.

FISA DE POST

MEDIC SEF DE SECTIE

Modele fise de post

 

Vreau sa primesc ultimele noutati prin e-mail

 

Toata lista fise de post

 

<< Fisa de post anterioara   /   Fisa de post urmatoare >>

Manual politici și proceduri contabile - personalizat, editabil

Versiune noua - actualizat Ianuarie 2019

7 domenii de activitate + versiune simplificata

Plaseaza o comanda ...


FISA DE POST MEDIC SEF DE SECTIE


1

1. Denumirea compartimentului:
Sectie

2. Denumirea postului:
Medic sef de sectie

3. Numele si prenumele salariatului:
NUME SI PRENUME SALARIAT

4. Se subordoneaza:
Managerului , Directorului Medical si Directorului Cercetare Dezvoltare al spitalului

5. Numele sefului ierarhic:
NUME SI PRENUME SEF IERARHIC

6. Subordoneaza:
Este seful ierarhic al intregului personal angajat in sectia respectiva


7. Drept de semnatura:
Intern:
Extern:

8. Relatii functionale:
- colaboreaza cu celelalte sectii/compartimente sau subunitati functionale ale spitalului, in scopul realizarii sarcinilor de serviciu si coordonarii activitatii sectiei pe care o conduce, precum si in scopul furnizarii de servicii medicale in sistemul asigurarilor sociale de sanatate,conform contractului intre spital si CAS-MB.

9. Pregatirea si experienta:
a) Studii superioare de specialitate
b) Ocuparea postului prin concurs
c) Sa nu fi avut sanctiuni disciplinare sau sanctiuni aplicate de Colegiul Medicilor din Romania
d) Gradul didactic cel mai inalt din sectie

10. Autoritate si libertate organizatorica:

Daca este cazul

11. Responsabilitati si sarcini:

1. RESPONSABILITATI SI SARCINI
Activitatea de furnizare de servicii medicale spitalicesti in sectia pe care o conduce, in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate:
 

Este membru al consiliului medical,format din sefii de sectii,al carui presedinte este Directorul Medical, avand in principal urmatoarele atributii:
- imbunatatirea standardelor clinice si a modelelor de practica in scopul acordarii de servicii medicale de calitate in scopul cresterii gradului de satisfactie a pacientilor;
- monitorizarea si evaluarea activitatii medicale desfasurate in spital in scopul cresterii performantelor profesionale si utilizarii eficiente a resurselor alocate;
- elaborarea proiectului de plan de achizitii al spitalului in limita bugetului estimat;
- intarirea disciplinei economico-financiare
 

Organizeaza si raspunde de intreaga activitate in sectia pe care o conduce,astfel incat sa fie realizati indicatorii de performanta prevazuti si stabiliti de comitetul director,care sa contribuie la indeplinirea contractului individual de administrare incheiat intre Managerul spitalului si Seful sectiei. In acest scop, raspunde de coordonarea intregii activitati profesionale si administrative a sectiilor de instruirea intregului personal din subordine cu privire la cunoasterea si respectarea normelor de aplicare a contractului-cadru privind acordarea asistentei medicale in sistemul asigurarilor sociale de sanatate si a altor legi specifice domeniului de referinta:
-sa nu refuze acordarea asistentei medicale in caz de urgenta ori de cate ori se solicita unitatii acest serviciu.
-verifica aplicarea corecta de catre colectivul sectiei/clinicii a prevederilor contractului cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale spitalicesti cu respectarea pachetului de servicii de baza pentru asigurati si a pachetului minimal in cazul persoanelor cu asigurare facultative.
- ia masuri de informare a asiguratilor despre serviciile de baza ,pachetul minimal de servicii medicale si pachetul de servicii pentru persoanele asigurate facultative,obligatiile furnizorului de servicii medicale in relatie contractuala cu CNAS precum si obligatiile asiguratului referitor la actul medical.

 

