentru procedurile simplificate de vamuire?, aflata pe website-ul Autoritatii Nationale a Vamilor www.customs.ro, sectiunea Agenti economici/Utilizarea sistemului informatic vamal, sunt cele prevazute in anexele nr. 1 si 3 la prezentele norme. Incepand cu data de 15 martie 2009 modelele cererii si autorizatiei din aplicatie se inlocuiesc cu cele din anexa nr. 67 la Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93.
(2) In perioada 1 ianuarie 2009-14 martie 2009, persoanele care solicita autorizatie pentru utilizarea procedurilor simplificate completeaza si inregistreaza in aplicatia ?autorizari pentru procedurile simplificate de vamuire? cererea prevazuta in anexa nr. 1 la prezentele norme, fara a o tipari, si prezinta biroului vamal o cerere conform modelului prevazut in anexa nr. 67 la Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93, completata manual, semnata si stampilata de reprezentantul legal al acestora. Daca conditiile legale sunt indeplinite, birourile vamale completeaza, prin intermediul aplicatiei ?autorizari pentru procedurile simplificate de vamuire?, autorizatia al carei model este prevazut in anexa nr. 3 la prezentele norme, o inregistreaza fara a o tipari si elibereaza solicitantului o autorizatie, conform modelului din anexa nr. 67 la Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93, completata manual, semnata si stampilata."
22. Dupa articolul 114 se introduce un nou articol, articolul 1141, cu urmatorul cuprins:
"Art. 1141. - (1) In aplicarea prevederilor art. 2 din Regulamentul (CE) nr. 1.192/2008 al Comisiei de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2.454/93 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar, pana la data de 14 martie 2009 birourile vamale reevalueaza, in conformitate cu prevederile art. 253 alin. (8) din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93, autorizatiile pentru utilizarea procedurilor simplificate de vamuire, emise anterior datei de 1 ianuarie 2009.
(2) Daca in urma reevaluarii prevazute la alin. (1) conditiile de autorizare prevazute la art. 261, respectiv art. 264 din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93:
a) sunt indeplinite, birourile vamale emit noi autorizatii la cererea titularilor;
b) nu sunt indeplinite, autorizatiile pentru utilizarea procedurilor simplificate de vamuire emise anterior datei de 1 ianuarie 2009 isi inceteaza valabilitatea la data de 14 martie 2009."
Art. II. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2009.

Categorii: taxe vamale | codul fiscal | formulare
Cuvinte cheie: codul vamal | norme simplificate de vamuire | vama

 

 
 
.

  Ultimele discutii in forum 

RUSU IULIU DOREL
10 Nov - 17:27
Olimpia
4 Dec - 16:11
Claudia
13 Feb - 13:05
viorel55
26 Nov - 12:31

viorel55
19 Nov - 20:13

viorel55
21 Oct - 11:44
viorel55
13 Oct - 09:41
ungur diana
25 Oct - 15:22

..


        Top

 


Google analytics