Asigurarea calitatii serviciilor din pachetul de baza pentru asigurati prin respectarea masurilor conform criteriilor elaborate de MS si CNAS cum sunt:
-utilizarea pentru tratamentul afectiunilor numai a medicamentelor din Nomenclatorul de produse medicamentoase de uz uman.
-utilizarea materialelor sanitare si a dispozitivelor medicale autorizate,conform legii
-organizeaza la inceputul programului de lucru, raportul de garda,in cadrul caruia se analizeaza evenimentele petrecute in sectie in ultimele 24 de ore sau dupa caz in cursul weekendului sau la sfarsitul perioadelor de sarbatori legale ,stabilindu-se masurile necesare in acest sens;
-programeaza si raspunde de activitatea medicala din sectie inclusiv in activitatea operatorie,verifica si semneaza la 24 ore diagnosticul din foaia de observatie,oportunitatea continuarii spitalizarii si tratamentului pentru fiecare bolnav in parte si consemneaza foile de observatie la bolnavi care continua internarea.
-controleaza si raspunde de intocmirea corecta si completa a foilor de observatie clinica,asigura si urmareste stabilirea diagnosticului ,aplicarea corecta a tratamentului medicamentos administrat si a indicatiilor terapeutice,controleaza efectuarea investigatiilor prescrise,stabileste momentul externarii bolnavilor, conform prevederilor Normelor metodologice de aplicare a contractului cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale spitalicesti si in concordanta cu principiile economice ale bunei administrari a sectiei;
-in situatia in care pacientul nu poate deconta calitatea de asigurat , acorda serviciile medicale de urgenta , avand obligatia sa evalueze situatia medicala a pacientului sis a externeze pacientul daca starea de sanatate nu mai reprezinta urgenta , la solicitarea pacientului, se poate continua internarea , cu suportarea cheltuielilor aferente serviciilor medicale de acatre acesta.In acest caz are obligatia de a anunta CNSAS despre internarea acestor pacienti print-un centralizator lunar separat, cu justificarea medicala a internarii de urgenta.
-elaboreaza la nivelul sectiei planul anual de achizitii publice cu privire la achizitia de aparatura si echipamente medicale,medicamente si materiale sanitare si raspunde de incadrarea cheltuielilor la nivelul sectiei in bugetul alocat.
-participa la elaborarea ROI si ROF ale spitalului;
-organizeaza si raspunde de activitatea de contravizita si garda in sectie,conform reglementarilor legale in domeniu;
- in cazul in care este coordonator pe spital pe perioada garzii raspunde de activitatea medicala de urgenta a intregului Spital si solutioneaza toate problemele ivite. Informeaza ofiterul de serviciu despre orice eveniment din garda si consemneaza in condica medicilor coordonatorii evenimentele deosebite aparute.
 

In situatii deosebite , raspunde solicitarilor echipei de interventii medico-chirurgicale prin chemari de la domiciliu.
 

Raspunde de inscrierea protocolului operator in condica de interventii chirurgicale si in foia de observatie a bolnavului.
-organizeaza consulturile medicale de specialitate,colaboreaza cu medicii sefi ai altor sectii/compartimente,laboratoare in scopul stabilirii diagnosticului,aplicarii tratamentului corespunzator;
-Acorda servicii medicale asiguratilor fara nicio discriminare,folosind formele cele mai eficiente metode de tratament.
-raspunde de raportarea in termen la CNAS si ASP a datelor necesare pentru urmarirea desfasurarii activitatii in asistenta medicala potrivit formularelor de raportare stabilite conform reglementarilor in vigoare.
-raspunde de completarea la zi a tuturor documentelor privind evidentele obligatorii din sistemul asigurarilor sociale cu datele corespunzatoare activitatii desfasurate.
-raspunde de raportarea datelor lunare privind decontarile pe baza de tarif pe caz rezolvat(DRG) in functie de numarul de cazuri externate,raportate si validatre in limita valorii de contract.
-raspunde de intocmirea decontului de cheltuieli ce se elibereaza pacientului si de raportarea lunara a datelor in baza carora Casa de Asigurari asigura decontarea serviciilor medicale ,stabilite prin normele de aplicarea a Contractului –cadru.
-organizeaza,controleaza si raspunde pentru derularea activitatilor proprii sectiei,conform planului anual de supraveghere si control al infectiilor nosocomiale din unitatea sanitara conform ORD.MS.916/2006 si se va preocupa de raportarea corecta a infectiilor nosocomiale participand la analizele specifice la nivelul spitalului
-raspunde de buna utilizare a aparaturii medicale, instrumentarului si intregului inventar al sectiei, si face propuneri de dotare conform necesitatilor si normelor cu incadrarea in bugetul alocat sectiei;
-coordoneaza si controleaza modul in care asiguratii internati sunt informati asupra serviciilor medicale oferite;

Raspunde de respectarea drepturilor pacientilor cu privire la consimtamantul scris al acestora pentru recoltarea , pastrarea , folosirea tuturor produselor biologice , prelevate de corpul sau , in vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu cere acesta este de acord.
Consimtamantul pacientului este obligatoriu in cazul participarii sale in invatamantul medical clinic si la cercetarea stiintifica.

-raspunde de respectarea confidentialitatii tuturor;

-raspunde de respectarea drepturilor pacientilor cu privire la garantarea confidentialitatii privind datele in special in ce priveste diagnosticul si tratamentul:

  • Sa aiba dreptul la informatie in cazul tratamentelor medicale datelor si informatiilor privitoare la asigurati, a intimitatii si demnitatii acestora;

  • Sa beneficieze de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate in conditiile legii.

-organizeaza, controleaza si raspunde de respectarea regimului de odihna, servirea mesei, primirea vizitelor de catre bolnavi, in concordanta cu programul
de vizite stabilit de conducerea spitalului;
-controleaza si raspunde de eliberarea, conform prevederilor legale, a documentelor medicale intocmite in sectie, controleaza modul de pastrare pe sectie, in timpul spitalizarii, a documentelor de spitalizare;
-raspunde de raportarile lunare cu privire la certificatele medicale eliberate conform normelor stabilite de casele de asigurari de sanatate,date care sunt inaintate atat pe suport de hartie cat si electronic in formatul solicitat de CNAS.
-controleaza modul de intocmire, la iesirea din spital, a epicrizei si a recomandarilor de tratament dupa externare, controleaza intocmitrea corecta a scrisorilor medicale catre medicul de familie sau, dupa caz, catre medicul de specialitate din amblatoriul de specialitate despre diagnosticul stabilit, investigatiile , tratamentele efectuate sau orice alte informatii referitoare la starea de sanatate a pacientului externat;
-coordoneaza , controleaza si raspunde de evidenta distincta a pacientilor internati in urma unor accidente de munca, aparute in cursul exercitarii profesiei, a imbolnavirilor profesionale, a daunelor, prejudiciilor aduse sanatatii de alte persoane, pentru care contravaloarea serviciilor medicale funizate nu se suporta de catre CAS-MB , ci de angajator sau de persoanele vinovate;
-informeaza conducerea spitalului asupra activitatii sectiei, punand la dispozitie actele necesare in acest scop;
-angajeaza cheltuieli in limita bugetului repatizat;
-inainteaza comitetului director propuneri de crestere a veniturilor proprii ale sectiei conform reglementarilor legale,inclusiv din donatii,fonduri ale comunitatii locale ori alte surse;
-elaboreaza fisa postului pentru personalul aflat in subordine pe care o supune aprobarii managerului spitalului;
-stabileste atributiile care vor fi prevazute in fisa postului pentru personalul din subordine,pe care le inainteaza spre aprobare managerului,in conformitate cu reglementarile legale in vigoare;
-face propuneri Comitetului director privin necesarul de personal,pe categorii si locuri de munca, in functie de volumul de activitati conform reglementarilor legale in vigoare
-propune programul de lucru pe locuri de munca si categorii de personal ,pentru personalul aflat in subordine,in vederea aprobarii de catre manager
-raspunde de solutionarea sugestiilor,sesizarilor si reclamatiilor referitoare la activitatea sectiei
-propune managerului un inlocuitor pentru perioada cand lipseste din spital

2.ATRIBUTII, RESPONSABILITATI IN RAPORTURILE JURIDICE DE MUNCA

-organizeaza si raspunde de aducerea la cunostinta intregului personal al sectiei a ROI si ROF, a tuturor masurilor /deciziilor conducerii spitalului care au implicatii asupra personalului din sectie, a raporturilor de munca ale acestora;
-verifica respectarea , de catre intregul personal al sectiei, a sarcinilor de serviciu si normelor de comportare in unitate stabilite prin ROI si ROF al spitalului; controleaza permanent comportamentul personalului sectiei si tinuta de lucru al acestuia
-controleaza si raspunde de aplicarea si respectarea masurilor de protectie a muncii in sectie; controleaza permanent tinuta corecta a personalului sectiei ;
-intocmeste fisele de evaluare a performantelor individuale ale personalului angajat in sectie si le comunica conducerii spitalului;
-verifica si raspunde de respectarea programului de lucru in cadrul sectiei pe care o conduce;
-este membru al Comisiei de analiza a deceselor intraspitalicesti
-este Presedinte al Comisiei de incadrare si promovare a personalului din Spitalul ...;
-este membru al Comisiei de evaluare a ofertelor si de stabilire a ofertei castigatoare pentru achizitii de calculatoare si alte echipamente periferice;
-este membru al Comisiei de evaluare a ofertelor si de stabilire a ofertei castigatoare pentru achizitii de aparate medicale diverse;
-este membru al Comisiei de evaluare a ofertelor si de stabilire a ofertei castigatoare pentru achizitii de cerneluri negre sau colorate pentru imprimante;
-este membru al comisiei de cercetare prealabila;
-este responsabila cu evaluarea pacientilor si organizarea transferului pacientului critic intre spitale;
-este responsabil cu efectuarea investigatiilor de inalta performanta internati ,platite din fondurile alocate prin contractul cu CASMB;
-are calitatea de membru al Consiliului Medical al Spitalului ...........,colaborand cu nucleul DRG si cu Nucleul/Comisia de Calitate a spitalului in vederea realizarii indicatorilor de performanta asumati prin contractul cu Spitalul ....... si CASMBcat si prin subcontractul de administrare al sectiei semnat cu Managerul Spitalului ..... ,a perfectionarii activitatii de codificare si raportare pentru intrunirea conditiilor unor finantari optime a sectiei si a spitalului;
-organizeaza si supravegheaza eliberarea decontului la nivel de pacient,conform legislatiei in vigoare;
-participa in calitate de membru la sedintele consiliului medical, face propuneri cu privire la activitatea de evaluare si monitorizare a calitatii si eficientei activitatilor medicale desfasurate in spital:
O Evaluarea satisfactiei pacientilor care beneficiaza de servicii in cadrul sectiei spitalului
O Monitorizarea principalilor indicatori de performanta in activitatea medicala si urmareste inbunatatirea permanenta a acestora
-supravegheaza ,indruma si raspunde de activitatea clinica a personalului didactic din subordine;
-supravegheaza si indruma activitatea de cercetare(exceptand alte situatii prevazute expres de lege sau de decizii ale conducerii)a personalului din subordine;
-desfasoara activitate integrata in baza unui contract individual de munca,coordoneaza si indruma activitatea medicilor rezidenti si activitatea de cercetare stiintifica conform legislatiei in vigoare;
-urmareste permanent punerea in practica a prevederilor subcontractului de administrare semnat in calitatea de sef de sectie cu Managerul Spitalul .....;
-colaboreaza cu compartimentul IT asigurand buna functionare si securitate a dotarii informatice a sectiei(hardware si software)
-furnizeaza departamentului IT la conducerea unitatii toate datele solicitate functionarii informatice normale a sistemului informatic unitar,clinico-administrativ, precum si datele necesare alcatuirii si actualizarii permanente a site-ului de Internet al spitalului
-asigura respectarea normelor de etica profesionala si deonologie medicala la nivelul sectiei;
-raspunde de acreditarea personalului si de acreditarea activitatilor medicale desfasurate in conformitate cu legislatiei in vigoare;
-face propuneri si monitorizeaza activitatea de educatie si cercetare medicala desfasurate la nivelul sectiei spitalului in colaborare cu institutiile acreditate;
-participa alaturi de manager la organizarea asistentei medicale in caz de dezastre, epidemii si in situatii speciale;
-efectueaza-periodic-activitate-de-consult- interdisciplinar,intraclinic/intraspitalicesc in vederea corelarii activitatii medicale desfasurate la nivelul sectiilor pentru asigurarea tratamentului adecvat pacientilor internati;
-analizeaza si ia decizii la nivelul sectiei in situatia existentei unor cazuri medicale deosebite de exemplu(cazuri foarte complicate care necesita o spitalizare prelungita , morti subite etc)
-verifica si supravegheaza activitatea consemnata in registrul de programari existent la nivelul fiecarei ssectii;
-tine evidenta si semneaza condica de medicamente ,stabileste dieta bolnavilor si raspunde la eventualele solicitari ale medicului de garda in cazuri deosebite;
-evalueaza necesarul liniilor de garda si face propuneri managerului cu privire la structura si numarul acestora;
-face propuneri in vederea intocmirii planului anual de formare profesionala a personalului;
-instruieste personalul cu privire la cunoasterea regulamentului pentru situatii de urgenta si a deciziilor comitetului de urgenta ,masurile de protectie a muncii si a prevederilor ROI si ROF;
-indeplineste orice alte sarcini la solicitarea managerului spitalului cu privire la situatii fortuite aparute la nivelul spitalului;
-raspunde de executarea atributiilor si sarcinilor in termenele stabilite.

3.ACTIVITATEA UNIVERSITARA

-se vor elabora la nivelul fiecarei sectii responsabilitatile specifice ce decurg din planul de dezvoltare a centrului medical universitar


12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora:

Daca este cazul

13. Semnaturi:

14. Data semnarii:

  

Cuvinte cheie: Modele fise de post | Fise de post gratuite

 
 

 

  Ultimele discutii in forum 

RUSU IULIU DOREL
10 Nov - 17:27
Olimpia
4 Dec - 16:11
statiarosiori
6 May - 14:26
viorel55
26 Nov - 12:31

viorel55
19 Nov - 20:13

viorel55
21 Oct - 11:44
viorel55
13 Oct - 09:41
ungur diana
25 Oct - 15:22
 
 
 
 
 

        Top

 


Google analytics